R.O.F.

 

Regulament de Organizare şi Funcţionare

MIŞCAREA FOCUL DACIC

 

Capitolul I

 

Dispoziţii generale

Art. 1. Denumirea integrală: Asociaţia Mişcarea Focul Dacic.

Art. 2. Denumirea prescurtată: MFD.

Art. 3. Descrierea semnului permanent:

1. Semnul permanent al Mişcării Focul Dacic este compus din marca înregistrată la OSIM care îl reprezintă pe Burebista şi care are inscripţionată în parte de jos denumirea prescurtată a Mişcării Focul Dacic: MFD.
2. Semnul permanent al MFD este inscripţionat pe toate însemnele şi documentele oficiale, precum şi pe toate materialele de promovare.
3. Semnul permanent poate fi modificat doar de Adunarea Generală Naţională a membrilor MFD la propunerea Consiliului Naţional Director.
4. Drapelul MFD este format din trei culori dispuse pe orizontală, (de jos începând: roşu, galben, albastru), având în centru simbolul MFD. Drapelul MFD poate fi modificat de Adunarea Generală Naţională a membrilor MFD.
5. Orice modificăre adusă semnului permanent, Imnului şi drapelului Mişcării Focul Dacic trebuie să fie aprobată de către Adunarea Generală Naţională a membrilor asociaţi ai MFD.
6. Deviza MFD este: Libertate! Adevăr! Dreptate!

Art. 4. Semnul permanent, sub formă grafică, alb-negru şi color, se găseşte în anexa nr.1 a acestui ROF, împreună cu forma grafică a drapelului Mişcării Focul Dacic; Imnul MFD se găseşte în anexa 2.

Art. 5. Ziua Mişcării Focul Dacic.

1. Ziua MFD se sărbătoreşte, în fiecare an, în data de 24 Iunie.

Art. 6. Mişcarea Focul Dacic are drept scop Renaşterea naţiunii, prin:

1. Redobândirea identităţii naţionale şi consolidarea ei.
2. Promovarea şi susţinerea unor reforme profunde, a tuturor structurilor societăţii româneşti, reforme regăsite integral în Programul de Renaştere Naţională.

Art. 7. Mişcarea Focul Dacic are organizaţii teritoriale în toată ţara, în conformitate cu prevederile Statutului său şi în deplină concordanţă cu oricare alte dispoziţii legale.

Art. 8. Principiile generale ale activităţii Mişcării Focul Dacic.

1. Toate activităţile Mişcării Focul Dacic se desfăşoară conform legilor în vigoare şi pe baza documentelor sale fundamentale care sunt: Statutul, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Programul de Renaştere Naţională.
2. Activitatea MFD se bazează pe următoarele principii:

a) fără trecut nu există prezent și fără prezent nu există viitor. Prin urmare, dacă nu ne vom cunoaște rădăcinile și nu le vom preţui, vom fi ca o frunză în vânt în această lume, vom trăi un prezent iluzoriu fără consistență materială și spirituală, vom avea un viitor fără strălucire.
b) România este urmașă a Daciei, iar poporul român este urmaş al geto-dacilor.
c) o țară puternică, echilibrată, fundamentează toate activitățile structurilor sale pe credință, competenţă, iubire de aproape, de familie, de neam, de țară, de națiune!
d) loialitatea față de ţară, faţă de naţiune, este o datorie sacră.
e) suveranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea ţării, suveranitatea, solidaritatea şi unitatea poporului, inalienabilitatea teritoriului, nu sunt negociabile în nici o situaţie.
f) renaștem ca națiune doar prin propriile noastre forţe strânși uniți în jurul unor valori morale înalte, a unor idealuri luminoase.
g) susținem și promovăm ferm: interesele cetăţenilor, demnitatea și unitatea poporului, libertatea, adevărul, dreptatea, solidaritatea, moralitatea, echitatea, competența și munca, prosperitatea, păstrarea tradițiilor străbune și a identității naționale, interesul naţional;
h) susţinem păstrarea unei legături strânse, permanente şi susţinute cu celelate organizaţii ale societăţii civice care au aceleaşi obiective ca şi MFD, cu poporul, prin organizarea frecventă şi constantă de conferinţe publice în toate localităţile mari şi mici ale ţării;
i) susţinem faptul că libertatea de conştiinţă şi libertatea de exprimare a opiniilor trebuie să se petreacă în mod civilizat, non-violent;
j) susţinem solidaritatea membrilor în toate acţiunile decise de Mişcare pentru promovarea Programului său de Renaştere Naţională, pentru transmiterea mesajelor sale către popor;
k) susţinem unitatea membrilor MFD, în jurul Programului său de Renaştere Naţională precum şi a tuturor iniţiativelor sale benefice pentru ţară, pentru cetăţenii ei;
l) membrii MFD trebuie să dea dovadă de disciplină, responsabilitate şi fermitate în respectarea şi aplicarea Statutului, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Programului de Renaştere Naţională, a Deciziilor şi a Hotărârilor adoptate de către conducerea naţională a MFD;
m) fiecare membru al MFD, indiferent de poziţia pe care o are în Mişcare sau în afara ei, trebuie să se implice în activităţile desfăşurate în secţiile de votare, în calitate de observatori, atunci când sunt alegeri, conform legii;
n) membrii MFD vor participa la şedinţele consiliilor locale şi judeţene, la şedinţele Parlamentului, în calitate de delegaţi observatori, conform legii;
o) Mişcarea Focul Dacic încheie convenţii de colaborare cu alte organizaţii civice sau politice, dar numai după o largă consultare a membrilor săi şi numai în condiţiile în care colaboratorii sunt de acord ca acele convenţii să fie publice;
p) Mişcarea Focul Dacic fuzionează cu o altă organizaţie din zona societăţii civice, doar în condiţiile în care acesta este de acord să fie absorbită, în conformitate cu legea în vigoare precum şi cu cele stabilite, pentru aceste cazuri;
q) Mişcarea Focul Dacic susţine toate proiectele care sunt elaborate, în mod evident, pentru binele ţării şi al poporului, indiferent cine este autorul proiectului, şi respinge ferm orice iniţiativă care aduce atingere intereselor naţionale ale României;
r) MFD se sprijină din punct de vedere financiar, în mod prioritar, pe susţinerea constată şi responsabilă a membrilor săi, drept pentru care cotizaţiile, donaţiile şi sponsorizările acestora, sunt principalele sale surse de venit;
s) MFD nu acceptă donaţii sau sponsorizări dacă sunt condiţionate de aspecte care pot aduce atingere principiilor şi valorilor pe care le promovează, obiectivelor sale, Statutului său, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Programului său de Renaştere Naţională;
t) Hotărârile şi Deciziile cu privire la persoane, se adoptă, la toate nivelurile, prin vot secret, iar toate celelalte Decizii şi Hotărâri se votează prin vot deschis, la vedere;
u) în MFD se practică şi votul electronic, consultativ modul de funcţionare al acestuia fiind reglementat prin acest Regulament de Organizare şi Funcţionare.

 

Capitolul II

Membrii Mişcării Focul Dacic

Dispoziții generale.

Art. 9. Criterii principiale.

1. MFD, este un organizaţie civică alcătuită din oameni iubitori de ţară, de naţiune, competenţi, morali, cu viziuni moderne, o Mişcare, care promovează în toate împrejurările interesele ţării şi ale poporului său.
2. MFD, cheamă în rândurile sale toţi românii care vor să pună umărul la dezvoltarea sustenabilă a ţării, la consolidarea ei din punct de vedere material şi spiritual.
3. MFD, se adresează în mod prioritar oamenilor cu un spirit dezvoltat al adevărului, al dreptăţii, cu o activitate intensă în zona societăţii civice.
4. Principalele criterii de selecție a celor care candidează pentru anumite funcţii în MFD sunt: credinţa, iubirea de ţară, de naţiune, competenţa, onestitatea, moralitatea, au un istoric social şi profesional foarte bun, o activitate civică intensă şi constantă, o foarte bună cunoaştere şi înţelegere a Programului de Renaştere Naţională al MFD.
5. Toți membrii care corespund criteriilor enumerate în acest articol la alineat (4), în conformitate cu Statutul de funcţionare, cu acest ROF, precum şi legiile în vigoare, au șanse egale în a candida pentru funcțiile existente în Mişcare.

Art. 10. În Mişcarea Focul Dacic, conform Statului de funcţionare, sunt două categorii de membri:

1. Membrii asociaţi – membri cu drept de vot decizional; pot candida pentru ocuparea de funcţii în structurile MFD.
2. Membrii susţinători – membri cu drept de vot consultativ; nu pot candida pentru ocuparea de funcţii în MFD.

Art. 11. Dobândirea calității de membru al Mişcării Focul Dacic.

1. Poate să devină membru asociat al MFD orice cetăţean român cu drept de vot din ţară sau din afara graniţelor ţării, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are vârsta minimă de 18 ani;
b) recunoaşte, adoptă şi respectă regulile conţinute în documentelor fundamentale ale MFD: Statutul, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Programul de Renaştere Naţională;
c) Completează o cerere tip de înscriere, care se va putea găsi şi pe website-ul oficial al MFD, şi care cuprinde principalele date de identitate ale persoanei, adică: nume şi prenume, domiciliul stabil, un număr de telefon de contact, o adresă de mail, studiile, profesia actuală/trecută, ocupaţia.
În cererea de înscriere ca membru asociat va fi trecut, conform legii, şi următorul text:
Mă angajez să susţin şi să respect Statutul, Programul de Renaştere Naţională, Regulamentul său de Organizare si Functionare, documente ale MFD de care am luat la cunoştinţă si sunt de acord cu conţinutul lor.

