R.O.F.

 

Regulament de Organizare şi Funcţionare

MIŞCAREA FOCUL DACIC

 

Capitolul I

 

Dispoziţii generale

Art. 1. Denumirea integrală: Asociaţia Mişcarea Focul Dacic.

Art. 2. Denumirea prescurtată: MFD.

Art. 3. Descrierea semnului permanent:

1. Semnul permanent al Mişcării Focul Dacic este compus din marca înregistrată la OSIM care îl reprezintă pe Burebista şi care are inscripţionată în parte de jos denumirea prescurtată a Mişcării Focul Dacic: MFD.
2. Semnul permanent al MFD este inscripţionat pe toate însemnele şi documentele oficiale, precum şi pe toate materialele de promovare.
3. Semnul permanent poate fi modificat doar de Adunarea Generală Naţională a membrilor MFD la propunerea Consiliului Naţional Director.
4. Drapelul MFD este format din trei culori dispuse pe orizontală, (de jos începând: roşu, galben, albastru), având în centru simbolul MFD. Drapelul MFD poate fi modificat de Adunarea Generală Naţională a membrilor MFD.
5. Orice modificăre adusă semnului permanent, Imnului şi drapelului Mişcării Focul Dacic trebuie să fie aprobată de către Adunarea Generală Naţională a membrilor asociaţi ai MFD.
6. Deviza MFD este: Libertate! Adevăr! Dreptate!

Art. 4. Semnul permanent, sub formă grafică, alb-negru şi color, se găseşte în anexa nr.1 a acestui ROF, împreună cu forma grafică a drapelului Mişcării Focul Dacic; Imnul MFD se găseşte în anexa 2.

Art. 5. Ziua Mişcării Focul Dacic.

1. Ziua MFD se sărbătoreşte, în fiecare an, în data de 24 Iunie.

Art. 6. Mişcarea Focul Dacic are drept scop Renaşterea naţiunii, prin:

1. Redobândirea identităţii naţionale şi consolidarea ei.
2. Promovarea şi susţinerea unor reforme profunde, a tuturor structurilor societăţii româneşti, reforme regăsite integral în Programul de Renaştere Naţională.

Art. 7. Mişcarea Focul Dacic are organizaţii teritoriale în toată ţara, în conformitate cu prevederile Statutului său şi în deplină concordanţă cu oricare alte dispoziţii legale.

Art. 8. Principiile generale ale activităţii Mişcării Focul Dacic.

