R.O.F.

 

ASOCIAŢIA MIŞCAREA FOCUL DACIC

Regulament de Organizare şi Funcţionare

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art.1. Mişcarea „Focul Dacic” este o Mişcare de Renaştere Naţională care promovează reforma profundă a tuturor structurilor societăţii româneşti. Este o organizaţie civică alcătuită din oameni iubitori de ţară, de naţiune, competenţi, morali, cu viziuni moderne, o Mişcare care promovează în toate împrejurările interesele omului, ale fan=miliei, ţării şi națiunii sale.

1. Deviza MFD este: RENAȘTEM PRIN UNITATE NAȚIONALĂ!

Art. 2. Ziua Mişcării „Focul Dacic”.

1. Ziua MFD se sărbătoreşte, în fiecare an, în data de 24 Iunie.

Art. 3. Mişcarea „Focul Dacic” are structuri teritoriale în toată ţara.

Art. 4. Principiile generale ale activităţii Mişcării Focul Dacic.

1. Toate activităţile Mişcării Focul Dacicse desfăşoară conform legilor în vigoare şi pe baza documentelor sale fundamentale: Statutul, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Programul de Renaştere Naţională.

Capitolul II

Membrii Mişcării Focul Dacic

Dispoziţii generale.

Art.5. Criterii principiale ale MFD.

1. Asociaţia Mişcarea „Focul Dacic” fuzionează cu o altă Asociaţie dar numai prin absorbţia acelei Asociaţii.
2. Colaborează cu alte Asociaţii civice punctual, pe obiective comune.
3. Încheie convenții de colaborare cu alte asociaţii civice, punctual, pe obiective comune.
4. Încheie convenţii de colaborare şi susţinere doar cu acel partid politic care preia Programul de Renaştere Naţională şi îl introduce, integral, în Programul său politic.
5. Cheamă în rândurile sale toţi românii care vor să pună umărul la dezvoltarea sustenabilă a ţării, la consolidarea ei din punct de vedere material şi spiritual.
6. Se adresează în mod prioritar oamenilor tineri cu un spirit dezvoltat al adevărului, al dreptăţii, cu o activitate intensă în zona societăţii civice.
7. Este împotriva violenţei de orice fel şi se declară împotriva oricărei acţiuni care contravine Legilor şi Constituţiei României.
8. Principalele criterii de selecție a celor care candidează pentru anumite funcţii în MFD sunt: credinţa, patriotismul, competenţa, onestitatea, moralitatea, un istoric social şi profesional foarte bun, o activitate civică intensă şi constantă, o foarte bună cunoaştere, înţelegere şi acceptare a Programului de Renaştere Naţională al Asociaţiei.
9. Toți membrii fondatori şi asociaţi care corespund criteriilor enumerate în acest articol la punctul (8), în conformitate cu Statutul, cu acest ROF, precum şi cu legile în vigoare, au șanse egale în a candida pentru funcțiile existente în Mişcare.

Art.6. În Mişcarea Focul Dacic sunt trei categorii de membri, fondatori, asociaţi şi susţinători, evidenţiaţi în Statutul MFD la art. 13.

Art.7. Dobândirea calității de membru al Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic se face în condiţiile art.17 din Statutul MFD.

Art.8. Drepturile şi îndatoririle membrilor MFD.

1. Membrii fondatori şi asociaţi ai Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic au toate drepturile prevăzute în Statut la art.14.
2. Membrii susţinători ai Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic au toate îndatoririle prevăzute în Statut la art. 15.
3. Membrii fondatori, asociaţi şi susţinători ai Mişcării Focul Dacic au toate îndatoririle prevăzute în Statut la art. 16.

Art.9. Încetarea calității de membru (fondator, asociat, susţinător) al MFD se face în condiţiile arătate în art. 23 şi 26 din Statut.

Art.10. Abateri disciplinare ale membrilor MFD.

1. Faptele care atrag sancțiuni sunt cele arătate în art.23 şi 26 din Statut.

Art.11. Sancţiuni disciplinare şi procedurile prin care acestea pot fi aplicate membrilor.

1. În toate cazurile de abateri disciplinare prevăzute de Statut şi de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, membrilor MFD li se aplică, una dintre următoarele sancţiuni:

a. avertisment verbal
b. avertisment scris
c. demiterea din funcţiile ocupate în MFD
d. excluderea din MFD.

2. Membrii MFD, care fac parte din organismele Structurii Naţionale evidenţiate în acest ROF la cap. III, art. 15, punctul (1) c, d, e, f, g, pot fi analizaţi disciplinar şi sancţionaţi, doar de către Comisia Naţională de Etică şi Disciplină.
3. Membrii Comisiei Naţionale de Etică şi Disciplină pot fi analizaţi şi sancţionaţi, cu motivarea de rigoare, în cadrul Adunării Generale a membrilor MFD.
4. Membrii MFD din organismele Structurilor judeţene, evidenţiate în acest ROF la cap. III, art. 16 punctul (1), paragrafele b, c, e, f, pot fi analizaţi disciplinar şi sancţionaţi de către Comisia de Etică şi Disciplină. a Filialei
5. Membrii Comisiei de Etică şi Disciplină a Filialei pot fi analizaţi disciplinar şi sancţionaţi de către Comisia Naţională de Etică şi Disciplină.
6. Membrii susţinători ai MFD din fiecare Filială pot fi analizaţi disciplinar şi sancţionaţi de către Comisia de Etică şi Disciplină. a Filialei

Art.12. Procedura generală prin care sancţiunile pot fi aplicate membrilor

1. În cazul abaterilor disciplinare săvârşite de membrii susţinători, sau asociaţi care nu sunt în Structura Naţională de Conducere se va proceda după cum urmează:
a. în momentul în care Comisia de Etică şi Disciplină a Filialei primeşte o sesizare scrisă, sau se autosesizează asupra unei fapte care contravine Statutului, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare sau Programului de Renaştere Naţională, are obligaţia ca în maxim 10 (zece) zile să programeze o şedinţă de analiză a cazului respectiv;
b. Comisia de Etică şi Disciplină a Filialei comunică persoanei în cauză, prin intermediul Secretariatului Filialei/Sucursalei, data, ora şi locul în care va avea loc şedinţa de analiză;
c. persoana vizată se prezintă la audieri şi-şi prezintă apărarea sau, în caz de neprezentare, cazul său se analizează în lipsă; persoana în cauză poate trimite un e-mail pe adresa Filialei/Sucursalei prin care îşi exprimă punctul de vedere;
d. în condiţiile în care Comisia de Etică şi Disciplină a Filialei consideră necesară aplicarea unei sancţiuni disciplinare persoanei vizate, emite o decizie în acest sens, cu motivaţia necesară, pe care o trimite/depune la Secretariatul Sucursalei/Filialei care va comunica persoanei în cauză sancţiunea primită;
e. membrul respectiv poate ataca respectiva decizie, în termen de 15 zile de la primirea înştiinţării, la Comisia Naţională de Etică şi Disciplină, care va analiza documentele din dosar anexate contestaţiei, inclusiv motivarea persoanei în cauză şi va decide.
f. dacă sancţiunea prevede suspendarea calităţii de membru sau suspendarea dintr-o anumită funcţie, aceasta se aplică întocmai până la o decizie definitivă şi irevocabilă dată de CNED;
g. Decizia Comisiei Naţionale de Etică şi Disciplină este definitivă şi irevocabilă şi se pune în aplicare de către CND.