Declar pe proprie răspundere că: nu sunt înscris/înscrisă în nici un partid politic, nu fac parte din nici o organizatie ocultă, nu mă aflu în postura de a avea unele drepturi suspendate în urma unei condamnări penale suferite pentru o faptă săvârsită cu intentie, nu am promovat şi nu promovez idei sau acţiuni de rasism, xenofobie, antisemitism sau intoleranţă, extremism, nu mi s-a stabilit, printr-o Hotărâre definitivă, calitatea de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securităţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu am decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese.
d) Solicitantul va fi contactat telefonic, în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea cererii de înscriere, de către personalul Secretariatului, pentru o primă discuţie.
e) Calitatea efectivă de membru asociat al MFD se instituie doar în momentul în care cererea de înscriere este aprobată de Consiliul Director al Sucursalei;
f) Atestarea apartenenței la MFD se face în baza eliberării carnetului de membru asociat de către Secretariatul General al MFD.
g) Membrii asociaţi ai MFD, aparţinători Sucursalelor, sunt înscriși în Registrul de Evidență al Sucursalei, administrat de secretariatele locale precum şi în Registrul de Evidenţă Naţională a membrilor, administrat de către Secretariatul General al MFD; aceste Registre sunt realizate atât în format scriptic, cât și electronic, în conformitate cu metodologia stabilită de către Secretariatul General al MFD.

2. O persoană nu poate deveni membru asociat al MFD dacă:
a) Îi este interzisă, prin Hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor cetăţeneşti.
b) promovează sau a promovat idei sau acţiuni de rasism, xenofobie, antisemitism sau intoleranţă, extremism.
c) i s-a stabilit, printr-o Hotărâre definitivă, calitatea de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securităţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
d) este mason;
e) este membru al unui partid, altul decât cel cu care MFD are o convenţie de colaborare încheiată la notariat.

3. Poate să devină membru susţinător al MFD orice cetăţean român cu drept de vot din ţară sau din afara graniţelor ţării, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are vârsta minimă de 18 ani;
b) recunoaşte, adoptă şi respectă regulile conţinute în documentelor fundamentale ale MFD: Statutul, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Programul de Renaştere Naţională;
c) completează o cerere tip de înscriere, care se va putea găsi şi pe website-ul oficial al MFD, şi care cuprinde principalele date de identitate ale persoanei, adică: nume şi prenume, domiciliul stabil, un număr de telefon de contact, o adresă de mail, studiile, profesia actuală/trecută, ocupaţia.

În cererea de înscriere ca membru susţinător va fi trecut şi următorul text:

Mă angajez să susţin şi să respect Statutul, Regulamentul său de Organizare si Functionare, Programul de Renaştere Naţională, documente ale MFD de care am luat la cunoştinţă si sunt de acord cu conţinutul lor.
Declar pe proprie răspundere că: nu fac parte din nici o organizatie ocultă, nu mă aflu în postura de a avea unele drepturi suspendate în urma unei condamnări penale suferite pentru o faptă săvârsită cu intentie, nu am promovat şi nu promovez idei sau acţiuni de rasism, xenofobie, antisemitism sau intoleranţă, extremism, nu mi s-a stabilit, printr-o Hotărâre definitivă, calitatea de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securităţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu am decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese.

d) Atestarea apartenenței la MFD se face în baza eliberării carnetului de membru susţinător de către Secretariatul Sucursalei de care aparţine persoana în cauză;
e) membrii susţinători ai MFD aparţinători Sucursalelor sunt înscriși în Registrul de Evidență al Sucursalei, administrat de secretariatele locale precum şi în Registrul de Evidenţă Naţională a membrilor, administrat de către Secretariatul General al MFD.

4. O persoană nu poate deveni membru susţinător al MFD dacă:
a) îi este interzisă, prin Hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor cetăţeneşti.
b) promovează sau a promovat idei sau acţiuni de rasism, xenofobie, antisemitism sau intoleranţă, extremism.
c) I s-a stabilit, printr-o Hotărâre definitivă, calitatea de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securităţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
d) este mason.

Art. 12. Drepturile şi îndatoririle membrilor MFD.

1. Membri asociaţi ai MFD au următoarele drepturi:
a) să participe la ședințele MFD în cadrul cărora își pot exprima liber opiniile cu privire la activitatea Mişcării;
b) să fie informaţi la timp şi corect cu privire la activităţile MFD şi a reprezentanţilor acesteia;
c) să promoveze iniţiative proprii prin dezbateri în interiorul MFD;
d) să îşi exprime liber opiniile în cadrul MFD cu privire la acţiunile şi proiectele acesteia, la activitatea organelor sale de conducere, precum şi a reprezentanţilor săi delegaţi pentru îndeplinirea unor misiuni punctuale;
e) să îşi exprime în mod liber opiniile personale în afara MFD, dar numai în măsura în care ele nu contravin principiilor MFD, celor asumate prin Statut, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Programul de Renaştere Naţională;
f) să fie aleși în funcții ale MFD, în condiţiile Statutului şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare;
g) să aleagă prin vot candidaţii pentru funcţii în MFD;
h) să aleagă prin vot componenţa organelor celor două structuri de bază ale MFD;
i) să fie consultaţi periodic, de către liderii MFD, înaintea oricăror Decizii, Hotărâri, lansare de Proiecte;
j) să participe la votul online decizional;
k) să fie apărați de către MFD împotriva atacurilor și presiunilor publice injuste care le afectează imaginea și statutul social;
l) să se apere în faţa Consiliului Director al Sucursalei atunci când fac obiectul unei sancţiuni;
m) să participe la şedinţele în care se discută problemele legate de persoana şi activitatea lor în cadrul MFD;
n) să se folosească de baza materială a MFD, dar numai în interesul acesteia;
o) să participe la toate conferinţele, simpozioanele şi taberele organizate de MFD;
p) să se autosuspende din MFD;
q) să demisioneze în orice moment din MFD, fără să își motiveze decizia;

2. Membri susţinători ai MFD au următoarele drepturi:
a) să participe la ședințele MFD în cadrul cărora își pot exprima liber opiniile cu privire la activitatea Mişcării;
b) să fie informaţi la timp şi corect cu privire la activităţile MFD şi a reprezentanţilor acesteia;
c) să îşi exprime liber opiniile în cadrul MFD cu privire la acţiunile şi proiectele acesteia, la activitatea organelor sale de conducere, precum şi a reprezentanţilor săi delegaţi pentru îndeplinirea unor misiuni punctuale;
d) să îşi exprime în mod liber opiniile personale în afara MFD, dar numai în măsura în care ele nu contravin principiilor MFD, asumate prin Statut, Regulamentului de Organizare şi Programul de Renaştere Naţională;
e) să fie consultaţi periodic, de către CDN, înaintea oricăror Decizii, Hotărâri, lansare de Proiecte;
f) să participe la votul online consultativ;
g) să se apere în faţa CDS atunci când fac obiectul unei sancţiuni;
h) să participe la şedinţele în care se discută problemele legate de persoana şi activitatea lor în cadrul MFD;
i) să participe la toate conferinţele, simpozioanele şi taberele organizate de MFD;
j) să se autosuspende din MFD;
k) să demisioneze în orice moment din MFD, fără să își motiveze decizia;
3. Orice limitare a acestor drepturi a membrilor asociaţi şi a membrilor susţinători, în afara cazurilor de indisciplină prevăzute expres în acest ROF, precum şi în Statutul de Funcţionare, este interzisă şi atrage după sine răspunderea disciplinară a celor vinovaţi.

4. Membri asociaţi ai MFD au următoarele îndatoriri:
a) să respecte Constituţia şi legile ţării, să respecte întocmai Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Programul de Renaştere Naţională;
b) să acţioneze cu fermitate pentru apărarea suveranităţii şi a identităţii naţionale, a tradiţiilor străbune, a unităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a României, precum şi pentru consolidarea prestigiului ei în lume;
c) să promoveze în spaţiul public principii ale iubirii de naţiune, de ţară şi de neam;
d) să cunoască Statutul, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Programul de Renaştere Naţională al MFD;
e) să participe activ la susținerea proiectelor MFD, a organizaţiilor civice şi/sau politice, organizaţii cu care MFD are o convenţie de colaborare;
f) să propună planuri și proiecte legislative pentru dezvoltarea ţării şi ridicarea nivelului de trai al cetăţenilor săi;
g) să manifeste o activitate susţinută şi constructivă în MFD;
h) să își respecte colegii din Mişcare și să se supună deciziilor conducerii MFD;
i) să promoveze MFD și Programul său de Renaştere Naţională, activitatea și realizările MFD;
j) să aducă noi membri în Mişcare;
k) să participe la ședințele MFD desfăşurate în Sucursala din care face parte;
l) să își îndeplinească întocmai atribuțiile prevăzute în Statut, în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
m) să nu atace și să nu defăimeze public MFD, conducerea acesteia, sau pe oricare alt membru;
n) să se abţină în a exprima în mod public, în numele MFD, opinii și păreri ce contravin principiilor şi obiectivelor acestuia, conţinute în Statut, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Programul de Renaştere Naţională;
o) să se abţină în a participa la manifestări care instigă la rasism, fascism, segregare etnică, autonomie teritorială;
p) să dovedească unitate în cadrul MFD;
q) să respecte libertatea de opinie;
r) să nu aducă daune imaginii și prestigiului MFD;
s) să contribuie la sporirea imaginii, notorietății și autorității MFD;
t) să participe la votul online;
u) să își plătească la timp cotizația de membru al MFD.

5. Membri susţinători ai MFD au următoarele îndatoriri:
a) să respecte Constituţia şi legile ţării, să respecte întocmai Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Programul de Renaştere Naţională;
b) să acţioneze cu fermitate pentru apărarea suveranităţii şi a identităţii naţionale, a tradiţiilor străbune, a unităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a României, precum şi pentru consolidarea prestigiului ei în lume;
c) să promoveze în spaţiul public principii ale iubirii de naţiune, de ţară şi de neam;
d) să cunoască Statutul, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Programul de Renaştere Naţională al MFD;
e) să participe activ la susținerea proiectelor MFD, a organizaţiilor civice şi/sau politice, organizaţii cu care MFD are o convenţie de colaborare;
f) să manifeste o activitate susţinută şi constructivă în MFD;
g) să își respecte colegii din Mişcare și să se supună deciziilor conducerii MFD;
h) să promoveze MFD și Programul său de Renaştere Naţională, activităţile ei;
i) să aducă noi membri în Mişcare;
j) să își îndeplinească întocmai atribuțiile prevăzute în Statut, în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
k) să nu atace și să nu defăimeze public MFD, conducerea acesteia, sau pe oricare alt membru;
l) să se abţină în a exprima în mod public, în numele MFD, opinii și păreri ce contravin principiilor şi obiectivelor acestuia, conţinute în Statut, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Programul de Renaştere Naţională;
m) să sea abţină în a participa la manifestări care încalcă drepturile fundamentale ale omului sau care instigă la rasism, fascism, segregare etnică, autonomie teritorială;
n) să dovedească unitate în cadrul MFD;
o) să respecte libertatea de opinie;
p) să nu aducă daune imaginii și prestigiului MFD;
q) să contribuie la sporirea imaginii, notorietății și autorității MFD;
r) să participe la votul online consultativ;
s) să își plătească la timp cotizația de membru al MFD.