1. Toate activităţile Mişcării Focul Dacic se desfăşoară conform legilor în vigoare şi pe baza documentelor sale fundamentale care sunt: Statutul, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Programul de Renaştere Naţională.
Art.9. Activitatea MFD se bazează pe următoarele principii:
1. Libertatea se dobândeşte prin acţiune unitară, înţeleaptă. La adevăr se ajunge prin cunoaştere. Dreptatea se face prin lege. Şi toate se fac cu Dumnezeu înainte!
2. Suntem cetăţeni români, urmaşi ai geto-dacilor. Ţara noastră, este o demnă urmaşă a Geto-Daciei lui Burebista şi Decebal.
3. Suntem o Mişcare de Renaştere Naţională. Milităm, în mod exclusiv, pentru binele naţiunii noastre, iar singurul interes pe care îl slujim este interesul ţării şi al poporului nostru.
4. Identitatea naţională, tradiţiile şi valorile strămoşeşti, patrimoniul cultural, istoric, trebuiesc apărate de Constituţie şi întărite prin manifestare civică unitară, prin Legi drepte şi clare.
5. Suveranitatea poporului este indispensabilă securităţii naţionale. Prin urmare, ea trebuie să fie garantată, clar exprimată şi determinată în Constituţie.
6. Unitatea indestructibilă a poporului se realizează doar prin educaţie, păstrarea nealterată a identităţii sale, a tradiţiilor strămoşeşti, prin iubire de ţară şi de de naţiune.
7. Renaștem ca națiune doar prin propriile noastre forţe strânși uniți în jurul unor valori morale înalte, a unor idealuri luminoase. Nimeni din exterior nu va aduce bunăstarea poporului nostru. Asta o putem face doar noi, cetăţenii acestei ţări. În relaţiile de colaborare cu alte state vrem să fii parteneri egali şi nu vasali. Iar cu românii de pretutindeni, fraţi.
8. Inalienabilitatea teritoriului naţional, suveranitatea şi unitatea poporului, educaţia, bunăstarea şi sănătatea lui, sunt componente fundamentale ale securităţii naţionale.
9. Suveranitatea şi securitatea naţională nu pot fi în nicio situaţie obiective de negociere, iar dacă totuşi devin, actul în sine poartă numele de înaltă trădare.
10. În centrul tuturor preocupărilor şi acţiunilor oricărei societăţi cu adevărat evoluate este omul şi familia sa. Iar aceasta din urmă, alcătuită în mod fundamental dintr-un bărbat şi o femeie, este ocrotită de Constituţie.
11. Educația, sănătatea, agricultura, industria grea, sistemul energetic, transporturile, infrastructura căilor de comunicaţie, telecomunicaţiile, cercetarea, resursele naturale ale ţării, terenurile agricole, terenurile forestiere, pădurile, apele, fac parte integrantă din sistemului de siguranță națională.
12. Resursele naturale ale naţiunii nu sunt o marfă şi nici capital. Ele trebuie să servească, în mod exclusiv, intereselor cetăţenilor ţării care trebuie să aibă un control deplin asupra lor. Prin urmare, nu pot constitui, în nicio situaţie, obiect de negociere în nici un fel de tratat intern sau extern.