2. În cazul abaterilor disciplinare săvârşite de membrii aflaţi în Structura Naţională de Conducere a MFD, se procedează după cum urmează:
a. în momentul în care Comisia Naţională de Etică şi Disciplină primeşte o sesizare scrisă, sau se autosesizează, asupra unei fapte care contravine Statutului, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare sau Programului de Renaştere Naţională, are obligaţia ca în maxim 10 (zece) zile lucrătoare să programeze o şedinţă de analiză a cazului respectiv;
b. Comisia Naţională de Etică şi Disciplină comunică, prin intermediul Secretariatului General, persoanei în cauză, data, ora şi locul în care va avea loc şedinţa de analiză;
c. persoana vizată se prezintă la audieri şi-şi prezintă apărarea sau, în caz de neprezentare, cazul său se analizează în lipsă;
d. se va cere întotdeauna un punct de vedere al persoanei în cauză, punct de vedere care va fi comunicat prin e-mail, în termenul stabilit de comun acord.
e. poziţia Comisiei Naţionale de Etică şi Disciplină cât şi poziţia persoanei în cauză vor fi făcute cunoscute tuturor membrilor MFD, prin intermediul website-ului (care va avea o rubrică de informaţii interne ce nu va fi publică, aceasta putând fi vizualizată doar de membrii MFD);
f. în condiţiile în care Comisia Naţională de Etică şi Disciplină consideră necesară aplicarea unei sancţiuni disciplinare persoanei vizate, emite o Decizie în acest sens, cu motivaţia necesară, pe care o trimite Secretariatului General care va informa, în timp util, persoana în cauză şi CND.
g. Deciziile CNED sunt definitive în cadrul MFD, conform art.42 punctul (3) din Statut şi se pun de îndată în aplicare de CND prin emiterea de hotărâri care nu vor mai fi supuse votului membrilor.
h. Persoana sancţionată va mai putea face apel referitor la Decizia CNED doar în Adunarea Generală a membrilor care va da o hotărâre definitivă şi irevocabilă în cazul său.

3. În cazul abaterilor săvârşite de un membru al Comisiei Naţionale de Etică şi Disciplină analiza şi sancţiunea acelei persoane va fi făcută în cadrul intern al Comisiei. În acest caz, cel sancţionat, va putea face apel în cadrul Adunării Generale a membrilor care va emite o hotărâre definitivă şi irevocabilă în acel caz.

4. Până la constituituirea Comisiei Nationale de Etică și Disciplină, CND îndeplinește atribuțiile acesteia.

Capitolul III

Structurile Mişcării Focul Dacic

Funcţii în MFD

Art.13. Mişcarea Focul Dacic, conform Statutului este organizată pe criteriul administrativ teritorial şi are Sucursale şi Filiale.

Art.14. Structurile MFD.

1. Mişcarea Focul Dacic are trei structuri de bază:

a. Structura Naţională;
b. Structura Judeţeană – Filiala;
c. Structura locală – Sucursala

Art.15. Structura Naţională

1. Este formată din următoarele organisme:
a. Consiliul Consultativ – Strategic (CC – S);
b. Adunarea Generală Naţională a membrilor (AG – MFD);
c. Consiliul Naţional Director al MFD (CND – MFD);
d. Secretariatul General al MFD (SG – MFD);
e. Comisia Naţională de Etică şi Disciplină;
f. Comisia de Promovare Naţională a MFD (CPN – MFD).
g. Trezoreria Naţională a MFD;
h. Comisia de cenzori.

2. Structura Naţională coordonează MFD la nivel naţional şi cuprinde organismele de conducere executive, de administrare, evidenţă, informare, disciplină, gestionare a patrimoniului, comunicare şi promovare, amintite la acest art. 15 punctul (1), din acest ROF.

Art.16. Structura Judeţeană – Filiala.

1. Este formată din următoarele organisme:
a. Adunarea Generală a Filialei (AGF – MFD);
b. Consiliul Director al Filialei (CDF – MFD);
c. Secretariatul General al Filialei (SGF – MFD);
d. Comisia Judeţeană de Etică şi Disciplină;
e. Comisia de Promovare a Filialei MFD (CPF – MFD);
f. Trezoreria Filialei;
g. Comisia de cenzori/Cenzorul.

2. Structura Judeţeană a MFD, Filiala, are sediul în municipiul reşedinţă de judeţ.
3. Filiala MFD coordonează activitatea MFD la nivel judeţean şi cuprinde organismele de decizie, conducere, administrare, evidenţă/informare, disciplină, gestionare a patrimoniului, comunicare şi promovare cu acţiune la nivel judeţean, organe amintite la punctul (1.) al acestui art. 16.
Art.17. Structura Locală – Sucursala
1. Este formată din următoarele organisme:
a. Adunarea Generală a Sucursalei (AGS – MFD);
b. Consiliul Director al Sucursalei (CDS – MFD);
c. Secretariatul Sucursalei (SGS – MFD);

Art.18. Funcţii în MFD.

1. Funcţii de conducere:
a. Preşedinte al CND şi al MFD
b. Prim-Vicepreşedinte al CND şi al MFD.
c. Membru al Consiliului Naţional Director al MFD;
d. Preşedinte al Consiliului Director al Filialei MFD;
e. Vicepreşedinte al Consiliului Director al Filialei MFD;
f. Membru al Consiliului Director al Filialei MFD;
g. Preşedinte al Consiliului Director al Sucursalei MFD;
h. Vicepreşedinte al Consiliului Director al Sucursalei MFD.
i. Membru al CDS.

2. Funcţii de evidenţă şi comunicare internă:
a. Secretar General;
b. Secretar General Adjunct;
c. Membru al Secretariatului General;
d. Secretar al Filialei;
e. Secretar Adjunct al Filialei;
f. Membru al Secretariatului Filialei;
g. Secretar Sucursală.

3. Funcţii în Comisia de Etică şi Disciplină:
a. Preşedinte al Comisiei Naţionale de Etică şi Disciplină;
b. Vicepreşedinte al Comisiei Naţionale de Etică şi Disciplină;
c. Preşedinte al Comisiei de Etică şi Disciplină a Filialei;
d. Vicepreşedinte al Comisiei de Etică şi Disciplină a Filialei.

4. Funcţii administrativ-financiare, gestionare patrimoniu.
a. Trezorier Naţional;
b. Trezorier Naţional Adjunct;
c. Trezorier Filială;
d. Trezorier Adjunct Filială.

5. Funcţii în CNP a MFD:
a. Preşedinte al Comisiei Naţionale de Promovare;
b. Vicepreşedinte al Comisiei Naţionale de Promovare;
c. Membru al Comisiei Naţionale de Promovare;
d. Preşedinte al Comisiei de Promovare a Filialei;
e. Vicepreşedinte al Comisiei de Promovare a Filialei;
f. Membru al Comisiei de Promovare a Filialei.

6. Funcţii de control a MFD:
a. Cenzor;
b. Comisie de cenzori.

Art.19. Preşedinţii de Filiale formează, împreună cu Preşedintele şi cei doi Prim-Vicepreşedinţi, Consiliul Naţional Director al MFD.

Art.20. Angajamentul solemn al membrilor care deţin funcţii în MFD, depus la început de mandat.

1. Întotdeauna după alegerea sa într-o a numită funcţie, orice membru al MFD rosteşte în faţa tuturor celor prezenţi următorul angajament solemn:

Eu… (numele şi prenumele) mă angajez acum în faţa lui Dumnezeu, a membrilor Mişcării Focul Dacic şi a poporului român, să slujesc întotdeauna şi în orice împrejurare, interesele ţării şi ale naţiunii mele.
Mă angajez să respect cu stricteţe Statutul Mişcării Focul Dacic, Regulamentul său de Organizare şi Funcţionare, Principiile Sale şi toate legile ţării, să susţin Programul său de Renaştere Naţională. Așa să îmi ajute Domnul Dumnezeu!