Art. 13. Încetarea calității de membru al MFD se face în următoarele condiții:

1. Pentru membrii asociaţi:
a) prin demisie, care devine imediată din momentul înregistrării ei în formă scrisă la Sucursala din care face parte;
b) prin radiere sau excludere din MFD;
c) prin înscrierea într-un partid politic;
d) în caz de deces;
e) în cazul în care se constată neplata cotizaţiei de membru pe o perioadă mai mare de trei luni.

2. Pentru membrii susţinători:
a) prin demisie, care devine imediată din momentul înregistrării ei în formă scrisă la Sucursala din care face parte.
b) prin radiere sau excludere din MFD.
c) în caz de deces;
d) în cazul în care se constată neplata cotizaţiei de membru pe o perioadă mai mare de trei luni.

Art. 14. Abateri disciplinare ale membrilor MFD.

1. Faptele care atrag sancțiuni graduale, în funcție de gravitate, sunt:
a) condamnarea penală, pentru infracțiuni săvârșite cu intenție în România sau în străinătate;
b) arestarea preventivă sau trimiterea în judecată pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
c) indicii temeinice privind comiterea unor fapte grave de natură penală;
d) stabilirea, printr-o Hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, a calității de lucrător, colaborator sau, asimilat, colaborator al Securității în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
e) promovarea de idei sau acțiuni de rasism, xenofobie, anti-semitism și intoleranță;
f) comportament public indecent, violență fizică sau amenințări la integritatea fizică a oricărui cetățean, declarații publice jignitoare;
g) asumarea unor angajamente, în numele și pe seama MFD, cu partide, asociații sau structuri profesionale fără acordul organelor competente ale MFD;
h) acțiuni care compromit obiectivele MFD;
i) abandonarea nejustificată a responsabilităților delegate de MFD sau acțiunea neglijentă în exercitarea acestora;
j) încălcarea repetată a prevederilor Statutului şi a ROF;
k) susţinerea unor idei sau proiecte care se dovedesc incompatibile cu obiectivele Programului de Renaştere Naţională promovat de MFD;
l) nerespectarea Hotărârilor organelor de conducere ale MFD;
m) refuzul nejustificat de a participa la acţiunile MFD, sau de a susţine într-un fel sau altul aceste acţiuni;
n) absența nemotivată a membrilor aleși în diferite funcţiile ale MFD de la trei întâlniri consecutive;
o) orice acţiune care aduce prejudicii MFD, membrilor săi, documentelor sale fundamentale.

Art. 15. Pierderea sau încetarea calităţii de membru asociat al MFD.

1. Calitatea de membru asociat al MFD se pierde automat prin demisie, radiere, excludere sau înscriere într-un partid politic.
2. Înscrierea într-un partid politic se consideră demisie de drept din MFD.
3. Radierea se face în situația în care se constată că, ulterior dobândirii calității de membru al MFD, persoana se află într-o situaţie de incompatibilitate cu cele prezentate la art. 11 alineat (2) şi (4) precum și în caz de deces.
4. Excluderea din MFD se hotărăște în conformitate cu prevederile statutare şi prezentului ROF.
5. Demisia se înregistrează la sediul Sucursalei de care aparţine persoana în cauză și intră în vigoare la data depunerii cererii, ca expresie a voinței liber exprimate a persoanei în cauză. Odată cu depunerea demisiei şi aprobarii ei de către CDS, persoana respectivă se radiază şi din Registrul de evidenţă al membrilor.
6. Membri asociaţi pot pierde această calitate şi în condiţiile în care se constată faptul că ei nu depun eforturi în promovarea MFD şi a Programului de Renaştere Naţională, lipsec nemotivat şi frecvent de la acţiunile Mişcării. În aceste cazuri ei vor fi trecuţi în rândul membrilor susţinători. Asta în cazul în care nici după avertismentul scris, nu-şi îmbunătăţesc situaţia.

Art. 16. Sancţiunii disciplinare şi procedurile prin care acestea pot fi aplicate
membrilor.

1. În toate cazurile prevăzute de Statut şi de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, membrilor MFD li se poate aplica, una dintre următoarele sancţiuni:
a) atenţionare scrisă;
b) avertisment scris;
c) demiterea din funcţiile ocupate în MFD;
d) excluderea din MFD;
2. Calitatea de membru al MFD mai poate înceta prin demisie sau autosuspendare, ambele având efect imediat.
3. Membrii MFD, care fac parte din organele Structuri naţionale, evidenţiate în acest ROF la cap. III, art. 20, alineat (1), paragrafele c,d,e,f pot fi analizaţi disciplinar şi sancţionaţi, doar de către Consiliul Naţional Director al MFD.
4. Membrii MFD din organele Structurilor judeţene, evidenţiate în acest ROF la cap. III, art. 21 alineat (1), paragrafele b (cu exepţia preşedintelui), c, d, e, pot fi analizaţi disciplinar şi sancţionaţi, de către Consiliul Director al Sucursalei.
5. Membrii susţinători ai MFD pot fi analizaţi disciplinar şi sancţionaţi de către Consiliul Director al Sucursalei de care aparţin.

Art. 17. Procedura generală prin care sancţiunile pot fi aplicate membrilor

1. În cazul abaterilor disciplinare săvârşite de membrii susţinători sau asociaţi (care nu sunt în Structura Naţională de Conducere) va fi urmată următoarea procedură:
a) în momentul în care Consiliul Director al Sucursalei primeşte o sesizare scrisă, sau se autosesizează, asupra unei fapte care contravine Statutului, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare sau Programului de Renaştere Naţională, el are obligaţia ca în maxim 10 (zece) zile să programeze o şedinţă de analiză a cazului respectiv;
b) Consiliul Director al Sucursalei comunică, prin intermediul secretariatului Sucursalei, persoanei în cauză, data, ora şi locul în care va avea loc şedinţa de analiză;
c) persoana respectivă se prezintă la audieri şi-şi prezintă apărarea sau, în caz de neprezentare, cazul său se analizează în lipsă; persoana în cauză poate trimite un mail pe adresa Sucursalei prin care să-şi exprime punctul de vedere;
d) în condiţiile în care Consiliul Director al Sucursalei consideră necesară aplicarea unei sancţiuni disciplinare persoanei în cauză, se convoacă Adunarea Generală a membrilor Sucursalei şi se prezintă cu celeritate şi obiectivitate cazul respectiv tuturor membrilor prezenţi.
e) i se dă cuvântul şi persoanei în cauză;
f) după ce persoana în cauză îşi spune punctul de vedere, CDS propune sancţiunea care urmează a fi aplicată în cazul respectiv;
g) se votează prin vot secret cu bile: da sau nu;
h) se numără voturile şi se comunică rezultatul definitiv şi irevocabil.

2. În cazul abaterilor disciplinare săvârşite de membrii aflaţi în Structura Naţională conducere ale MFD, va fi urmată următoarea procedură:

a) în momentul în care Consiliul Naţional Director al MFD primeşte o sesizare scrisă, sau se autosesizează, asupra unei fapte care contravine Statutului, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare sau Programului de Renaştere Naţională el are obligaţia ca în maxim 10 (zece) zile lucrătoare să programeze o şedinţă de analiză a cazului respectiv;
b) Consiliul Naţional Director al MFD comunică, prin intermediul Secretariatului General, persoanei în cauză, data, ora şi locul în care va avea loc şedinţa de analiză;
c) persoana respectivă se prezintă la audieri şi-şi prezintă apărarea sau, în caz de neprezentare, cazul său se analizează în lipsă;
d) se va cere întotdeauna un punct de vedere al persoanei în cauză, punct de vedere care va fi expediat prin mail, în termenul stabilit de comun acord.
e) atât poziţia CDN cât şi poziţia persoanei în cauză vor fi făcute apoi cunoscute tuturor membrilor MFD, prin intermediul websit-ului (care va avea o rubrică de informaţii interne ce nu va fi publică, ea putând fi vizualizată doar de membrii MFD) şi a Grupului secret al MFD de pe facebook;
f) în condiţiile în care Consiliul Naţional Director al MFD consideră necesară aplicarea unei sancţiuni disciplinare persoanei în cauză, supune sancţiunea respectivă votului decizional online al membrilor asociaţi, vot care va stabili definitiv şi irevocabil aplicarea sancţiunii.

 

Capitolul III

Structurile Mişcării Focul Dacic

Funcţii în MFD

Art. 18. Mişcarea Focul Dacic este organizată pe criteriul adiministrativ
teritorial, iar unitatea sa de bază este Sucursala Judeţeană.

Art. 19. Structurile MFD.

1. Mişcarea Focul Dacic are două structuri de bază:
a) Structura Naţională – Organizaţia Naţională;
b) Structura Judeţeană – Organizaţia Judeţeană – Sucursala;

Art. 20. Structura Naţională – Organizaţia Naţională.

1. Este formată din următoarele organe:
a) Adunarea Generală Naţională a membrilor AG-MFD;
b) Consiliul Consultativ;
c) Consiliul Naţional Director al MFD;
d) Secretariatul General Naţional MFD ;
e) Trezoreria Naţională a MFD;
f) Comisia Naţională de Promovare a CNP-MFD;
2. Structura Naţională coordonează MFD la nivel naţional şi cuprinde organele de conducere şi executive, administrare, evidenţă, informare, gestionare a patrimoniului, comunicare, promovare, amintite la acest art. alineat (1), paragrafele a, b, c, d, e, f, din acest ROF.