13. Justiţia slujeşte în mod real adevărului şi dreptăţii doar dacă este coerentă, morală şi egală pentru toţi cetăţenii ţării.
14. Unirea cu Republica Moldova este un act firesc de dreptate naţională. Întărirea legăturilor cu toţi românii de pretutindeni este semnul clar al trezirii conştiinţei naţionale, al refacerii unităţii poporului, al întoarcerii cu faţa către ţară.
15. În relaţiile externe suntem parteneri şi nu vasali.
16. Milităm, în mod exclusiv, pentru binele naţiunii noastre, iar singurul interes pe care îl slujim este interesul ţării şi al poporului nostru.
17. Constituţia trebuie să fie clară, coerentă, morală şi să reprezinte în mod exlusiv interesele naţionale ale ţării, ale cetăţenilor ei.
18. Proprietatea privată este intangibilă atâta timp cât este dobândită în mod legal şi proprietarul nu produce, prin acţiuni proprii sau posesie, daune materiale ţării şi cetăţenilor ei.
19. Economia naţională trebuie să fie motorul unei dezvoltării durabile şi sustenabile a ţării, să asigure o bunăstare materială, un trai decent, tuturor cetăţenilor ei.
20. Susţinem reconcilierea naţională prin stabilirea adevărului în tot şi în toate şi facerea dreptăţii.

Capitolul II

Membrii Mişcării Focul Dacic

Dispoziții generale.

Art. 10. Criterii principiale.

1. MFD, este un organizaţie civică alcătuită din oameni iubitori de ţară, de naţiune, competenţi, morali, cu viziuni moderne, o Mişcare, care promovează în toate împrejurările interesele ţării şi ale poporului său.
2. MFD nu fuzionează cu o altă Asociaţie decât prin absorbţia acelei Asociaţii.
3. MFD nu colaborează cu alte Asociaţii civice decât, punctual , pe obiective comune.
4. MFD nu colaborează decât cu acel partid politic care preia Programul de Renaştere Naţională şi îl introduce, integral, în Programul său politic.
5. MFD, cheamă în rândurile sale toţi românii care vor să pună umărul la dezvoltarea sustenabilă a ţării, la consolidarea ei din punct de vedere material şi spiritual.
6. MFD, se adresează în mod prioritar oamenilor tineri cu un spirit dezvoltat al adevărului, al dreptăţii, cu o activitate intensă în zona societăţii civice.
7. Mişcarea Focul Dacic este împotriva violenţei de orice fel şi se declară împotriva oricărei acţiuni care contravine legilor şi Constituţiei României.
8. Principalele criterii de selecție a celor care candidează pentru anumite funcţii în MFD sunt: credinţa, iubirea de ţară, de naţiune, competenţa, onestitatea, moralitatea, au un istoric social şi profesional foarte bun, o activitate civică intensă şi constantă, o foarte bună cunoaştere şi înţelegere a Programului de Renaştere Naţională al MFD.
9. Toți membrii care corespund criteriilor enumerate în acest articol la alineat (4), în conformitate cu Statutul de funcţionare, cu acest ROF, precum şi legiile în vigoare, au șanse egale în a candida pentru funcțiile existente în Mişcare.