Capitolul IV

Definirea Organismelor MFD, componenţa şi competenţele lor

Art.21. Definirea, componenţa şi competenţa Adunarii Generale Naţionale a membrilor MFD – AGN sunt reglementate în art. 30,31,32 şi 33 din Statut.

Art.22. Adunarea Generală Naţională se va desfăşura întotdeauna urmând următoarele etape:

1. Convocarea AGN ordinare se face cu minim 90 de zile înainte de data desfăşurării ei, de către Secretarul General al MFD.
2. Convocarea extraordinară a AGN se face cu minim 30 de zile înainte de data desfăşurării ei de către Secretarul General al MFD.
3. Organizarea AGN, din toate punctele de vedere, cade în sarcina Secretariatului General al MFD.
4. Programul de desfăşurare a lucrărilor şi ordinea de zi se publică odată cu convocarea AGN.
5. Materialele care urmează să fie discutate şi analizate în AGN se transmit tuturor membrilor asociaţi cu minim 30 de zile înainte de începerea lucrărilor.
6. Şedinţele AG a MFD încep întotdeauna cu rugăciunea „Tatăl nostru” după care se cântă Imnul MFD.
7. Alocuţiunile care urmează a fi susţinute în AGN sunt anunţate în scris Secretariatului General Naţional cu minim 10 zile înainte de începerea lucrărilor.
8. Secretarul General al MFD face prezenţa şi apoi anunţă ordinea de zi.
9. Se desfăşoară apoi punct cu punct întreaga activitatea a AGN.
10. După fiecare punct prezentat au loc discuţii, se fac amendamentele necesare, apoi se supune la vot.
11. Lucrările AGN se vor încheia de fiecare dată cu cuvântările finale ale fondatorilor şi a preşedintelui MFD.
12. Se intonează Imnul MFD.
13. Se vor înregistra video lucrările AG.
14. Se întocmeşte procesul verbal şi se semnează.

Art.23. Consiliul Naţional Director – Componenţa şi competenţele sale sunt redate în Statut la art. 37, 38 şi 39

Art.24. Secretariatul General al MFD.

1. Este un organism de administrare a documentelor MFD şi de informare internă care face legătura între CND şi celelalte organisme ale Structurii Naţionale a MFD, între organismele Structurii Naţionale şi cele omonime de la nivelul Filialelor şi al Sucursalelor.

Art.25. Componenţa Secretariatului General al MFD.

1. Este compus din Secretarul General al MFD, ales de AG, doi Secretari Generali Adjuncţi şi din 9 (nouă) Membri numiţi prin hotărârea CND la recomandarea Secretarului General, activitatea acestora fiind reglementată prin prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare.

Art.26. Competenţele Secretariatului General al MFD.

1. Secretariatul General coordonează activitatea Secretarilor structurilor judeţene şi locale cărora le transmite întotdeauna, în timp util, toate informaţiile legate de activitatea CND de hotărârile şi deciziile acestuia.
2. Asigură comunicarea internă între organismele naţionale ale MFD, între organismele naţionale şi cele omonime de la nivel judeţean.
3. Coordonează activitatea de organizare a evenimentelor naţionale ale MFD.
4. Organizează activitatea de pregătire a lucrărilor şi a documentelor necesare desfăşurării Adunării Generale Naţionale şi a Consiliului Naţional Director.
5. Ţine evidenţa strictă a membrilor MFD răspunzând direct de Registrul Naţional de Evidenţă a membrilor precum şi a tuturor intrărilor şi ieşirilor de documente la nivel naţional.
6. Secretariatul General al MFD răspunde de sistemul informaţional şi de aparatul de lucru, răspunde de comunicarea dintre organismele structurii naţionale, dintre structura naţională şi cea judeţeană.
7. Secretariatul General are obligaţia să publice de îndată pe site-ul oficial al MFD, la rubrica Informaţii interne, toate hotărârile şi deciziile CND, toate comunicările prevăzute a fi publicate în prezentul ROF.
8. Secretariatul General al MFD răspunde de buna desfăşurare a procedurii votului electronic conform prezentului ROF.
9. Păstrează documentele originale ale Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic şi face demersurile necesare în vederea înregistrării la Judecătoria Timişoara a oricăror modificări apărute în Statutul de funcţionare.

Art.27. Comisia Naţională de Etică şi Disciplină; componenţa şi competenţele sale sunt reglementate în Statut la art. 42,43 şi 44.

Art.28. Procedura generală prin care sancţiunile pot fi aplicate membrilor MFD.

1. În momentul în care Comisia de Etică şi Disciplină primeşte o sesizare scrisă, sau se autosesizează, asupra unei fapte care contravine Statutului, Programului sau Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale MFD, are obligaţia ca în maxim 10 (zece) zile lucrătoare să analizeze situaţia respectivă şi să stabilească data şi ora şedinţei de analiză a cazului respectiv.
2. Comisia de Etică şi Disciplină comunică persoanei vizate data, ora şi locul în care va avea loc şedinţa.
3. Persoana vizată se prezintă la audieri şi-şi prezintă apărarea sau, în caz de neprezentare, cazul său se analizează în lipsă.
4. În maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data şedinţei, Comisia de Etică şi Disciplină se pronunţă şi emite o decizie pe care o trimite/depune, în scris, la Secretariatul de care aparţine membrul în cauză.
5. Secretariatul anunţă imediat membrul vizat care se va prezenta şi va ridica, sub semnătură, decizia.
6. În toate cazurile în care un membru primeşte o sancţiune de la Comisia Judeţeană de Etică şi Disciplină, poate contesta decizia făcând apel la CNED, în maxim 15 zile de la primirea acesteia.
7. CNED va analiza în maxim 30 (treizeci) de zile contestaţia, după audierea contestatarului, sau în lipsă, şi va emite decizia definitivă.
8. Decizia va fi trimisă/depozitată la Secretariatul Sucursalei de care aparţine persoana în cauză şi va fi comunicată imediat acesteia, înmânându-i-se, sub semnătură, documentul aferent.
9. Persoana vizată, poate ataca decizia CNED doar în Adunarea Generală a MFD care va da o hotărâre definitivă şi irevocabilă. Până atunci însă, Decizia CNED se aplică întocmai.
10. Toate deciziile Comisiilor de Arbitraj şi Disciplină vor fi publice, împreună cu motivaţiile aferente, în interiorul MFD, prin postarea lor pe site-ul oficial al MFD şi vor putea fi citite, exclusiv, de către membrii activi ai organizaţiei.

Art. 29. Trezoreria Naţională a MFD.

1. Este un organism de administrare financiar – contabilă care se ocupă cu gestionarea întregului patrimoniu al MFD format din valorile mobile şi imobile, conform legii în vigoare a celor prezentate în acest ROF şi a celor prevăzute în Statut.
2. Întreaga activitatea a Trezoreriei Naţionale a MFD este reglementată prin prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, în concordanţă cu Statutul MFD şi cu legile ţării

Art.30. Componenţa Trezoreriei Naţionale a MFD.

1. Trezoreria Naţională a MFD este alcătuită dintr-un Trezorier Naţional (expert contabil) ales de Adunarea Generală Naţională, şi doi Trezorieri Naţionali Adjuncţi (experţi contabili sau contabili) numiţi de CND la recomandarea Trezorierului General.