Art. 21. Structura Judeţeană – Organizaţia Judeţeană – Sucursala.

1. Este formată din următoarele organe:

a) Adunarea Generală a Sucursalei – AGS;
b) Consiliul Director al Sucursalei – CDS ;
c) Secretariatul General al Sucursalei – SGS;
d) Trezoreria Sucursalei Judeţene – TSJ ;
e) Comisia Judeţeană de Promovare a CJP-MFD;

2. Structura Judeţeană a MFD, are sediul în municipiul capitală de judeţ.
3. Sucursala MFD coordonează Mişcarea la nivel judeţean şi cuprinde organele de decizie, conducere, administrare, evidenţă, informare, gestionare a patrimoniului, comunicare şi promovare cu acţiune la nivel judeţean, organe amintite la acest art. alineat (1), paragrafele a, b, c, d, e, al acestui ROF.

Art. 22. Funcţii în MFD.

1. Funcţii de conducere:
a) membru al Consiliului Naţional Director al MFD;
b) preşedinte Sucursală şi al Consiliului Director al Sucursalei MFD;
c) vicepreşedinte Sucursală şi al Consiliului Director al Sucursalei MFD;
d) membru al Consiliului Director al Sucursalei MFD;

2. Funcţii de evidenţă şi comunicare internă:
a) Secretar general;
b) Secretar general adjunct;
c) membru al Secretariatului General;
d) secretar al Sucursalei;
e) secretar adjunct al Sucursalei;
f) membru al Secretariatului Sucursalei.

3. Funcţii administrativ-financiare, gestionare patrimoniu.
a) Trezorier naţional;
b) Trezorier naţional adjunct;
c) Trezorier Sucursală;
d) Trezorier adjunct Sucursală;

4. Funcţii de promovare a MFD:
a) preşedinte al Comisiei Naţionale de Promovare;
b) vicepreşedinte al Comisiei Naţionale de Promovare;
c) membru al Comisiei Naţionale de Promovare;
d) preşedinte al Comisiei de Promovare a Sucursalei;
e) vicepreşedinte al Comisiei de Promovare a Sucursalei;
f) membru al Comisiei de Promovare a Sucursalei.

Art. 23. Preşedinţii de Sucursale formează împreună Consiliul Naţional Director al MFD, ei fiind perfect egali din punct de vedere ierharhic şi decizional.

Art. 24. Angajamentul solemn al membrilor care deţin funcţii în MFD, depus la
început de mandat.

1. Întotdeauna după alegerea sa într-o a numită funcţie, orice membru al MFD rosteşte în faţa tuturor celor prezenţi, în cadrul unei solemnităţi, următorul angajament:
Eu… (numele şi prenumele) mă angajez acum în faţa lui Dumnezeu şi a membrilor
Mişcării Focul Dacic să slujesc cu abgnegaţie, întotdeauna şi în orice împrejurare,
interesele ţării, a naţiunii mele. Mă angajez să respect cu stricteţe Statul Mişcării
Focul Dacic, Regulamentul său de Organizare şi Funcţionare, Principiile
Sale, să susţin Programul său de Renaştere Naţională.
Dumnezeu să binecuventeze România de astăzi, urmaşă a Daciei de ieri!
Dumnezeu să binecuventeze poporul român!
Dumnezeu să binecuvânteze Mişcarea Focul Dacic!

Capitolul IV

Definirea Organelor MFD, componenţa şi competenţele lor

Art. 25. Sucursala MFD.

1. În toate municipiile capitală de judeţ şi în municipiul Bucureşti se va constitui o Sucursală a MFD, care va avea un sediu propriu şi cont bancar. Adică, MFD va avea în final 42 de Sucursale.
2. Sucursala este formată din toate organele redate la art. 21, alineat (1), paragrafele a, b, c, d, e, din acest ROF, din totalitatea membrilor asociaţi şi susţinători din localitatea respectivă.
3. Sucursalele se înfiinţează în momentul în care într-un anumit judeţ se înscriu în MFD un număr de minim 50 de persoane. Acest lucru este valabil şi pentru municipiul Bucureşti.
4. Până în momentul înfiinţării Sucursalelor, membrii MFD din judeţele în care acestea nu există vor fi arondaţi în mod direct la Structura Naţională a MFD şi vor fi sub coordonarea directă a Consiliului Sprem de Conducere
5. Sucursalele sunt autonome din punct de vedere financiar, în următoarele condiţii:
a) trezorierul judeţean va trimite trimestrial la Secretariatul General al MFD situaţia veniturilor şi a cheltuielilor, cu toate documentele doveditoare originale;
b) pentru încheierea contractelor de sponsorizare vor fi folosite doar formularele tip stabilite de CDN;
c) contractele de sponsorizare vor fi semnate de conducerea Sucursalei, doar după avizarea lor pozitivă de către CDN;
d) un procent de 20% din venituri va fi virat în contul Structurii Naţionale;

6. Sucursalele se pot ajuta din punct de vedere fianciar între ele, prin donaţii reciproce, din proprie iniţiativă sau la solicitarea CDN, dar numai cu aprobarea Consiliul Director al Sucursalei care va putea fi dată de către acest organ de conducere judeţeană, după consultarea membrllor MFD din judeţ. Consultarea, în aceste cazuri sau altele, de altă natură, se face în cadrul Adunării Generale a membrilor Sucursalei prin votul consultativ al membrilor susţinători şi apoi prin votul decizional al membrilor asociaţi, precum şi prin intermediul votului online.

Art. 26. Adunarea Generală a Sucursalei – AGS.

1. Este forul suprem de conducere al Sucursalei MFD.
2. Întreaga activitatea a Adunării Generale a Sucursalei este reglementată prin prezentul ROF, în concordanţă cu legile ţării şi cu Statutul MFD.
3. Este condusă de preşedintele Consiliului Director al Sucursalei în funcţie, iar la alegeri interne, dacă acesta candidează pentru un nou mandat, şedinţa va fi prezidată de unul dintre vice-preşedinţi, de Secretarul Sucursalei, sau de către un alt membru al CDN, altul decât cel existent în Sucursala respectivă.
4. Adunarea Generală a Sucursalei se convoacă în sesiune ordinară o dată la 6 (şase) luni.
5. AGS este convocată de regulă de către Consiliul Director al Sucursalei care stabileşte data şi locaţia în care ea va avea loc, Secretariatul Sucursalei anunţând acest lucru, tuturor membrilor din localitatea respectivă, cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înainte.
6. AGS se reunește în sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie, la cererea Președintelui Consiliului Director al Sucursalei, a 2/3 din numărul total al membrilor CDSJ, sau la cererea expresă a 2/3 din numărul total al membrilor Sucursalei.
7. AGS este statutară dacă la ea participă cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor asociaţi din localitatea respectivă. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, se stabileşte o nouă dată, (de regulă după maxim o săptămână) la care Adunarea Generală se va declara statutară indiferent de numărul membrilor asociaţi prezenţi.
8. La AGS pot paticipa în calitate de invitaţi membri CDN precum şi membri ai altor organizaţii civice, culturale,politice, personalităţi marcante ale vieţii româneşti.
9. Invitaţii la Adunarea Generală a Sucursalei pot lua cuvântul însă nu au drept de vot.
10. La toate Adunările Generale Ordinare ale Sucursalei va fi invitată şi mass-media din judeţul respectiv.

Art. 27. Componenţa Adunării Generale a Sucursalei a MFD

1. Adunarea Generală a Sucursalei MFD este compusă din:
a) Prezidiul Adunării Generale al Sucursalei, format din: presedintele şi cei doi vice-preşedinţi, Trezorierul Sucursalei;
b) Secretariatul Adunarii Generale a Sucursalei format din: secretarul Sucursalei şi cei doi secretari adjuncţi ai săi;
c) membrii asociaţi şi susţinători ai MFD ai Sucursalei;
d) învitaţi de onoare.

Art. 28. Competenţe ale Adunării Generale a membrilor Sucursalei.

1. Toate Hotărârile sau Deciziile Adunării Generale a membrilor Sucursalei se iau cu votul a 2/3 din numărul total al membrilor asociaţi ai MFD prezenţi.
2. AGS alege Preşedintele Consiliul Director al Sucursalei.
3. AGS revocă orice component al Consiliului Director al Sucursalei.
4. AGS alege secretarul Sucursalei.
5. AGS revocă orice component al Secretariatului Sucursalei.
6. AGS alege trezorierul Sucursalei.
7. AGS revocă orice component al Trezoreriei Sucursalei.
8. AGS stabileşte prin vot candidaturile membrilor Sucursalei pentru funcţiile de conducere în organele Structurii Naţionale a MFD.

Art. 29. Consiliul Director al Sucursalei MFD – CDS.

1. Este un organ de decizie şi conducere a Sucursalei, între Adunările Generale Ordinare ale acesteia.
2. Întreaga activitatea a CDS este reglementată prin prezentul Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, în concordanţă cu legile ţării şi cu Statutul MFD.
3. CDS se supune ierarhic Consiliului Naţional Director al MFD, pune în aplicare Hotărârile şi Deciziile acestuia.
4. CDS se reunește lunar și ori de câte ori este nevoie, fie la solicitarea președintelui său, fie la solicitarea a 2/3 dintre membrii săi asociaţi.
5. Şedinţa CDS, este validă doar dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul total al membrilor săi. Dacă nu se întruneşte cvorumul se convoacă o altă şedinţă a Consiliului care se va desfăşura dacă sunt prezenţi în sală minim 3 membri.
6. Hotărârile CDS, se iau cu cel puţin 2/3 din numărul celor prezenţi.

Art. 30. Componenţa Consiliului Director al Sucursalei.

1. Consiliul Director al Sucursalei este compus din: președinte, ales de AGS, doi vicepreședinți şi 7 (şapte) membri, pe care preşedintele şi-i alege singur, Secretarul Sucursalei Judeţene, trezorierul Sucursalei, aleşi de AGS.