Art. 11. În Mişcarea Focul Dacic sunt două categorii de membri:

1. Membrii asociaţi – membri cu drept de vot decizional; pot candida pentru ocuparea de funcţii în structurile MFD.
2. Membrii susţinători – membri cu drept de vot consultativ; nu pot candida pentru ocuparea de funcţii în MFD.

Art. 12. Dobândirea calității de membru al Mişcării Focul Dacic.

1. Poate să devină membru asociat al MFD orice cetăţean român cu drept de vot din ţară sau din afara graniţelor ţării, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are vârsta minimă de 18 ani;
b) recunoaşte, adoptă şi respectă regulile conţinute în documentelor fundamentale ale MFD: Statutul, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Programul de Renaştere Naţională;
c) Completează o cerere tip de înscriere care cuprinde principalele date de identitate ale persoanei, adică: nume şi prenume, domiciliul stabil, un număr de telefon de contact, o adresă de mail, studiile, profesia actuală/trecută, ocupaţia.
În cererea de înscriere ca membru asociat va fi trecut, conform legii, şi următorul text:
Mă angajez să susţin şi să respect Statutul, Programul de Renaştere Naţională, Regulamentul său de Organizare si Functionare, documente ale MFD de care am luat la cunoştinţă si sunt de acord cu conţinutul lor.
Declar pe proprie răspundere că: nu sunt înscris/înscrisă în nici un partid politic, nu fac parte din nici o organizatie ocultă, nu mă aflu în postura de a avea unele drepturi suspendate în urma unei condamnări penale suferite pentru o faptă săvârsită cu intentie, nu am promovat şi nu promovez idei sau acţiuni de rasism, xenofobie, antisemitism sau intoleranţă, extremism, nu mi s-a stabilit, printr-o Hotărâre definitivă, calitatea de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securităţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu am decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese.
d) Atestarea apartenenței la MFD se face în baza eliberării carnetului de membru asociat de către Secretariatul General al MFD.
e) Membrii asociaţi ai MFD, aparţinători Sucursalelor sunt înscriş în Registrul de evidenţă al Sucursalei, administrat de secretariatul local, cei aparţinători Filialelor, sunt înscriși în Registrul de Evidență al Filialei, administrat de secretariatele judeţene precum şi în Registrul de Evidenţă Naţională a membrilor, administrat de către Secretariatul General al MFD; aceste Registre sunt realizate atât în format scriptic, cât și electronic, în conformitate cu metodologia stabilită de către Secretariatul General al MFD;
2. Datele personale ale membrilor, identitatea lor, apartenenţa la MFD sunt aspecte confidenţiale.
3. O persoană nu poate deveni membru asociat al MFD dacă:
a) Îi este interzisă, prin Hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor cetăţeneşti.
b) promovează sau a promovat idei sau acţiuni de rasism, xenofobie, antisemitism sau extremism, are o sentinţă definitivă în acest sens, sau este cunoscut în mod public în această direcţie. Situaţia persoanelor aflate în această situaţie trebuie analizată cu atenţie de CND, care îţi va asuma responsabilitatea acceptării primirii lor ca membri;
c) i s-a stabilit, printr-o Hotărâre definitivă, calitatea de colaborator sau asimilat colaborator al securităţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
d) este mason;
e) este membru al unui partid, altul decât cel cu care MFD are o convenţie de colaborare încheiată la notariat.
4. Poate să devină membru susţinător al MFD orice cetăţean român cu drept de vot, sau orice cetăţean străin căsătorit legal cu o persoană membă a MFD, cu domiciliu în ţară sau în afara ei, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are vârsta minimă de 18 ani;
b) recunoaşte, adoptă şi respectă regulile conţinute în documentelor fundamentale ale MFD: Statutul, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Programul de Renaştere Naţională;
c) completează o cerere tip de înscrie care cuprinde principalele date de identitate ale persoanei, adică: nume şi prenume, domiciliul stabil, un număr de telefon de contact, o adresă de mail, studiile, profesia actuală/trecută, ocupaţia.
În cererea de înscriere ca membru susţinător va fi trecut şi următorul text:
Mă angajez să susţin şi să respect Statutul, Regulamentul său de Organizare si Functionare, Programul de Renaştere Naţională, documente ale MFD de care am luat la cunoştinţă si sunt de acord cu conţinutul lor.
Declar pe proprie răspundere că: nu fac parte din nici o organizatie ocultă, nu mă aflu în postura de a avea unele drepturi suspendate în urma unei condamnări penale suferite pentru o faptă săvârsită cu intentie, nu am promovat şi nu promovez idei sau acţiuni de rasism, xenofobie, antisemitism sau intoleranţă, extremism, nu mi s-a stabilit, printr-o Hotărâre definitivă, calitatea de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securităţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu am decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese.
d) Atestarea apartenenței la MFD se face în baza eliberării carnetului de membru susţinător de către Secretariatul Filialei de care aparţine persoana în cauză;
e) membrii susţinători ai MFD aparţinători Sucursalelor sunt înscriși în Registrul de Evidență al Sucursalei, administrat de secretariatele locale, membrii susţinători ai MFD aparţinători Filialelor sunt înscriși în Registrul de Evidență al Filialei, administrat de secretariatele judeţene precum şi în Registrul de Evidenţă Naţională a membrilor, administrat de către Secretariatul General al MFD.
5. O persoană nu poate deveni membru susţinător al MFD dacă:
a) îi este interzisă, prin Hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor cetăţeneşti.
b) promovează sau a promovat idei sau acţiuni de rasism, xenofobie, antisemitism sau intoleranţă, extremism.
c) I s-a stabilit, printr-o Hotărâre definitivă, calitatea de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securităţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
d) este mason.