Art.31. Competenţe ale Trezoreriei Naţionale a MFD.

1. Ţine evidenţa contabilă a întregului patrimoniu al MFD.
2. Reprezintă MFD în faţa organismelor de control financiar-contabil ale statului român.
3. Răspunde în totalitate de gestionarea corectă, conform legilor în vigoare, a patrimoniului MFD.
4. Coordonează în mod direct Trezoreriile MFD existente în Filiale.
5. Dă raportul anual asupra activităţii sale în faţa Adunării Generale Extraordinare a MFD.
6. Publică pe site-ul oficial al MFD la rubrica Patrimoniu, accesibilă doar membrilor MFD, situaţia la zi a veniturilor şi cheltuielilor şi a plăţii cotizaţiei membrilor.
7. Administrează conturile bancare ale MFD la nivel naţional.

Art.32. Comisia Naţională de Promovare (CNP) a MFD.

1. Este un organism cu caracter permanent, numit de Consiliul Naţional Director. Are rol de promovare a MFD, a Programului său de Renaştere Naţională, a tuturor obiectivelor Asociaţiei.

Art.33. Componenţa Comisiei Naţionale de Promovare a MFD.

1. Este alcătuită dintr-un Preşedinte, 2 (doi) Vicepreşedinţi, 3 (trei) Purtători de cuvânt ai MFD şi 6 (şase) Membri.
2. Este un organism tehnic. Componenţa sa nu se schimbă la alegerile generale ale MFD, ci doar atunci când există un motiv bine întemeiat pentru asta.

Art.34. Competenţe ale Comisiei Naţionale de Promovare a MFD.

1. Se ocupă de imaginea MFD la nivel naţional.
2. Administrează website-ul oficial al MFD, paginile şi grupurile oficiale de social media ale MFD.
3. Întocmeşte strategia de promovare a MFD şi o supune aprobării CND.
4. Organizează conferinţe publice în toate Filialele MFD, cu sprijinul acestora.
5. Organizează mintinguri de promovare ale MFD şi a Programului său de Renaştere Naţională
6. Coordonează Comisiile de Promovare ale Filialelor.

Art. 35. Votul online.

1. În Mişcarea Focul Dacic se practică votul online atât consultativ cât şi decizional.
2. Votul consultativ online se adresează membrilor susţinători care vor putea astfel să-şi exprime punctul de vedere asupra unor proiecte şi acţiuni supuse dezbaterii. în MFD.
3. Fiecare membru susţinător are posibilitate să intre pe website-ul MFD cu user şi parolă personală şi să voteze.
4. Secretarul General va anunţa, pe acelaşi website rezultatul votului care va fi vizibil doar pentru membrii MFD.
5. Votul decizional online se adresează membrilor asociaţi ai MFD. Acesta va fi confirmat întotdeauna cu un e-mail trimis pe adresa oficială a MFD.

Art.36. Consiliul Consultativ – Strategic al MFD funcţionează conform celor arătate în art. 45 din Statut.

Art.37. Filiala MFD.

1. În toate municipiile reşedinţă de judeţ şi în municipiul Bucureşti se va constitui câte o Fililală a MFD. MFD va avea în final 42 de Filiale.
2. Filiala este formată din toate structurile redate la art. 16, punctul (1), paragrafele a, b, c, d, e, f, g din prezentul ROF, din totalitatea membrilor asociaţi şi susţinători din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti.
3. Filiala se înfiinţează în momentul în care într-un anumit judeţ sau în capitală se înscriu în MFD un număr de minim 30 de persoane, membri ai MFD cu cotizaţia achitată la zi.
4. Până în momentul înfiinţării Filialelor, membrii MFD din judeţele în care acestea nu există încă, vor fi arondaţi în mod direct la Structura Naţională a MFD şi vor fi sub coordonarea directă a Consiliului Naţional Director.
5. Filialele au autonomie, în următoarele condiţii:

a. adoptă şi respectă întocmai Statutul, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Programul de Renaştere Naţională ale MFD.
b. Trezorierul Filialei va trimite trimestrial la Trezoreria Naţională a MFD situaţia veniturilor şi a cheltuielilor, cu toate documentele doveditoare originale;
c. pentru încheierea contractelor de sponsorizare vor fi folosite doar formularele tip stabilite de CND;
d. contractele de sponsorizare vor fi semnate de conducerea Filialei, doar după avizarea lor pozitivă de către CND;
e. un procent de 25% din veniturile Filialelor va fi virat în contul Structurii Naţionale aMFD.

6. Filialele se pot ajuta între ele, din punct de vedere financiar, prin donaţii reciproce, din proprie iniţiativă sau la solicitarea CND, dar numai cu aprobarea Consiliul Director al Filialei care va putea fi dată de către acest organism de conducere, după consultarea membrllor MFD din Filială. Consultarea, în aceste cazuri sau altele, de altă natură, se face în cadrul Adunării Generale a membrilor Filialei prin votul consultativ al membrilor susţinători şi apoi prin votul decizional al membrilor asociaţi, şi prin intermediul votului online.
7. Filialele pot constitui Sucursale locale în judeţ cu aprobarea CND.
Filiala Bucureşti poate constitui Sucursale de sector.

Art.38. Adunarea Generală a Filialei – AGF.

1. Este forul suprem de conducere al Filialei MFD.
2. Întreaga activitate a Adunării Generale a Filialei MFD este reglementată prin Statutul MFD, prezentul ROF, în concordanţă cu legile ţării.
3. Este condusă de Preşedintele în funcţie al Consiliului Director al Filialei, iar la alegeri interne, dacă acesta candidează pentru un nou mandat, şedinţa va fi prezidată de unul dintre Vicepreşedinţi, de Secretarul Filialei, sau de către un alt membru al CDF.
4. Adunarea Generală a Filialei se convoacă în sesiune ordinară o dată la 6 (şase) luni, de către Consiliul Director al Filialei care stabileşte data şi locaţia în care va avea loc. Secretariatul Filialei comunică aceste date cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înainte către toate Sucursalele din Filiala respectivă.
5. Se reunește în sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie, la cererea Președintelui Consiliului Director al Filialei, a 2/3 din numărul total al membrilor CDF, sau la cererea expresă a 2/3 din numărul total al membrilor Filialei.
6. Este statutară dacă participă cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor asociaţi din Filiala respectivă. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, se stabileşte o nouă dată, (de regulă după maxim o săptămână) la care AGF se va declara statutară indiferent de numărul membrilor asociaţi prezenţi.
7. La AGF pot paticipa în calitate de invitaţi membrii CND, fondatorii, precum şi membri ai altor organizaţii civice, culturale, politice, personalităţi marcante ale vieţii publice româneşti.
8. Invitaţii la Adunarea Generală a Filialei pot lua cuvântul însă nu au drept de vot.
9. La toate Adunările Generale Ordinare ale Filialei poate fi invitată şi mass-media, cu aprobarea CND.

Art.39. Componenţa Adunării Generale a Filialei MFD

1. Adunarea Generală a Filalei MFD este compusă din:
a. Prezidiul Adunării Generale a Filialei, format din: Preşedintele Filialei şi cei doi Vicepreşedinţi, Secretarul Filialei, Preşedintele Comisiei de Etică şi Disciplină a Filialei, Preşedintele Comisiei Judeţene de Promovare şi Trezorierul Filialei;
b. membrii asociaţi şi susţinători ai Filialei;
c. eventuali învitaţi de onoare.

Art.40. Competenţe ale Adunării Generale a membrilor Filialei.