Art. 31. Competenţe ale Consiliului Director al Sucursalei.

1. Reprezintă MFD în relaţia cu autorităţile publice şi terţi, la nivel judeţean.
2. CDSJ, adoptă măsurile care se impun pentru îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Naţional Director, ale Adunării Generale a Sucursalei.
3. CDSJ, poate contesta hotărârile şi deciziile CDN emiţând un un memoriu în acestă direcţie care va fi trimis Secretariatului General al MFD.
4. CDS, în vederea îndeplinirii obiectivelor MFD, conform Statului şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, propune strategii, pe care le înaintează spre dezbatere în CDN.
5. Hotărârile CDS pot fi puse în aplicare numai după ce primesc avizul favorabil din partea CDN.
6. Îndeplineşte orice atribuţii care decurg din prezentul ROF.

Art. 32. Secretariatul Sucursalei MFD.

1. Este un organ de administrare a documentelor MFD şi de informare internă, la nivel judeţean, care face legătura între CDS şi celelalte organe ale MFD, de la nivel judeţean, între CDS şi CDN.

Art. 33. Componenţa Secretariatului Sucursalei MFD.

1. Este compus dint-un Secretar ales de AGS şi doi secretari adjuncţi locali pe care şi-i alege singur.

Art. 34. Competenţe ale Scretariatului Sucursalei MFD.

1. Ţine evidenţa tuturor ieşirilor şi intrărilor de documente la nivel judeţean.
2. Ţine în permanenţă legătura cu Secretariatul General al MFD.
3. Informează în timp util CDS şi membrii MFD din judeţ asupra Hotărârilor şi a Deciziilor CDS şi/sau AGS precum şi ale CDN.
4. Secretariatul Sucursalei Judeţene a MFD răspunde de sistemul informaţional şi de aparatul de lucru, de evidenţa clară a membrilor judeţeni.
5. Ţine evidenţa membrilor la nivel judeţean, atât scriptic prin Registrul local de evidenţă al membrilor MFD, cât şi pe suport electronic
6. Înmânează carnetele de membru al MFD membrilor din judeţ.

Art. 35. Trezoreria Sucursalei MFD.

1. Este un organ de administrare financiar – contabilă care se ocupă cu gestionarea patrimoniului judeţan al MFD format din valorile mobile şi imobile, conform legii în vigoare precum şi în conformitate cu prezentul ROF.

Art. 36. Componenţa Trezoreiei Sucursalei MFD.

1. Trezoreria Sucursalei MFD este alcătuită dintr-un trezorier (contabil) ales de Adunarea Generală a Sucursalei şi doi trezorieri adjuncţi (contabili) pe care şi-i alege singur.

Art. 37. Competenţe ale Trezoreriei Sucursalei MFD.

1. Colectează cotizaţiile şi donaţiile membrilor.
2. Emite notificări către restanţierii la plata cotizaţiei de membru.
3. Întocmeşte contractele de sponsorizare, le transmite spre avizare CDNl, iar după ce sunt avizate, le înmânează Preşedintelui CDS, sau unuia dintre vice-preşedinţi pentru semnare.
4. Răspunde în totalitate de gestionarea corectă, conform legilor în vigoare a patrimoniului MFD existent în judeţul respectiv.
5. Dă raportul semestrial asupra activităţii sale în faţa Adunării Generale a Sucursalei.
6. Raportează trimestrial Trezoreriei Naţionale a MFD situaţia veniturilor şi a cheltuielilor.

Art. 38. Comisia de Promovare a Sucursalei MFD – CPS.

1. Este un organ, cu activitate permanentă, ai cărui membri sunt numiţi prin Hotărâre de către CDN la recomandarea Comisiei Naţionale de Promovare a MFD.

Art. 39. Componenţa Comisiei de Promovare a Sucursalei MFD.

1. CPS este alcătuită dintr-un preşedinte, 2 (doi) vicepreşedinţi şi 9 (nouă) membri.

Art. 40. Competenţe ale Comisiei de Promovare a Sucursalei MFD.

1. Este un organ care se ocupă de imaginea MFD la nivel judeţean.
2. Se subordonează Comisiei Naţionale de Promovare urmând întocmai strategiile acesteia.
3. Organizează conferinţe publice în localitatea în care are sediul Sucursala precum şi în toate localităţile mari şi mici ale judeţului respectiv.
4. Organizează mintinguri ale MFD în judeţ.
5. Administrează paginile Sucursalelor de facebook a MFD
6. Se ocupă cu promovarea online a MFD la nivel de judeţ.
Art. 41. Adunarea Generală Naţională a membrilor MFD – AGN

1. Adunarea Generală Naţională a membrilor este forul suprem de decizie şi de conducere al MFD.
2. AGN a membrilor MFD se convoacă în sesiune ordinară o dată la 4 (patru) ani, ocazie cu care au loc şi alegerile generale în MFD.
3. AGN se reunește în sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie, la cererea a 2/3 din numărul total al membrilor Consiliului Naţional Director al MFD, a 2/3 din numărul total al membrilor asociaţi al MFD, sau la cererea expresă a 2/3 din numărul total al Sucursalelor MFD.
4. AGN ordinară este convocată, de regulă, de către Consiliul Naţional Director al MFD care stabileşte data şi locaţia în care ea va avea loc, anunţând acest lucru, tuturor Sucursalelor şi membrilor MFD, cu cel puţin 90 de zile înainte.
5. Sucursalele MFD trimit la fiecare AGN un anumit număr de delegaţi permanenţi, unul fix şi egal pentru toate Sucursalele Judeţene stabilit de CDN prin Hotărâre.
6. Fiecare Sucursală are obligaţia de a trimite, cu cel puţin 40 de zile lucrătoare înainte de data programării AGN, Secretariatului General al MFD, lista cu numele tuturor celor care se vor prezenta la Adunarea Generală Naţională: membri ai organelor Sucursalei, plus delegaţii permanenţi.
7. AGN este statutară dacă la ea participă delegaţi permanenţi din cel puţin 2/3 din Sucursale Judeţene.
8. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, se va convoca o nouă Adunarea Generală Naţională care se va desfăşura indiferent de numărul delegaţilor prezenţi.
9. Secretariatul General al MFD, la toate AGN va întocmi un tabel cu toţi membrii asociaţi ai MFD precum şi cu delegaţii Sucursalelor anunţaţi ca participanţi.
10. La AGN a membrilor MFD pot paticipa, în calitate de invitaţi de onoare, membri ai altor organizaţii civice, culturale, politice, personalităţi marcante ale vieţii sociale, culturale, științifice româneşti.
11. Invitaţii de onoare la Adunarea Generală Naţională pot lua cuvântul însă nu au drept de vot.
12. La toate şedinţele AGN a membrilor MFD va fi invitată şi mass-media, în condiţiile legii.

Art. 41. Componenţa Adunării Generale Naţionale a MFD.

1. Adunarea Generală a MFD este compusă din:
a) Prezidiul AGN, format din: membrii Consiliul Naţional Director al MFD, Secretarul General al MFD; Trezorierul Naţional, Preşedintele Comisiei Naţionale de Promovare a MFD,
b) membrii Secretariatului General;
c) membrii Trezoreriei Naţionale a MFD;
d) membrii Comisiei Naţionale de Promovare;
e) Vice-preşedinţii Consiliilor Directoare ale Sucursalelor;
f) secretarii, secretarii adjuncţi şi trezorierii Sucursalelor;
g) delegaţii permanenţi ai Sucursalelor;
h) invitaţii de onoare.

Art. 42. Competenţe ale Adunării Generale Naţionale a membrilor MFD.

1. Adunarea Generală Naţională aprobă proiectele de reorganizare a MFD.
2. Adunarea Generală Naţională aprobă proiectele de fuziune cu o altă organizaţie civică (în condiţiile arătate la capitolul I articolulul 8 alineat (8) paragraf (q) din acest ROF).
3. Adoptă şi modifică, proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al MFD.
4. Adoptă şi modifică Statutul MFD.
5. Adoptă şi modifică Programul de Renaştere Naţională, document fundamental al MFD.
6. Adoptă sau modifică semnul şi drapelul MFD.
7. Adoptă sau schimbă imnul MFD.
8. Adunarea Generală Naţională poate anula orice Decizie sau Hotărâre, a Consiliului Naţional Director al MFD.
9. Alege şi revocă Secretarul General al MFD.
10. Alege şi revocă Trezorierul Naţional al MFD.

11. Delegaţii permanenţi la Adunarea Gerenerală Naţională a membrilor MFD sunt aleşi dintre membrii asociaţi şi au următoarele atribuţii în cadrul acesteia:

a) fac propuneri de modificare a Statutului, a Programului de Renaştere Naţională, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, aduc amendamente la aceste documente;
b) fac propuneri pentru funcţiile de conducere naţionale ale MFD;
c) fac propuneri menite să îmbunătăţească activitatea MFD şi să o consolideze, să o întărească;
d) pot aduce critici organelor celor două Structuri ale MFD, prezentând o motivare bine argumentată a acestor critici;
e) votează şi aleg pe cei care conduc organele Structurii Naţionale a MFD.

12. Toate Hotărârile Adunării Generale a MFD se iau prin votul a 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.

Art. 43. Consiliul Naţional Director al MFD (CDN).