Art. 13. Drepturile şi îndatoririle membrilor MFD.

1. Membri asociaţi ai MFD au următoarele drepturi:
a) să participe la ședințele MFD în cadrul cărora își pot exprima liber opiniile cu privire la activitatea Mişcării;
b) să fie informaţi la timp şi corect cu privire la activităţile MFD şi a reprezentanţilor acesteia;
c) să promoveze iniţiative proprii prin dezbateri în interiorul MFD;
d) să îşi exprime liber opiniile în cadrul MFD cu privire la acţiunile şi proiectele acesteia, la activitatea organelor sale de conducere, precum şi a reprezentanţilor săi delegaţi pentru îndeplinirea unor misiuni punctuale;
e) să îşi exprime în mod liber opiniile personale în afara MFD, dar numai în măsura în care ele nu contravin principiilor MFD, celor asumate prin Statut, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Programul de Renaştere Naţională;
f) să fie aleși în funcții ale MFD, în condiţiile Statutului şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare;
g) să aleagă prin vot candidaţii pentru funcţii în MFD;
h) să aleagă prin vot componenţa organelor celor două structuri de bază ale MFD;
i) să fie consultaţi periodic, de către liderii MFD, înaintea oricăror Decizii, Hotărâri, lansare de Proiecte;
j) să participe la votul online decizional;
k) să fie apărați de către MFD împotriva atacurilor și presiunilor publice injuste care le afectează imaginea și statutul social;
l) să se apere atunci când fac obiectul unei sancţiuni;
m) să participe la şedinţele în care se discută problemele legate de persoana şi activitatea lor în cadrul MFD;
n) să se folosească de baza materială a MFD, dar numai în interesul acesteia;
o) să participe la toate conferinţele, simpozioanele şi taberele organizate de MFD;
p) să se autosuspende din MFD;
q) să demisioneze în orice moment din MFD, fără să își motiveze decizia;
2. Membri susţinători ai MFD au următoarele drepturi:
a) să participe la ședințele MFD în cadrul cărora își pot exprima liber opiniile cu privire la activitatea Mişcării;
b) să fie informaţi la timp şi corect cu privire la activităţile MFD şi a reprezentanţilor acesteia;
c) să îşi exprime liber opiniile în cadrul MFD;
d) să îşi exprime în mod liber opiniile personale în afara MFD, dar numai în măsura în care ele nu contravin principiilor MFD, Statutului, Regulamentului de Organizare şi Programul de Renaştere Naţională;
e) să fie consultaţi periodic, de către CND, înaintea oricăror Decizii, Hotărâri, lansare de Proiecte;
f) să participe la votul online consultativ;
g) să se apere atunci când fac obiectul unei sancţiuni;
h) să participe la şedinţele în care se discută problemele legate de persoana şi activitatea lor în cadrul MFD;
i) să participe la toate conferinţele, simpozioanele şi taberele organizate de MFD;
j) să se autosuspende din MFD;
k) să demisioneze în orice moment din MFD, fără să își motiveze decizia;
3. Orice limitare a acestor drepturi a membrilor asociaţi şi a membrilor susţinători, în afara cazurilor de indisciplină prevăzute expres în acest ROF, precum şi în Statutul de Funcţionare, este interzisă şi atrage după sine răspunderea disciplinară a celor vinovaţi.
4. Membri asociaţi ai MFD au următoarele îndatoriri:
a) să respecte Constituţia şi legile ţării, să respecte întocmai Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Programul de Renaştere Naţională;
b) să acţioneze cu fermitate pentru apărarea suveranităţii şi a identităţii naţionale, a tradiţiilor străbune, a unităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a României, precum şi pentru consolidarea prestigiului ei în lume;
c) să promoveze în spaţiul public principii ale iubirii de naţiune, de ţară şi de neam;
d) să cunoască Statutul, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Programul de Renaştere Naţională al MFD;
e) să participe activ la susținerea proiectelor MFD, a organizaţiilor civice şi/sau politice, organizaţii cu care MFD are o convenţie de colaborare;
f) să propună planuri și proiecte legislative pentru dezvoltarea ţării şi ridicarea nivelului de trai al cetăţenilor săi;
g) să manifeste o activitate susţinută şi constructivă în MFD;
h) să își respecte colegii din Mişcare și să se supună deciziilor conducerii MFD;