1. Toate Hotărârile Adunării Generale a membrilor Filialei se iau cu votul a 2/3 din numărul total al membrilor asociaţi ai Filialei prezenţi.
2. AGF alege şi revocă Preşedintele Consiliul Director al Filialei.
3. alege şi revocă orice component al Consiliului Director al Filialei.
4. alege şi revocă Secretarul Filialei.
5. alege şi revocă Trezorierul Filialei.
6. AGF stabileşte prin vot candidaturile membrilor Filialei pentru funcţiile de conducere în organismele Structurii Naţionale a MFD.
7. Aprobă Proiectele de activităţi ale Filialei.

Art.41. Consiliul Director al Filialei MFD – CDF.

1. Este un organism de decizie şi conducere a Filialei, între Adunările Generale Ordinare ale acesteia.
2. Întreaga activitatea a CDF este reglementată prin prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, în concordanţă cu Statutul MFD şi cu legile ţării.
3. Se supune ierarhic Consiliului Naţional Director al MFD, pune în aplicare Hotărârile acestuia.
4. Se reunește lunar și ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Președintelui său, sau la solicitarea a 2/3 dintre membrii săi.
5. Şedinţa CDF, este validă doar dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul total al membrilor săi. Dacă nu se întruneşte cvorumul se convoacă o altă şedinţă a Consiliului, care se va desfăşura dacă sunt prezenţi în sală minim 3 membri.
6. Hotărârile CDF, se iau cu cel puţin 2/3 din numărul celor prezenţi.

Art.42. Componenţa Consiliului Director al Filialei.

1. Consiliul Director al Filialei Judeţene este compus din: Preşedintele Filialei, ales de AGF, doi Vicepreşedinți pe care Preşedintele şi-i alege singur dintre Preşedinţii de Sucursale, Secretarul Filialei, Trezorierul Filialei, Cenzorul/Cenzorii, aleşi de AGS şi Preşedinţii Sucursalelor din subordine.
2. Consiliul Director al Filialei Bucureşti este compus din: Preşedintele Filialei ales de AGF, 6 (şase) Vicepreşedinţi – Preşedinţii Sucursalelor de Sector, Secretarul Filialei, Trezorierul Filialei, Cenzorii, aleşi de AGF.

Art.43. Competenţe ale Consiliului Director al Filialei.

1. Reprezintă MFD în relaţia cu autorităţile publice şi terţi, la nivel judeţean/de capitală.
2. Adoptă măsurile care se impun pentru îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Naţional Director şi/sau ale Adunării Generale a Filialei.
3. Contestă hotărârile CND care încalcă prevederile Statutului, ROF şi legile tării, emiţând un memoriu în acest sens care va fi trimis Comisiei Naţionale de Etică şi Disciplină, cu motivaţia aferentă.
4. În vederea îndeplinirii obiectivelor MFD, conform Statutului şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, propune strategii, pe care le înaintează spre dezbatere în CND.
5. Hotărârile CDF, luate cu cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi, se trimit spre avizare CND. Dacă primesc avizul favorabil al acestui organism, se supun votului AGF şi numai dacă obţin aprobarea AGF pot fi puse în aplicare.
6. Îndeplineşte orice atribuţii care decurg din prezentul ROF.
7. Coordonează întreaga activitate desfăşurată la nivelul Filialei.
8. Elaborează proiecte de programe de activităţi la nivel de Filială în spiritul Statutului, al ROF şi al Programului de Renaştere Naţională, pe care le supune votului Adunării Generale a Filialei.

Art.44. Secretariatul Filialei MFD.

1. Este un organism de administrare a documentelor Filialei şi de informare internă, la nivel judeţean, respectiv de sector, care face legătura între CDF şi celelalte organisme ale Filialei, între CDF şi CND.

Art.45. Componenţa Secretariatului Filialei MFD.

1. Este compus dintr-un Secretar ales de AGF şi doi Secretari Adjuncţi pe care şi-i alege singur.

Art.46. Competenţe ale Secretariatului Filialei MFD.

1. Ţine evidenţa tuturor intrărilor şi ieşirilor de documente la nivelul Filialei şi informează CDF, atunci când este cazul, asupra acestora.
2. Ţine în permanenţă legătura cu Secretariatul General al MFD.
3. Informează în timp util CDF şi Secretariatele Sucursalelor, asupra Hotărârilor CDF, ale AGF şi ale CND.
4. Răspunde de sistemul informaţional şi de aparatul de lucru, de evidenţa clară a membrilor Filialei.
5. Ţine evidenţa membrilor la nivelul Filialei atât scriptic prin Registrul local de evidenţă a membrilor Filialei MFD, cât şi pe suport electronic.
6. Numeşte şi revocă Secretarii Adjuncţi ai Filialei.

Art.47. Comisia de Etică şi Disciplină a Filialei.

1. Este Instanţa MFD la nivel de Filială.
2. Se ocupă cu faptele de indisciplină ale membrilor Filialei, cu acţiunile structurilor judeţene ale MFD, aflate în contradicţie cu Statutul, ROF şi Programul de Renaştere Naţională, care îi sunt sesizate prin memorii de către oricare dintre membrii asociaţi MFD, sau faţă de care se autosesizează din oficiu.

Art.48. Componenţa Comisiei de Etică şi Disciplină a Filialei

1. Comisia de Etică şi Disciplină a Filialei este compusă din Preşedintele ales de AG, doi Vicepreşedinţi şi şase Membri pe care Preşedintele şi-i alege singur.
2. Întreaga activitatea a CEDF este reglementată prin Statut, prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, în concordanţă cu legile ţării.

Art.49. Competenţe ale Comisiei de Etică şi Disciplină a Filialei.

1. Veghează asupra disciplinei în MFD, la nivel de Filială, asupra legalităţii acţiunilor ei şi a membrilor acesteia.
2. Veghează la respectarea documentelor fundamentale ale MFD, la nivel de Filială.
3. Analizează faptele de indisciplină, emite hotărâri de sancţionare a membrilor Filialei, atunci când este sesizată sau se autosesizează, de faptul că acestea nu respectă documentele MFD.
4. Hotărârile în cadrul CEDF se iau prin votul a 2/3 din numărul total al membrilor săi

Art.50. Trezoreria Filialei MFD.

1. Este un organism de administrare financiar-contabilă, înfiinţat imediat ce Filiala dobândeşte personalitate juridică.
2. Se ocupă cu gestionarea patrimoniului Filialei MFD, format din valorile mobile şi imobile, conform legii în vigoare precum şi în conformitate cu prezentul ROF.
Art.51. Componenţa Trezoreriei Filialei MFD.
1. Trezoreria Filialei MFD este alcătuită dintr-un Trezorier (contabil) ales de Adunarea Generală a Filialei şi doi Trezorieri Adjuncţi (contabili) pe care Trezorierul şi-i alege singur.

Art.52. Competenţe ale Trezoreriei Filialei MFD.

1. Ţine evidenţa cotizaţiilor şi donaţiilor membrilor, care se vor face exclusiv prin depunere/virament în contul bancar, orice altă formă de încasare fiind interzisă
2. Întocmeşte şi comunică Secretariatului Filialei lista membrilor restanţieri la plata cotizaţiei
3. Întocmeşte contractele de sponsorizare, le transmite spre avizare CND, iar după ce sunt avizate, le înmânează Preşedintelui CDF, sau unuia dintre Vicepreşedinţi pentru semnare.
4. Răspunde în totalitate de gestionarea corectă, conform legilor în vigoare, a patrimoniului MFD existent în Filiala respectivă.
5. Dă raportul semestrial asupra activităţii sale în faţa Adunării Generale a Filialei.
6. Raportează trimestrial Trezoreriei Naţionale a MFD situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Filialei.