1. Consiliul Naţional Director sau Consiliul Director Central al MFD este organul de decizie şi conducere executivă a MFD între Adunările Generale Naţionale.
2. Întreaga activitatea a CDN este reglementată prin prezentul Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, în concordanţă cu legile ţării şi cu Statutul de funcţionare al MFD.
3. Consiliul Naţional Director se întâlneşte trimestrial în şedinţe ordinare, planificarea acestora fiind stabilită pe un an caledaristic şi anunţată, până în data de 15 ianuarie a fiecărui an, tuturor membrilor MFD.
4. Toţi membrii Consiliului sunt convocaţi la şedinţe, nominal, de către Secretarul General al MFD, cu cel puţin 10 (zece) zile înainte de data planificării acesteia.
5. Prezenţa membrilor care compun Consiliul Naţional Director la şedinţele ordinare sau extraordinare este obligatorie, de aceea, la a doua absenţă nemotivată temeinic, într-un an caledaristic, membrul respectiv va fi exclus din acest for de conducere, dar şi din funcţia de preşedinte de Sucursală. În cazul absenţelor motivate orice membru al CDN va delega, pentru înlocuirea sa, pe unul dintre cei doi vicepreşedinţi ai Sucursalei pe care o conduce.
6. Consiliul Naţional Director, în cazuri urgente, poate fi convocat în şedinţe extraordinare de de cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor săi.
7. Şedinţele Consiliul Naţional Director, sunt conduse, prin rotaţie, de fiecare dintre membrii săi.
8. Şedinţa Consiliul Naţional Director, este validă doar dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul total al membrilor săi, în acel moment.
9. Toate Hotărârile şi Deciziile CDN, se iau cu votul pozitiv a cel puţin 2/3 din numărul celor prezenţi.
10. Consiliul poate adopta Hotărâri şi Decizii numai după ce are avizul (pozitiv sau negativ) al Consilui Consultativ, şi organizează apoi o consultare a membrilor săi, folosind pentru asta mijloacele electronice de comunicare și vot (teleconferința, videoconferința, email-ul, votul electronic, consultare telefonică).

Art. 44. Componenţa Consiliului Naţional Director al MFD.

1. Consiliul Naţional Director sau Consiliul Director Central al MFD, este compus din maxim 42 de membrii, adică din preşedinţi de Sucursale.

2. Art.45. Competenţe ale Consiliului Naţional Director.

1. Consiliul Naţional Director al MFD are în subordine directă: Secretarul General, Trezorierul Naţional, Preşedintele Comisiiei Naţionale de Promovare, Consiliile Directoare a Sucursalelor.
2. Consiliul Naţional Director reprezintă MFD la nivel naţional, în relaţiile cu autorităţile publice şi cu tertii.
3. Consiliul Naţional Director al MFD emite Decizii şi Hotărâri urmând de fiecare date următoarea procedură:
a. Supune Decizia sau Hotărârea respectivă Consiliului Consultativ care în termen de maxim 10 zile are obligaţia să dea un aviz (pozitiv sau negativ) bine motivat.
b. Avizul Consiliului Consultativ, cu motivaţia de rigoare, se publică imediat pe website-ul MFD la rubrica informaţii interne;
c. după minim 3 zile de la publicare, cere votul online consultativ al membrilor susţinători, care timp de alte 3 zile vor avea posibilitatea să voteze;
d. după încheierea votului online consultativ, publică pe acelaşi website, rezultatul votului;
e. la trei zile de la publicare solicită votul online decizional al membrilor asociaţi, care timp de alte 3 zile vor putea să-şi exercite votul;
f. în condiţiile în care 2/3 din cei care au votat, votează cu DA, Decizia sau Hotărârea se consideră adoptată şi se publică pe acelaşi website, considerându-se deja intrată în vigoare.
4. Consiliul Naţional Director propune reorganizarea MFD, elaborează un proiect în această direcţie, apoi îl supune votului Adunării Generale.
5. Consiliul Naţional Director hotărăşte fuziunea prin absorbţie a unuei alte organizaţii civice (în condiţiile arătate la capitolul I articolulul 8 alineat (8) paragraf (q) din acest ROF). Hotărârea de fuziune prin absorbiţie împreună cu proiectul fuziunii respective vor fi supuse aprobării Adunării Generale sau votului online conform celor prevăzute la acest articol alineat (3).
6. Elaborează proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al MFD şi îl supune apoi aprobării Adunării Generale.
7. Elaborează proiecte de modificare a ROF urmând procedura prevăzută la acest art, alineat (3).
8. Elaborează proiectul Programului de Renaştere Naţională al MFD şi îl supune aprobării Adunării Generale.
9. Elaborează proiecte de modificare a Programului de Renaştere Naţională, urmând procedura prevăzută la acest art, alineat (3).
10. Elaborează proiecte de modificări ale Statutului urmând procedura prevăzută la acest art, alineat (3). Depune apoi documentul de modificare la Judecătoria Timişoara.
11. Elaborează Strategia necesară în vederea îndeplinirii scopului său, a obiecivelor conţinute în Programul de Renaştere Naţională şi o supune apoi aprobării Adunării Generale.
12. Consiliul Naţional Director adoptă măsurile care se impun pentru îndeplinirea Hotărârilor Adunării Generale a membrilor MFD.
13. Consiliul Naţional Director revocă şi numeşte prin Hotărâre, cu argumente solide, prin Hotărâre, orice membru al Consiliului, urmând procedura prevăzută la acest art, alineat (3).
14. Numeşte şi revocă membrii Comisiei Naţionale de Promovare.
15. Hotărăşte schimbarea parţială sau totală a conducerilor Sucursalelor, atunci când constată încălcări ale Statului, ale Programului de Renaştere Naţională, sau Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
16. Hotărăşte înfiinţarea sau desfiinţarea Sucursalelor, urmând procedura prevăzută la acest art, alineat (3)
17. Organizează alegeri pentru înfiinţarea Sucursalelor.
18. Aprobă/respinge cererile de înscriere în MFD provenite din judeţele în care MFD nu are Sucursale.
19. Urmăreşte activitatea Consiliilor Directoare ale Sucursalelor, cere trimestrial de la acestea o analiză a activităţii lor şi intervine cu corecţii atunci când este cazul.
20. Aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Sucursalelor MFD urmând procedura prevăzută la acest art, alineat (3).
21. Îndeplineşte orice atribuţii care decurg din Statut şi prezentul ROF.

Art. 46. Secretariatul General al MFD.

1. Este un organ de administrare a documentelor MFD şi de informare internă care face legătura între CDN şi celelalte organe ale Structurii Naţionale a MFD, între organele Structurii Naţionale şi cele omonime de la nivel Judeţean.

Art. 47. Componenţa Secretariatului General al MFD.

1. Este compus din Secretarul General al MFD ales de AG, doi secretari generali adjuncţi şi din 9 (nouă) membri numiţi prin Hotărea CDN la recomandarea Secretarului General, activitatea acestora fiind reglementată prin prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare.

Art. 48. Competenţele Secretariatului General al MFD.

1. Secretariatul general coordonează activitatea secretarilor de organizaţii cărora le transmite întotdeauna, în timp util, toate informaţiile legate de activitatea CDN de Hotărârile şi Deciziile acestuia.
2. Coordonează activitatea organizatorică la nivel naţional şi asigură comunicarea internă între organele naţionale ale MFD, între organele naţionale şi cele omonime de la nivel judeţean.
3. Coordonează activitatea de organizare a evenimentelor naţionale ale MFD.
4. Organizează activitatea de pregătire a lucrărilor şi a documentelor necesare desfăşurării Adunării Generale şi a Consiliului Naţional Director.
5. Ţine evidenţa strictă a membrilor MFD răspunzând direct de Registrul Naţional de Evidenţă Naţională a membrilor MFD precum şi a tuturor ieşirilor şi intrărilor de documente la nivel naţional.
6. Urmăreşte confecţionarea carnetelor de membru MFD şi le eliberează beneficiarilor.
7. Informează în timp util secretarii Sucursalelor asupra hotărârilor şi a deciziilor Consiliului Naţional Director.
8. Informează în timp util secretarii Sucursalelor asupra programelor şi proiectele propuse de Consiliului Naţional Director şi aprobate de Adunarea Generală.
9. Secretariatul General al MFD răspunde de sistemul informaţional şi de aparatul de lucru, răspunde de comunicarea dintre organele Structurii Naţionale, dintre Structura Naţională şi cea Judeţeană.
10. Secretariatul General are obligaţia să publice de îndată pe site-ul oficial al MFD, la rubrica Informaţii interne, toate Hotărârile şi Deciziile CDN, toate cele prevăzute a fi publicate în prezentul ROF, de îndată
11. Secretariatul General al MFD răspunde de buna desfăşurare a votului electronic conform prezentului ROF.
Art. 49. Trezoreria Naţională a MFD.

1. Este un organ de administrare financiar – contabilă care se ocupă cu gestionarea întregului patrimoniu al MFD format din valorile mobile şi imobile, conform legii în vigoare şi a celor prezentate în acest ROF şi a celor prevăzute în Statut.
2. Întreaga activitatea a Trezoreriei Naţionale a MFD este reglementată prin prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, în concordanţă cu legile ţării şi cu Statutul de funcţionare

Art. 50. Componenţa Trezoreiei Naţionale a MFD.

1. Trezoreria Naţională a MFD este alcătuită dintr-un Trezorier Naţional (expert contabil) ales de Adunarea Generală Naţională, şi doi Trezorieri Naţionali adjuncţi (experţi contabili sau contabili) numiţi de CDN la recomandarea Trezorierul General.

Art. 51. Competenţe ale Trezoreriei Naţionale a MFD.

1. Ţine evidenţa contabilă a întregului patrimoniu al MFD.
2. Reprezintă MFD în faţa organelor de control financiar-contabil ale Statului român.
3. Răspunde în totalitate de gestionarea corectă, conform legilor în vigoare a patrimoniului MFD.
4. Coordonează în mod direct Trezoreriile MFD existente în Sucursale.
5. Dă raportul anual asupra activităţii sale în faţa Adunării Generale Extraordinare a MFD.
6. Publică pe site-ul oficial al MFD la rubrica Patrimoniu, accesibilă doar membrilor MFD, situaţia la zi a veniturilor şi cheltuielilor şi a plăţii cotizaţiei membrilor.

Art. 52. Comisia Naţională de Promovare (CNP) a MFD.

1. Este un organ de promovare a MFD, a Programului său de Renaştere Naţională, a tuturor obiectivelor sale, un organ cu caracter permanent, numit prin Hotărâre de Consiliul Naţional Director.

Art. 53. Componenţa Comisiei Naşionale de Promovare a MFD.

1. CNP este alcătuită dintr-un preşedinte, 2 (doi) vicepreşedinţi, 3 (trei) purtători de cuvânt ai MFD şi 6 (şase) membri.
2. CNP al MFD este un organ a cărei componenţă nu se schimbă la alegerile generale ale MFD, ci doar atunci când există un motiv bine întemeiat pentru asta.