i) să promoveze MFD și Programul său de Renaştere Naţională, activitatea și realizările MFD;
j) să aducă noi membri în Mişcare;
k) să participe la ședințele MFD desfăşurate în Filiala şi/sau Sucursala din care face parte;
l) să își îndeplinească întocmai atribuțiile prevăzute în Statut, în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
m) să nu atace și să nu defăimeze public MFD, conducerea acesteia, sau pe oricare alt membru;
n) să se abţină în a exprima în mod public, în numele MFD, opinii și păreri ce contravin principiilor şi obiectivelor acestuia, Statutul, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Programul de Renaştere Naţională;
o) să se abţină în a participa la manifestări care instigă la rasism, fascism, segregare etnică, autonomie teritorială;
p) să dovedească unitate în cadrul MFD;
q) să respecte libertatea de opinie;
r) să nu aducă daune imaginii și prestigiului MFD;
s) să contribuie la sporirea imaginii, notorietății și autorității MFD;
t) să participe la votul online;
5. Membri susţinători ai MFD au următoarele îndatoriri:
a) să respecte Constituţia şi legile ţării, să respecte întocmai Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Programul de Renaştere Naţională;
b) să acţioneze cu fermitate pentru apărarea suveranităţii şi a identităţii naţionale, a tradiţiilor străbune, a unităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a României, precum şi pentru consolidarea prestigiului ei în lume;
c) să promoveze în spaţiul public principii ale iubirii de naţiune, de ţară şi de neam;
d) să cunoască Statutul, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Programul de Renaştere Naţională al MFD;
e) să participe activ la susținerea proiectelor MFD, a organizaţiilor civice şi/sau politice, organizaţii cu care MFD are o convenţie de colaborare;
f) să manifeste o activitate susţinută şi constructivă în MFD;
g) să își respecte colegii din Mişcare și să se supună deciziilor conducerii MFD;
h) să promoveze MFD și Programul său de Renaştere Naţională, activităţile ei;
i) să aducă noi membri în Mişcare;
j) să își îndeplinească întocmai atribuțiile prevăzute în Statut, în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
k) să nu atace și să nu defăimeze public MFD, conducerea acesteia, sau pe oricare alt membru;
l) să se abţină în a exprima în mod public, în numele MFD, opinii și păreri ce contravin principiilor şi obiectivelor acestuia, conţinute în Statut, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Programul de Renaştere Naţională;
m) să sea abţină în a participa la manifestări care încalcă drepturile fundamentale ale omului sau care instigă la rasism, fascism, segregare etnică, autonomie teritorială;
n) să dovedească unitate în cadrul MFD;
o) să respecte libertatea de opinie;
p) să nu aducă daune imaginii și prestigiului MFD;
q) să contribuie la sporirea imaginii, notorietății și autorității MFD;
r) să participe la votul online consultativ;
s) să își plătească la timp cotizația de membru al MFD.
Art. 14. Încetarea calității de membru al MFD se face în următoarele condiții:
1. Pentru membrii asociaţi:
a) prin demisie, care devine imediată din momentul înregistrării ei în formă scrisă la Filiala/Sucursala din care face parte;
b) prin radiere sau excludere din MFD;
c) prin înscrierea într-un partid politic;
d) în caz de deces;
e) în cazul în care se constată neplata cotizaţiei de membru pe o perioadă mai mare de trei luni.
2. Pentru membrii susţinători:
a) prin demisie, care devine imediată din momentul înregistrării ei în formă scrisă la Filiala/Sucursala din care face parte.
b) prin radiere sau excludere din MFD.
c) în caz de deces;
d) în cazul în care se constată neplata cotizaţiei de membru pe o perioadă mai mare de trei luni.
Art. 15. Abateri disciplinare ale membrilor MFD.
1. Faptele care atrag sancțiuni graduale, în funcție de gravitate, sunt:
a) condamnarea penală, pentru infracțiuni săvârșite cu intenție în România sau în străinătate;
b) arestarea preventivă sau trimiterea în judecată pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
c) indicii temeinice privind comiterea unor fapte grave de natură penală;