Art.53. Comisia de Promovare a Filialei MFD – CPF.

1. Este un organism, cu activitate permanentă, ai cărui membri sunt numiţi prin hotărâre de către CND la recomandarea Comisiei Naţionale de Promovare a MFD.

Art.54. Componenţa Comisiei de Promovare a Filalei MFD.

1. Este alcătuită din: 1 Preşedinte, 2 (doi) Vicepreşedinţişi 9 (nouă) Membri, pe care Preşedintele şi-i alege singur

Art.55. Competenţe ale Comisiei de Promovare a Filialei MFD.

1. Este un organism care se ocupă de imaginea MFD la nivel de Filială.
2. Se subordonează Comisiei Naţionale de Promovare urmând întocmai strategiile acesteia.
3. Organizează conferinţe publice în localitatea în care are sediul Filiala precum şi în localităţile mari şi mici ale judeţului/în capitală.
4. Organizează mintinguri ale MFD pe raza Filialei.
5. Administrează paginile de facebook ale Filialei MFD
6. Se ocupă cu promovarea online a MFD la nivel de judeţ/sector.

Art.56. Sucursala MFD.

1. În toate localităţile din judeţ (comune şi oraşe) precum şi în municipiul Bucureşti (Sectoare) se vor constitui Sucursale MFD.
2. Sucursala este formată din toate organismele redate la art. 17, punctul (4), paragrafele a, b, c, ale prezentului ROF, din totalitatea membrilor asociaţi şi susţinători din localitate sau, în cazul capitalei, din Sector.
3. Sucursala se înfiinţează în momentul în care într-o localitate sau sector se înscriu în MFD un număr de minim 10 de persoane, membri ai MFD cu cotizaţia achitată la zi.
4. Până în momentul înfiinţării Sucursalelor membrii MFD din judeţ/sector vor fi arondaţi în mod direct la Filială şi vor fi sub coordonarea directă a Consiliului Director al Fililaei.

5. Sucursalele nu au autonomie juridică.

Art.57. Adunarea Generală a Sucursalei MFD (AGS – MFD).

1. Este forul suprem de conducere la nivel de Sucursală.
2. Întreaga activitatea a Adunării Generale a Sucursalei MFD este reglementată prin Statut, prin prezentul ROF, în concordanţă cu legile ţării.
3. Este condusă de Preşedintele în funcţie al Consiliului Director al Sucursalei, iar la alegerile interne, dacă acesta candidează pentru un nou mandat, şedinţa va fi prezidată de unul dintre Vicepreşedinţi, de Secretarul Sucursalei, sau de către un alt membru al CDS.
4. Este convocată în sesiune ordinară o dată la 3 (trei) luni, de regulă de către Consiliul Director al Sucursalei, care stabileşte data şi locaţia în care va avea loc. Secretariatul Sucursalei comunică aceste date, cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înainte, tuturor membrilor Sucursalei.
5. Se reuneşte în sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie, la cererea Preşedintelui Consiliului Director al Sucursalei, a 2/3 din numărul total al membrilor CDS, sau la cererea expresă a 2/3 din numărul total al membrilor Sucursalei.
6. Este statutară dacă participă cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor asociaţi din Sucursală. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, se stabileşte o nouă dată, (de regulă după maxim o săptămână) la care Adunarea Generală se va declara statutară indiferent de numărul membrilor asociaţi prezenţi.
7. La AGS paticipă în calitate de invitaţi: membri CND, membrii fondatori, membrii CDF şi membri ai altor organizaţii civice, culturale, politice, personalităţi marcante ale vieţii publice româneşti.
8. Invitaţii la Adunarea Generală a Sucursalei pot lua cuvântul însă nu au drept de vot.
9. La toate Adunările Generale Ordinare ale Sucursalei va fi invitată şi mass-media, cu aprobarea CND.

Art.58. Componenţa Adunării Generale a Sucursalei MFD

1. Este compusă din:
a. Prezidiul Adunării Generale al Sucursalei, format din: Preşedintele Sucursalei şi cei doi Vicepreşedinţi, Secretarul Sucursalei
b. membrii asociaţi şi susţinători ai Sucursalei
c. invitaţi de onoare.

Art.59. Competenţe ale Adunării Generale a membrilor Sucursalei.

1. Toate hotărârile Adunării Generale a Sucursalei se iau cu votul a 2/3 din numărul total al membrilor asociaţi prezenţi
2. Alege şi revocă Preşedintele Consiliul Director al Sucursalei;
3. Alege şi revocă orice component al Consiliului Director al Sucursalei;
4. Alege şi revocă Secretarul Sucursalei;
5. Stabileşte prin vot candidaturile membrilor Sucursalei pentru funcţiile de conducere în organismele Filialei de care aparţine.
6. Aprobă proiectele de activităţi ale Sucursalei.
7. Aprobă hotărârile CDS

Art.60. Consiliul Director al Sucursalei MFD – CDS.

1. Este un organism de decizie şi conducere a Sucursalei între Adunările Generale Ordinare ale acesteia.
2. Întreaga activitatea a CDS este reglementată prin prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, în concordanţă cu Statutul MFD şi cu legile ţării.
3. Se supune ierarhic CDF, pune în aplicare hotărârile acestuia.
4. CDS se reunește lunar și ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Președintelui său, sau la solicitarea a 2/3 dintre membrii săi asociaţi.
5. Şedinţa CDS, este validă doar dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul total al membrilor săi. Dacă nu se întruneşte cvorumul se convoacă o altă şedinţă a Consiliului care se va desfăşura la maxim 7 zile, dacă sunt prezenţi în sală minim 3 membri.
6. Hotărârile CDS, se iau cu cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi.

Art.61. Componenţa Consiliului Director al Sucursalei.

1. Consiliul Director al Sucursalei este compus din: Preşedinte (care face parte automat din Consiliul Director al Filialei, în calitate de membru simplu), ales de AGS, (doi) Vicepreşedinți şi (trei) Membri, pe care Preşedintele şi-i alege singur.

Art.62. Competenţe ale Consiliului Director al Sucursalei.

1. Reprezintă MFD în relaţia cu autorităţile publice şi terţi, la nivel local.
2. Adoptă măsurile care se impun pentru îndeplinirea hotărârilor AG a MFD, ale CND, ale CDF, ale Adunării Generale a Sucursalei.
3. Contestă hotărârile CDF emiţând memoriu în acest sens, care va fi adresat CEDF, în vederea îndeplinirii obiectivelor MFD, conform Statului şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, propune strategii, pe care le înaintează spre dezbatere în CND.
4. Hotărârile CDS pot fi puse în aplicare numai după ce primesc avizul favorabil din partea CDF.
5. Îndeplineşte orice atribuţii care decurg din prezentul ROF.
6. Coordonează întreaga activitate desfăşurată la nivelul Sucursalei. .
7. Analizează faptele de indisciplină ale membrilor Sucursalei, sancţionează aceste fapte şi supune votului Adunării Generale a Sucursalei sancţiunile în cauză.

Art.63. Secretariatul Sucursalei MFD.

1. Este un organism de administrare a documentelor MFD şi de informare internă, la nivel local, care face legătura între CDS şi celelalte organisme ale MFD, de la nivelul Filialei, între CDS şi CNF.