Art. 53. Competenţe ale Comisiei Naţionale de Promovare a MFD.

1. Este un organ care se ocupă de imaginea MFD la nivel naţional.
2. Administrează website-ul oficial al MFD, pagina de facebook oficială, grupurile de facebook ale MFD
3. Întocmeşte strategia de promovare a MFD şi o supune aprbării CDN.
4. Organizează conferinţe publice în toate Sucursalele MFD, cerând sprijinul acestora.
5. Organizează mintinguri de promovare ale MFD şi a Programului său de Renaştere Naţională
6. Coordonează Comisiile de Promovare ale Sucursalelor.

Art. 54 Votul online.

1. În Mişcarea Focul Dacic, la nivel naţional, se practică votul online, atât consultativ cât şi decizional.
2. Votul consultativ online se adresează membrilor susţinători care vor putea astfel să-şi spună punctul de vedere asupra unor proiecte, unor acţiunii, unor viitoare Decizii sau Hotărârii ale CDN.
3. Fiecare membru susţinător are posibilitate să intre pe website-ul MFD şi să voteze.
4. Secretarul general va anunţa, pe acelaşi website rezultatul votului care va fi vizibil doar pentru nmembrii MFD.
5. Votul decizional online se adresează membrilor asociaţi ai MFD şi el va fi însoţit întotdeauna de un mail trimis pe foculdacic@yahoo.com prin care membrii asociaţi vor confirma votul lor.

Art.55. Consiliul Consultativ al MFD.

1. Este un organ consultativ al MFD alcătuit din oameni cu o deosebită experieţă spirituală şi materială, oameni realizaţi din punct de vedere profesional, profund credincioşi şi cu o înţelepciune peste medie.

Art.56. Componenţa Consiliului Consultativ al MFD.

1. Este format din 24 de persoane care nu trebuie să fie neapărat membrii ai MFD.

Art.57. Competenţa Consiliului Consultativ al MFD.

1. Avizează, în maxim zece zile de la primire,toate deciziile şi hotărârile luate de Consiliul Naţional Directora al MFD.

 

Capitolul V

Alegerile în cadrul MFD

Art. 58. Funcţiile pentru care pot candida membrii Mişcării Focul Dacic.

1. Oricare dintre membrii MFD care corespunde criteriilor de la capitolul II, art.9 alineat (4) din prezentul Statut poate candida pentru următoarele funcţii:

a) Secretar General al MFD;
b) Trezorier Naţional;
c) Preşedinte al Consiliului Director al Sucursalei;
d) Secretar Sucursala;
e) Trezorier al Sucusalei;

2. Funcţiile enumerate la acest articol, alineatul (1) paragrafele a, b, c, d, e, sunt funcţii alese ale MFD, ocuparea lor făcându-se prin vot. Celelalte funcţii rămase, existente şi enumerate în acest ROF la cap. III art. 22 alineat (1) – paragrafele b,c,e,f, alineat (2) – paragrafele b, c, e, f, alineat (3) – paraggrafele b, d, alineat (4) – paragrafele a,b,c,d,e,f, sunt ocupate prin numire.
3. Preşedinţii aleşi ai Sucursalelor devin automat membrii ai Consiliului Naţional Director al MFD.

Art. 59. Actele necesare fiecărui candidat al MFD indiferent de funcţia pentru
candidează.

1. Fiecare candidat va trebui să depună, în mod obligatoriu, la dosarul de candidatură următoarele documente:
a) cererea tip al cărei format estre stabilit de CDN şi specificat în prezentul R.O.F.
b) curriculum vitae;
c) ultima diplomă de studii (copie);
d) cazier judiciar;
e) cazier fiscal;
f) atestat psihiatric.

Art. 60. Procedura stabilirii candidaturilor pentru organele Sucursalei.

1. Consiliul Naţional Director al MFD va fixa în termeni clari perioada şi datele exacte de desfăşurare a stabilirii candidaturilor membrilor MFD pentru funcţiile alese existente la nivelul organelor Sucursalei, astfel:
a) perioada în care pot fi depuse candidaturile la secretariatul Sucursalei împreună cu documentele necesare candidaturii evidenţiate în acest capitol la art. 58 alineat (1) paragrafele a, b, c, d, e, f;
b) perioada în care Consiliul Director al Sucursalei va valida sau invalida candidaturile.

2. În final, secretariatul Sucursalei va înregistra toate candidaturile valide şi va încheia lista de candidaturi la termenul stabilit de Consiliul Director Naţional.

Art. 61. Alegerile în cadrul MFD.

1. Se desfăşoară în două direcţii distincte:
a) pentru ocuparea funcţiilor existente în MFD la nivelul Structurii Naţionale;
b) pentru ocuparea funcţiilor existente în MFD la nivelul Sucursalei.

Art. 62. Procedura validării candidaturilor pentru organele Sucursalelor

1. Validarea candidaturilor membrilor MFD pentru funcţile alese ale Sucursalei este realizată de Consiliului Director al Sucursalei.
2. Secretariatul Sucursalei va transmite Consiliului Director al Sucursalei lista de candidaturi, cu toate documentele însoţitoare aferente fiecărei candidaturi, pentru validare.
3. CDS va analiza, în termenul stabilit de CDN legalitatea candidaturilor în raport cu legea în vigoare, cu Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al MFD.
4. CDS va emite apoi o Decizie de validare/invalidare şi motivarea necesară, pentru fiecare candidatură în parte.
5. Va întocmi o listă nominală a candidaţilor validaţi/invalidaţi, însoţită de motivările aferente şi o va depune/trimite la secretariatului Sucursalei, în termenul stabilit de CDN.
6. Secretariatul Sucursalei va înştiinţa pe toţi cei de pe listă asupra validării sau invalidării candidaturii lor de către CDS.
7. Secretariatul Sucursalei va face apoi public documentul respectiv tuturor membrilor Sucursalei prin publicarea pe site-ul oficial la rubrica Alegeri interne.

Art. 63. Procedura alegerii funcţiilor de conducere ale organelor Sucursalei.

1. Consiliul Director al Sucursalei va organiza Adunarea Generală a membrilor Sucursalei pentru alegeri, conform celor stipulate în Hotărârea emisă de CDN.
2. În condiţiile înfiinţării unei noi Sucursale cel care va organiza Adunarea Generală a membrilor viitoarei Sucursale va fi Consiliul Naţional Director al MFD, iar unul dintre membri săi, va prezida, în acest caz, lucrările Adunării Generale.
3. La început se va da cuvântul candidaţilor, în ordinea stabilită la aliniatul 6 al acestui articol.
4. Fiecare candidat va avea la dispoziţie 5 minute pentru a spune Adunării Generale motivul pentru care a decis să candideze şi ce îl recomandă pentru acea candidatură.
5. Se va trece apoi la stabilirea prin vot secret a viitoarei conduceri a alegându-se în ordine:
a) Trezorierul Sucursalei;
b) Secretarul Sucursalei;
c) Preşedintele Consilului Director al Sucursalei.
6. Fiecare dintre cei prezenţi vor primi bileţelele cu numele candidaţilor pentru funcţia respectivă.
7. Fiecare membru cu drept de vot dintre cei prezenţi va introduce apoi, în urna de vot, bileţelul cu numele celui pe care îl susţine pentru funcţia respectivă, iar bileţele rămase le va introduce în urna colectoare.
8. Se va trece la numărarea voturilor de către o comisie formată din 3 (trei) membri.
9. Candidatul care va întruni cel mai mare număr de voturi va fi desemnnat câştigător.
10. Dacă pentru o anumită funcţie va exista un singur candidat atunci se va proceda la votul cu bile.
11. În condiţiile în care se prezintă un singur candidat şi este respins se trece la desemnarea unui altor candidaţi şi se va relua votul pentru funcţia respectivă.
12. În finalul Adunării Generale va avea loc solemnitatea de investire a noilor membri a organelor Sucursalei, care se va desfăşura astfel:
a) Secretarul AGS va anuţa pe rând, în ordinea în care au fost aleşi, pe toţi câştigătorii alegerilor care se vor prezenta în faţa prezidiului;
b) toţi cei aleşi vor depune, în faţa Adunării Generale a Sucursalei, din locul special amenajat pentru asta, angajamentul de credinţă faţă de ţară, popor şi MFD, redat la capitolul 3 art. 23 alineat (1) din acest ROF;
c) noul Preşedinte ales al Consiliului Director al Sucursalei va rosti cuvântul de încheiere şi va declara lucrările Adunării Generale a Sucursalei respective încheiate;
d) Adunarea Generală a membrilor Sucursale se va încheia cu intonarea Imnului MFD.

Art. 64. Alegerea delegaţilor permanenţi ai Sucursalelor Judeţene la Adunarea
Generală a MFD.