d) stabilirea, printr-o Hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, a calității de lucrător, colaborator sau, asimilat, colaborator al Securității în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
e) promovarea de idei sau acțiuni de rasism, xenofobie, anti-semitism și intoleranță;
f) comportament public indecent, violență fizică sau amenințări la integritatea fizică a oricărui cetățean, declarații publice jignitoare;
g) asumarea unor angajamente, în numele și pe seama MFD, cu partide, asociații sau structuri profesionale fără acordul organelor competente ale MFD;
h) acțiuni care compromit obiectivele MFD;
i) abandonarea nejustificată a responsabilităților delegate de MFD sau acțiunea neglijentă în exercitarea acestora;
j) încălcarea repetată a prevederilor Statutului şi a ROF;
k) susţinerea unor idei sau proiecte care se dovedesc incompatibile cu obiectivele Programului de Renaştere Naţională promovat de MFD;
l) nerespectarea Hotărârilor organelor de conducere ale MFD;
m) refuzul nejustificat de a participa la acţiunile MFD, sau de a susţine într-un fel sau altul aceste acţiuni;
n) absența nemotivată a membrilor aleși în diferite funcţiile ale MFD de la trei întâlniri consecutive;
o) orice acţiune care aduce prejudicii MFD, membrilor săi, documentelor sale fundamentale.
Art. 16. Pierderea sau încetarea calităţii de membru asociat al MFD.
1. Calitatea de membru asociat al MFD se pierde automat prin demisie, radiere, excludere sau înscriere într-un partid politic.
2. Înscrierea într-un partid politic se consideră demisie de drept din MFD.
3. Radierea se face în situația în care se constată că, ulterior dobândirii calității de membru al MFD, persoana se află într-o situaţie de incompatibilitate cu cele prezentate la art. 12 alineat (2) şi (4) precum și în caz de deces.
4. Excluderea din MFD se hotărăște în conformitate cu prevederile statutare şi prezentului ROF.
5. Demisia se înregistrează la sediul Filialei/Sucursalei de care aparţine persoana în cauză și intră în vigoare la data depunerii cererii, ca expresie a voinței liber exprimate a persoanei în cauză. Odată cu depunerea demisiei şi aprobarii ei de către CDS, persoana respectivă se radiază şi din Registrul de evidenţă al membrilor.
6. Membri asociaţi pot pierde această calitate şi în condiţiile în care se constată faptul că ei nu depun eforturi în promovarea MFD şi a Programului de Renaştere Naţională, lipsec nemotivat şi frecvent de la acţiunile Mişcării. În aceste cazuri ei vor fi trecuţi în rândul membrilor susţinători. Asta în cazul în care nici după avertismentul scris, nu-şi îmbunătăţesc situaţia.
Art. 17. Sancţiunii disciplinare şi procedurile prin care acestea pot fi aplicate
membrilor.
1. În toate cazurile prevăzute de Statut şi de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, membrilor MFD li se poate aplica, una dintre următoarele sancţiuni:
a) atenţionare scrisă;
b) avertisment scris;
c) demiterea din funcţiile ocupate în MFD;
d) excluderea din MFD;
2. Calitatea de membru al MFD mai poate înceta prin demisie sau autosuspendare, ambele având efect imediat.
3. Membrii MFD, care fac parte din organele Structuri naţionale, evidenţiate în acest ROF la cap. III, art. 21, alineat (1), paragrafele c, d, e, f, g, h pot fi analizaţi disciplinar şi sancţionaţi, doar de către Comisia Naţională de Arbitraj şi Disciplină.
4. Membrii MFD din organele Structurilor judeţene, evidenţiate în acest ROF la cap. III, art. 22 alineat (1), paragrafele b, c, d, f, g, pot fi analizaţi disciplinar şi sancţionaţi, de către Comisia Judeţeană de Arbitraj şi Disciplină.
5. Membrii susţinători ai MFD pot fi analizaţi disciplinar şi sancţionaţi de către Consiliul Comisia Judeţeană de Arbitraj şi Disciplină.
Art. 18. Procedura generală prin care sancţiunile pot fi aplicate membrilor
1. În cazul abaterilor disciplinare săvârşite de membrii susţinători sau asociaţi (care nu sunt în Structura Naţională de Conducere) va fi urmată următoarea procedură:
a) în momentul în care Comisia Judeţeană de Arbitraj şi Disciplină primeşte o sesizare scrisă, sau se autosesizează, asupra unei fapte care contravine Statutului, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare sau Programului de Renaştere Naţională, el are obligaţia ca în maxim 10 (zece) zile să programeze o şedinţă de analiză a cazului respectiv;
b) Comisia Judeţeană de Arbitraj şi Disciplină comunică, prin intermediul secretariatului Filialei/Sucursalei, persoanei în cauză, data, ora şi locul în care va avea loc şedinţa de analiză;
c) persoana respectivă se prezintă la audieri şi-şi prezintă apărarea sau, în caz de neprezentare, cazul său se analizează în lipsă; persoana în cauză poate trimite un mail pe adresa Filialei/Sucursalei prin care să-şi exprime punctul de vedere;
d) în condiţiile în care Comisia Judeţeană de Arbitraj şi Disciplină consideră necesară aplicarea unei sancţiuni disciplinare persoanei în cauză, emite o hotărâre în acest sens, cu motivaţia necesară, pe care o trimite/depune la secretariatul Sucursalei/Filialei care va comunica persoanei în cauză sancţiunea primită;
e) membrul respectiv , poate ataca hotarârea respectivă, în termen de 15 zile la Comisia Naţională de Arbitraj şi Disciplină, unde, în termen de 30 de zile de la comunicare, se va relua întreaga procedură arătată la paragrafele a, b, c, d;
f) dacă sancţiunea prevede suspendarea calităţii de membru sau suspendarea dintr-o anumită funcţie, până la o Hotarâre definitivă şi irevocabilă sancţiunea se aplică întocmai;
g) hotărârea Comisiei Naţionale de Arbitraj şi Disciplină este definitivă şi irevocabilă.
2. În cazul abaterilor disciplinare săvârşite de membrii aflaţi în Structura Naţională conducere ale MFD, va fi urmată următoarea procedură:
a) în momentul în care Comisia Naţională de Arbitraj şi Disciplină primeşte o sesizare scrisă, sau se autosesizează, asupra unei fapte care contravine Statutului, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare sau Programului de Renaştere Naţională, are obligaţia ca în maxim 10 (zece) zile lucrătoare să programeze o şedinţă de analiză a cazului respectiv;
b) Comisia Naţională de Arbitraj şi Disciplină comunică, prin intermediul Secretariatului General, persoanei în cauză, data, ora şi locul în care va avea loc şedinţa de analiză;
c) persoana respectivă se prezintă la audieri şi-şi prezintă apărarea sau, în caz de neprezentare, cazul său se analizează în lipsă;
d) se va cere întotdeauna un punct de vedere al persoanei în cauză, punct de vedere care va fi expediat prin mail, în termenul stabilit de comun acord.
e) atât poziţia Comisia Naţională de Arbitraj şi Disciplină cât şi poziţia persoanei în cauză vor fi făcute apoi cunoscute tuturor membrilor MFD, prin intermediul websit-ului (care va avea o rubrică de informaţii interne ce nu va fi publică, ea putând fi vizualizată doar de membrii MFD) şi a Grupului secret al MFD de pe facebook;
f) în condiţiile în care Comisia Naţională de Arbitraj şi Disciplină consideră necesară aplicarea unei sancţiuni disciplinare persoanei în cauză, emite o hotărâre în acest sens, cu motivaţia necesară, pe care o trimite Secretariatului General care va informa, în timp util, persoana în cauză.
g) membrul respectiv, poate ataca hotarârea respectivă, în termen de 15 zile de la înştiinţare, făcând apel la clemenţa membrilor asociaţi ai MFD, printr-o intâmpinare pe care o va depune la Secretariatul General;
h) dacă sancţiunea prevede suspendarea calităţii de membru sau suspendarea dintr-o anumită funcţie, până la o Hotarâre definitivă şi irevocabilă sancţiunea se aplică întocmai şi imediat;
i) Secretariatul General publică pe site cazul respectiv (declaraţia membrului în cauză, Hotărârea şi motivarea CNAD, iar în termen de 14 zile de la publicare, organizează votul online pentru a da posibilitate membrilor asociaţi ca să acorde sau nu clemenţă persoanei în cauză;
j) dacă jumătate +1 dintre votanţi spun NU actului de clemenţă Hotărârea rămâne definitivă şi irevocabilă.

*

Mişcarea Focul Dacic se află în plin proces de reorganizare, prin urmare continuarea acestui ROF va fi aşată după Adunarea Generală a membrilor planificată pentru luna ianuarie 2018, atunci când acest ROF, mai bine zis, toate cele de la acest art.7 în jos vor fi discutate si votate de membrii asociaţi şi fondatori…