Art.64. Componenţa Secretariatului Sucursalei MFD.
1. Este compus din: Secretar, ales de AGS şi doi Secretari Adjuncţi, pe care şi-i alege Secretarul singur, dintre membrii asociaţi ai Sucursalei
Art.65. Competenţe ale Secretariatului Sucursalei MFD.
1. Ţine evidenţa tuturor intrărilor şi ieşirilor de documente la nivel local.
2. Ţine în permanenţă legătura cu Secretariatul Filialei.
3. Informează în timp util CDS şi membrii MFD din Sucursală asupra hotărârilor CDS, ale AGS şi ale CDF.
4. Răspunde de sistemul informaţional şi de aparatul de lucru la nivelul Sucursalei
5. Ţine evidenţa membrilor la nivel local, atât scriptic, prin Registrul Local de Evidenţă a Membrilor Sucursalei MFD, cât şi pe suport electronic.
6. Numeşte şi revocă Secretarii Adjuncţi ai Sucursalei

Capitolul V

Alegerile în cadrul MFD

Art. 66. Funcţiile pentru care pot candida membrii Mişcării Focul Dacic.

1. Candidaturile pentru orice funcţie în Structurile MFD se depun la Secretariatele Structurilor pentru care se candidează unde vor fi analizate din punct de vedere al compatibilităţii.
2. Oricare dintre membrii MFD care corespunde criteriilor de la capitolul II, art.6 punctul (9) din prezentul Statut poate candida pentru următoarele funcţii:

a. Preşedinte al CND şi al MFD
b. Prim-Vicepreşedinte al CND şi al MFD
c. Secretar General al MFD;
d. Preşedinte al Comisiei Naţionale de Etică şi Disciplină;
e. Preşedinte al Comisiei Naţionale de Promovare;
f. Trezorier Naţional;
g. Preşedinte al Consiliului Director al Filialei;
h. Secretar Filială;
i. Preşedinte al Comisiei Judeţene de Etică şi Disciplină;
j. Preşedinte al Comisiei de Promovare a Fililei;
k. Trezorier al Filialei;
l. Preşedinte al Consiliului Director al Sucursalei;
m. Secretar Sucursală;

3. Funcţiile enumerate la acest articol, punctulul (1) paragrafele a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, sunt funcţii alese ale MFD, ocuparea lor făcându-se prin vot.
4. Celelalte funcţii enumerate în prezentul ROF la cap. III art. 23 punctul (1) – paragrafele c, d, f, punctul (2) – paragrafele b, c, e, f, punctul (3) – paragrafele b, d, punctul (4) – paragrafele b, c, e, f, sunt ocupate prin numire.
5. Preşedinţii aleşi ai Filialelor devin automat membri ai Consiliului Naţional Director al MFD.
6. Preşedinţii aleşi ai Sucursalei, devin automat membri ai CDF.

Art. 67. Alegerile în cadrul MFD.

1. Se desfăşoară în trei direcţii distincte:
a. pentru ocuparea funcţiilor existente în MFD la nivelul Structurii Naţionale;
b. pentru ocuparea funcţiilor existente în MFD la nivel de Filială;
c. pentru ocuparea funcţiilor existente în MFD la nivel de Sucursală.

Art. 68. Procedura alegerii funcţiilor de conducere în organismele componente ale Structurii Naţionale a MFD.

1. Se dă cuvântul fiecărui candidat care doreşte să ocupe funcţii în organismele Structurii Naţionale a MFD, respectând următoarea ordine:

a. Trezorier Naţional;
b. Preşedinte al Comisiei Naţionale de Promovare;
c. Preşedintele Comisiei Naţionale de Etică şi Disciplină;
d. Secretarul General al MFD;
e. Prim -Vicepreşedinte al CND şi al MDF
f. Preşedinte al CND şi al MFD.

2. Fiecare candidat va avea la dispoziţie un anumit timp stabilit în ROF, pentru a expune Adunării Generale motivul pentru care a decis să candideze şi ce îl recomandă pentru acea candidatură.
3. Se stabilesc prin vot secret membrii care vor ocupa funcţiilede conducer existente în Structura NaţionalăaMFD, în ordinea stabilită lapunctul 1.
4. Fiecare membru cu drept de vot prezent va primi bileţele cu numele candidaţilor pentru funcţia respectivă.
5. Fiecare membru cu drept de vot prezent va introduce în urna de vot, bileţelul cu numele celui pe care îl susţine pentru funcţia respectivă; bileţele rămase le va introduce în urna colectoare.
6. Se va trece la numărarea voturilor de către o comisie formată din 10 (zece) membri desemnaţi prin vot de Adunarea Generală Naţională.
7. Candidatul care va întruni cel mai mare număr de voturi va fi desemnat câştigător.
8. Dacă pentru o anumită funcţie va exista un singur candidat atunci se va proceda la votul cu bile.
9. În condiţiile în care se prezintă un singur candidat şi este respins se trece la desemnarea, pe loc, a unui alt candidat, sau a unor alţi candidaţi şi se reia votul.
10. În finalul Adunării Generale va avea loc solemnitatea de investire a noilor membri ai organismelor Structurii Naţionale a MFD (sau a reconfirmării vechii componenţe, dacă va fi cazul), care se va desfăşura astfel:

a. Secretarul AGN va anunţa pe rând, în ordinea în care au fost aleşi, pe toţi câştigătorii alegerilor, care se vor prezenta în faţa Prezidiului;
b. toţi cei aleşi vor depune, apoi, în mod individual în faţa Adunării Generale Naţionale, din locul special amenajat în acest scop, angajamentul de credinţă faţă de ţară, de , popor şi de MFD, redat la capitolul 2 art. 22 din Statut.
c. Preşedintele ales va rosti cuvântul de încheiere şi va declara încheiate lucrările Adunării Generale Naţionale.
d. Adunarea Generală Naţională a MFD se va încheia cu intonarea Imnului MFD.

Art. 69. Procedura alegerii funcţiilor de conducere în Filială.

1. Consiliul Director al Filialei va organiza Adunarea Generală a membrilor Filialei pentru alegeri, conform celor stipulate în hotărârea emisă de CND.
2. În condiţiile înfiinţării unei noi Filiale cel care va organiza Adunarea Generală de constituire a viitoarei Filiale va fi Consiliul Naţional Director al MFD, iar unul dintre membrii săi, va prezida, în acest caz, lucrările Adunării Generale.
3. La început se va da cuvântul candidaţilor, în următoarea ordine:

a. Trezorierul Filialei;
b. Secretarul Filialei;
c. Preşedintele Consilului Director al Filialei.

4. Fiecare candidat va avea la dispoziţie 5 minute pentru a expune Adunării Generale motivul pentru care a decis să candideze şi ce îl recomandă pentru acea candidatură.
5. Se va trece apoi la stabilirea prin vot secret a viitoarei conduceri a Filialei, votandu-se în ordinea prezentată la punctul(3)
6. Fiecare membru cu drept de vot prezent va primi bileţele cu numele candidaţilor pentru funcţia respectivă.
7. Fiecare membru cu drept de vot prezent va introduce apoi, în urna de vot, bileţelul cu numele celui pe care îl susţine pentru funcţia respectivă; bileţele rămase le va introduce în urna colectoare.
8. Se va trece la numărarea voturilor de către o comisie formată din 10 (zece) membri desemnaţi prin vot de Adunarea Generală a Filialei.
9. Candidatul care va întruni cel mai mare număr de voturi va fi desemnnat câştigător.
10. Dacă pentru o anumită funcţie va exista un singur candidat atunci se va proceda la votul cu bile.
11. În condiţiile în care se prezintă un singur candidat şi este respins se trece la desemnarea unui alt candidat/altor candidaţi şi se va relua votul pentru funcţia respectivă.
12. În finalul Adunării Generale va avea loc solemnitatea de investire a noilor membri a organismelor Structurii Filialei (sau a reconfirmăriii vechii componenţe, dacă va fi cazul), care se va desfăşura astfel:

a. Secretarul AGF va anunţa pe rând, în ordinea în care au fost aleşi, pe toţi câştigătorii alegerilor, aceştia prezentându-se în faţa Prezidiului
b. toţi cei aleşi vor depune pe rând, în mod individual, în faţa Adunării Generale a Filialei, din locul special amenajat în acest sens, angajamentul de credinţă faţă de ţară, de popor şi de MFD, redat la capitolul 2, art. 22 din Statut.
c. Preşedintele ales al CDF va rosti cuvântul de încheiere şi va declara încheiate lucrările Adunării Generale a Filialei.
d. Adunarea Generală a membrilor Filialei se va încheia cu intonarea imnului MFD.