1. Delegaţii permanenţi la Adunarea Generală a MFD vor fi aleşi de Adunările Generale ale Sucursalelor Judeţene, cu cel puţin 90 de zile înainte de data în care a fost anunţată începerea lucrărilor Adunării Generale Naţionale Ordinare care are pe ordinea de zi alegeri generale în MFD.
2. Delegaţii pernanenţi sunt aleşi pe o perioadă de 4 ani.
3. În final, fiecare Sucursală va trimite la Adunarea Generală Naţională un număr de maxim 75 de delegaţi permanenţi.
4. Delegaţii permanenţi la AG-MFD trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a-şi depune candidatura pentru această funcţie:
a) să fie membri asociaţi;
b) să aibă o vechime în MFD de minim un an de zile;
c) să aibă o activitate susţinută în MFD;
d) să aibă cotizaţia achitată la zi;
e) să-şi anunţe candidatura printr-o cerere pe care trebuie să o depună la secretariatul general al Sucursalei cu minim 30 de zile lucrătoare înainte de data convocării AGS.
5. Dosarul de candidatură a delegaţilor permanenţi trebuie să conţină următoarele:
a) cererea tip al cărei format estre stabilit de CDN şi specificat în prezentul ROF.
b) curriculum vitae;
c) cazier judiciar;
d) cazier fiscal;
e) atestat psihiatric.
f) avizul Consiliului Consultativ şi motivaţia.
6. Organul care alege delegaţii permanenţi la AGN a MFD este Adunarea Generală a Sucursalei;
7. Procedura de alegere a delegaţilor permanenţi este următoarea:
a) la Secretariatul Sucursalei vor fi depuse cererile de candidatură pentru funcţia de delegat permnanent, de către membrii MFD ai judeţului respectiv;
b) Secretarul Sucursalei le va transmite apoi, spre validare CDS.
c) CDS, va valida/invalida candidaturile conform ROF şi le va transmite secretariatului Sucursalei;
d) în AGS, secretarul Sucursalei va da citire listei candidaţilor validaţi pentru funcţia de delegat permanent la AG a membrilor MFD;
e) în ordinea în care au fost anunţaţi fiecare dintre candidaţi va avea la dispoziţie 3 (trei) minute pentru a spune Adunării Generale a Sucursalei câteva cuvinte despre el, ce crede că îl recomandă pentru această funcţie şi de ce şi-o doreşte;
f) în final fiecare membru al Sucursalei, participant la Adunare, va primi un anumit număr de bileţele, identice, fiecare conţinând numele unui candidat;
g) candidaţii nu vor vota;
h) în urna special pregătită pentru vot, fiecare dintre membrii Sucursalei va introduce bileţelul cu numele celui preferat;
i) celelalte bileţele le va introduce în urna colectoare;
j) în final secretarul general împreună cu încă doi membri simpli ai Sucursalei aleşi dintre cei prezenţi vor număra bileţelele;
k) primii X (numărul este stabilit de CDN) candidaţii cu numărul cel mai mare de voturi, vor deveni delegaţi permanenţi ai Sucursalei respective la AG-MFD, pe o perioadă de 4 ani de zile.

Art. 65. Procedura validării candidaturilor pentru ocuparea de funcţii în
organele Structurii Naţionale a MFD.

1. Consiliul Naţional Director, prin Hotărâre, va stabili strategia de desfăşurare a acţiunilor specifice şi necesare depunerii candidaturilor pentru ocuparea funcţiilor existente în Structura Naţional a MFD şi evidenţiate în acest Statut la art. 58 alineat (1) paragrafele a, b, c, d, e, strategie din care nu trebuie să lipsească:
a) perioada în care pot fi depuse dosarele de candidaturi la Secretariatul Sucursalei;
b) peperioada în care secretarii de Sucursale pot trimite dosarele cu candidaturi, spre validare, către CDN, respectiv Secretariatului General.
c) perioada în care candidaturile membrilor Sucursalei pot fi validate de CDN.
d) data de desfăşurare a Adunărilor Generale ale Sucursalelor pentru votul final asupra stabilirii candidaturilor pentru Structura naţională;
e) perioada în care Secretariatele Sucursalelor sunt obligate să trimită la Secretariatul General dosarele complete de candituri ale celor aleşi în Adunările Generale ale Sucursalelor;
f) data convocării Adunării Generale Naţionale.

Art. 66. Procedura alegerii funcţiilor de conducere în organelor componente a
Structurii Naţionale a MFD.

1. Se va da cuvântul fiecărui candidat care doreşte să ocupe funcţii în organele Structurii Naţionale a MFD, în ordinea prezentată la alineatul (3) al acestui articol;
2. Fiecare candidat va avea la dispoziţie un anumit timp stabilit în ROF, pentru a spune Adunării Generale motivul pentru care a decis să candideze şi ce îl recomandă pentru acea candidatură.
3. Se va trece apoi la stabilirea prin vot secret a ocupării funcţiilor de conducere existente în Structura Naţională a MFD în următoarea ordine:
a) Trezorierul Naţional;
b) Preşedintele Comisiei Naţionale de Arbitraj şi Disciplină;
c) Secretarul General al MFD;
4. Fiecare dintre cei prezenţi vor primi bileţele cu numele candidaţilor pentru funcţia respectivă.
5. Fiecare membru cu drept de vot dintre cei prezenţi va introduce apoi, în urna de vot, bileţelul cu numele celui pe care îl susţine pentru funcţia respectivă, iar bileţele rămase le va introduce în urna colectoare.
6. Se va trece la numărarea voturilor de către o comisie formată din 10 (zece) membri.
7. Candidatul care va întruni cel mai mare număr de voturi va fi desemnnat câştigător.
8. Dacă pentru o anumită funcţie va exista un singur candidat atunci se va proceda la votul cu bile, întocmai ca la procedura pentru contestaţii descrisă la art.69 alineat (5).
9. În condiţiile în care se prezintă un singur candidat şi este respins se trece la desemnarea, pe loc, a unui alt candidat, sau a unor alţi candidaţi şi se reia votul.
10. În finalul Adunării Generale va avea loc solemnitatea de investire a noilor membri a organelor Structurii Naţionale a MFD (sau a reconfirmării vechii componenţe, dacă va fi cazul), care se va desfăşura astfel:
a) Secretarul AGN va anunţa pe rând, în ordinea în care au fost aleşi, pe toţi câştigătorii alegerilor care se vor prezenta în faţa prezidiului;
e) toţi cei aleşi vor depune, apoi, în mod individual în faţa Adunării Generale Naţionale, din locul special amenajat pentru asta, angajamentul de credinţă faţă de ţară, popor şi MFD, redat la capitolul 3 art. 23 alineat (1) din acest ROF
f) Unul dintre membrii CDN al MFD va rosti cuvântul de încheiere şi va declara lucrările Adunării Generale Naţionale încheiate;
g) Adunarea Generală Naţională a membrilor se va încheia cu intonarea Imnului MFD.

 

Capitolul VI

Administrarea patrimoniului şi sursele de finanţare.

Venituri şi cheltuieli

 

Art. 67. Mişcarea Focul Dacic poate deţine bunuri mobile şi imobile care
sunt necesare activităţilor sale specifice.

1. Sursele de finanţare ale MFD provin din:
a) cotizaţiile membrilor;
b) sponsorizări legale;
c) donaţii şi legate;
d) subvenţii de la bugetul de stat;
e) venituri provenite din activităţi proprii şi dobânzi;
f) alte surse, potrivit legii.
2. Operaţiunile de încasări şi plăţi se efectuează exclusiv prin conturi în lei şi în valută, deschise, potrivit legii, în bănci cu sediul în România. Toate operaţiunile sunt gestionate, la nivel Judeţean şi Naţional, de Trezorierul Naţional al MFD.
3. Toate veniturile şi cheltuielile MFD vor fi transparente pentru toţi membri care le vor putea urmării, în mod exclusiv, pe website-ul oficial la secţiunea Situaţia financiară.
4. Membrii MFD vor achita cotizaţia lunară, la valoarea stabilită, exclusiv, prin virament bancar.
5. Cotizaţia membrilor reprezintă suma încasată lunar de la membrii MFD înregistraţi în Registrul Naţional al membrilor.
6. Consiliul Naţional Director stabileste anual, prin hotărâre, nivelul cotizaţiei lunare.

Art. 68. Cheltuielile MFD

1. MFD poate avea cheltuieli în următoarele direcţii:

a) plată chirii;
b) plată promovare;
c) achiziţionare de bunuri şi materiale necesare desfăşurării activităţilor;
d) cumpărare de sedii;
e) plata deplasări şi cazare membri aflaţi în misiune oficială pentru interese ale MFD
f) plata unor indemnizaţii către unii membri ai MFD care îşi dedică întreaga activitate sarcinilor Mişcării;
g) alte cheltuieli necesare desfăşurării activităţii MFD şi prevăzute de lege.

Art. 69. Administrarea patrimoniului MFD la nivel de Sucursală.

1. La nivel Judeţean patrimoniul MFD va fi administrat de Trezoreria Sucursalei care va ţine o evidenţă strictă a veniturilor şi cheltuielilor la nivel local precum şi a tuturor valorilor mobile şi imobile ale Sucursalei MFD.
2. Fiecărei Sucursale i se va da autonomie financiară în condiţiile arătate la capitolul IV, art.24, alineat (5), paragrafele a, b, c, d.
3. Trezoreria Sucursalei va face trimestrial un raport asupra celor evidenţiate la alineatul (1) al acestui articol şi-l va transmite situaţia Trezoreriei Naţionale.

Art. 70. Administrarea patrimoniului MFD la nivel naţional.

1. La nivel naţional patrimoniul va fi administrat de Trezoreria Naţională a MFD care va ţine o evidenţă strictă a veniturilor şi cheltuielilor precum şi a tuturor valorilor mobile şi imobile ale MFD, în conformitate cu legiile ţării şi a prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare.
2. Întregul patrimoniu financiar va putea fi vizualizat, în mod exclusiv, de către membrii MFD pe site-ul oficial la rubrica Patrimoniu, unde vor putea vedea oricând veniturile şi cheltuielile MFD.

Capitolul VII

Încetarea activităţii Mişcării Focul Dacic

Art. 71. Mişcarea Focul Dacic îşi poate înceta activitatea potrivit legii, după cum urmează:

1. Autodizolvare, hotărâtă de Adunarea Generală a MFD.
2. Dizolvare pe cale judecătorească ori prin hotărâre a Curţii Constituţionale a României.
3. În alte cauze prevăzute de Statutul de funcţionarea al MFD şi de Lege.

Anexa 2

Imnul MFD

Text: Ioan Toroican
Muzica: Ciprian Porumbescu

RENAŞTEM ÎMPREUNĂ

Tot mai tare se aude
Glasul marilor străbuni.
Vor s-aprindem „focul dacic”
Să fim demni să fim mai buni.

Să renaştem împreună
Sub al nostru tricolor
Să luptăm cu fermitate
Pentru – al ţării viitor.

„Lupul dacic” se întoarce
Şi ne cheamă sub drapel.
Să renaştem împreună
Să fim iarăşi fraţi cu el.

Suntem un popor ce mândru
Peste veacuri a trecut.
Prin iubire şi credinţă
Tot mereu am renăscut