Art. 70. Procedura alegerii funcţiilor de conducere în Sucursală.

1. Consiliul Director al Sucursalei va organiza Adunarea Generală a membrilor Sucursalei pentru alegeri, conform celor stipulate în hotărârea emisă de CDF.
2. În condiţiile înfiinţării unei noi Sucursale cel care va organiza Adunarea Generală a membrilor va fi Consiliul Director al Fililei MFD din judeţ/sector, iar unul dintre membri săi, va prezida, în acest caz, lucrările Adunării Generale.
3. La început se va da cuvântul candidaţilor, în următoarea ordine:

a. Secretar Sucursală;
b. Preşedinte al Consilului Director al Sucursalei.

4. Fiecare candidat va avea la dispoziţie 5 minute pentru a expune Adunării Generale motivul pentru care a decis să candideze şi ce îl recomandă pentru acea candidatură.
5. Se va trece apoi la stabilirea prin vot secret a viitoarei conduceri a alegându-se în ordinea prezentată la punctul (3)
6. Fiecare membru cu drept de vot prezent va primi bileţele cu numele candidaţilor pentru funcţia respectivă.
7. Fiecare membru cu drept de vot prezent va introduce apoi, în urna de vot, bileţelul cu numele celui pe care îl susţine pentru funcţia respectivă; bileţele rămase le va introduce în urna colectoare.
8. Se va trece la numărarea voturilor de către o comisie formată din 3 (trei) membri desemnaţi prin vot de Adunarea Generală a Sucursalei.
9. Candidatul care va întruni cel mai mare număr de voturi va fi desemnnat câştigător.
10. Dacă pentru o anumită funcţie va exista un singur candidat atunci se va proceda la votul cu bile.
11. În condiţiile în care se prezintă un singur candidat şi este respins se trece la desemnarea unui alt candidat/altor candidaţi şi se va relua votul pentru funcţia respectivă.
12. În finalul Adunării Generale va avea loc solemnitatea de investire a noilor membri ai organismelor Structurii Sucursalei (sau a reconfirmării vechilor componenţe, dacă va fi cazul) care se va desfăşura astfel:
a. Secretarul AGS va anuţa pe rând, în ordinea în care au fost aleşi, pe toţi câştigătorii alegerilor, care se vor prezenta în faţa Prezidiului;
b. toţi cei aleşi vor depune, în faţa Adunării Generale a Sucursalei, din locul special amenajat în acest sens, angajamentul de credinţă faţă de ţară, de popor şi de MFD, redat la capitolul 2 art. 22 din Statut.
c. Preşedintele ales al CDS va rosti cuvântul de încheiere şi va declara încheiate lucrările Adunării Generale a Sucursalei;
d. Adunarea Generală a membrilor Sucursalei se va încheia cu intonarea Imnului MFD.

Capitolul VI

Administrarea patrimoniului şi sursele de finanţare.

Venituri şi cheltuieli

Art.71.Mişcarea Focul Dacic poate deţine bunuri mobile şi imobile care sunt necesare activităţilor sale specifice.

1. Sursele de finanţare ale MFD provin din:

a. cotizațiile membrilor;

b. taxele de înscriere ale membrilor asociați;

c) sponsorizări legale;

d) donaţii şi legate;

e) subvenţii de la bugetul de stat;

f) venituri provenite din activităţi proprii şi dobânzi;

g) alte surse, potrivit legii.

2. Operaţiunile de încasare şi plati se efectuează exclusiv prin conturi bancare în lei şi în valută, deschise, potrivit legii, în bănci cu sediul în România. Toate operaţiunile sunt gestionate, la nivel naţional şi judeţean, de Trezorierul Naţional al MFD şi respectiv de Trezorierii Filialelor.
3. Toate veniturile şi cheltuielile MFD vor fi transparente pentru toţi membri, care le vor putea urmări, în mod exclusiv, pe website-ul oficial la secţiunea Situaţia financiară.
4. Membrii MFD vor achita cotizaţia lunară, la valoarea stabilită, exclusiv, prin depunere/virament bancar.

5. Pentru perioada 2019-2020 nivelul cotizației de membru este de 30 de lei/lună

Art.72. Cheltuielile MFD

1. MFD poate avea cheltuieli în următoarele direcţii:
a. plată chirii;
b. plată promovare;
c. achiziţionare de bunuri şi materiale necesare desfăşurării activităţilor;
d. cumpărare de sedii;
e. plata deplasări şi cazării pentru membrii aflaţi în misiune oficială pentru interese şi activităţi ale MFD
f. plata indemnizaţiilor către acei membri ai MFD care îşi dedică întreaga activitate sarcinilor Mişcării;
g. alte cheltuieli necesare desfăşurării activităţii MFD şi prevăzute de lege.

Art.73. Administrarea patrimoniului MFD la nivel naţional.

1. La nivel naţional patrimoniul va fi administrat de Trezoreria Naţională a MFD care va ţine o evidenţă strictă a veniturilor şi cheltuielilor precum şi a tuturor valorilor mobile şi imobile ale MFD, în conformitate cu legiile ţării şi a prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare.
2. Întregul patrimoniu financiar va putea fi vizualizat, în mod exclusiv, de către membrii MFD pe site-ul oficial la rubrica Patrimoniu, unde vor putea vedea oricând veniturile şi cheltuielile MFD.

Art.74. Administrarea patrimoniului MFD la nivel de Filială.

1. La nivel de Filială patrimoniul MFD va fi administrat de Trezoreria Filialei care va ţine o evidenţă strictă a veniturilor şi cheltuielilor Filialei precum şi a tuturor valorilor mobile şi imobile ale acesteia.
2. Trezoreria Filialei va face trimestrial un raport asupra celor evidenţiate la punctul (1) al acestui articol şi-l va transmite Trezoreriei Naţionale.

Capitolul VII

Încetarea activităţii Mişcării Focul Dacic

Art.75. Mişcarea Focul Dacic îşi poate înceta activitatea potrivit legii, după cum urmează:

1. Autodizolvare, hotărâtă de Adunarea Generală a MFD.
2. Dizolvare pe cale judecătorească ori prin hotărâre a Curţii Constituţionale a României.
3. Pentru alte cauze prevăzute de Statutul MFD şi de Lege.

*

RENAȘTEM PRIN UNITATE NAȚIONALĂ!

Veniți în Mișcarea „Focul Dacic”!

http://foculdacic.ro/inscriere-2/

Dacă doreşti să ne transmiţi ceva foloseşte această adresă de mail: foculdacic@gmail.com