STATUT

 

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 Asociația Mișcarea „Focul Dacic” este fondată, potrivit actului constitutiv, de

 1. Toroican Ioan
 2. Tănasă Maria-Lăcrămioara
 3. Ioana Dumitru
 4. Corbeanu Vasile-Vali

care au constituit sus-numita Asociație în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr 26/2000, cu privire la Asociații și Fundații, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Generalități

 1. Asociația Mișcarea Focul Dacic este persoană juridică de drept privat, independentă, fără scop patrimonial, non-profit, de interes public.
 2. Asociația Mișcarea Focul Dacic sprijină reformele instituționale; promovează și susține valorile civice ale democrației și ale Statului de Drept.
 3. Deviza Asociației Mișcarea Focul Dacic este: RENAȘTEM PRIN UNITATE NAȚIONALĂ!
 4. Marca oficială a Asociației Mișcarea Focul Dacic este inscripționarea grafică a portretului lui Burebista conform anexei 1.
 5. Drapelul Asociației Mișcarea Focul Dacic este alcătuit din culorile roșu, galben și albastru, dispuse orizontal (jos-roșu, la mijloc-galben, sus-albastru), iar în mijlocul pârții sale galbene se află marca oficială a M.F.D. chipul lui Burebista, conform anexei 1.

Art.3. Scopul Asociației îl constituie: RENAŞTEREA NAŢIUNII.

Art.4. Denumirea organizației este Asociația Mișcarea „Focul Dacic”, prescurtat M.F.D.

Art.5. Sediul Asociației Mișcarea Focul Dacic este situat în Dumbrăvița, județul Timiș, str.Johann Sebastian Bach 25-27. El poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Național Director.

Art.6. Asociația Mișcarea Focul Dacic se constituie pe o durată nedeterminată.

Art.7. Patrimoniul social al Asociației este alcătuit dintr-un activ patrimonial, inițial, în valoare de 1200 lei care va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele Asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art.8. Asociația Mișcarea Focul Dacic susține și promovează următoarele principii:

 1. Fără trecut nu există prezent și fără prezent nu există viitor. Prin urmare, dacă nu ne vom cunoaște rădăcinile și nu le vom prețui, vom fi ca o frunză în vânt în această lume, vom trăi un prezent iluzoriu fără consistență materială și spirituală, vom avea un viitor fără strălucire.
 2. O țară puternică, echilibrată, fundamentează toate activitățile structurilor sale pe credință, competență, iubire de aproape, de familie, de neam, de țară și de națiune! Prin urmare, în centrul tuturor preocupărilor și acțiunilor Mișcării „Focul Dacic” este omul, familia, țara și națiunea.
 3. O organizație civică își justifică existența doar prin acțiuni care arată în mod clar faptul că susține interesul cetățeanului, al poporului, al țării și al națiunii sale.
 4. Libertatea, Adevărul și Dreptatea sunt sacre, în deplină concordanță cu principiile și  valorile creștine pe baza cărora s-a format și a dăinuit națiunea română.
 5. Identitatea națională, exprimată prin tradiții, prin patrimoniul cultural și istoric, face parte din esența națiunii și reprezintă o sursă inepuizabilă de bogăție materială și spirituală.
 6. Renașterea României, ca națiune suverană, trebuie realizată în acord cu cele mai înalte standarde ale democrației.
 7. Democrația, prin cea mai înaltă formă de manifestare a sa, Democrația Directă-Participativă, este unica garanție reală a suveranității poporului.
 8. Justiția trebuie să fie fundamentată pe valori morale creștine, trebuie  să fie independentă, coerentă și egală pentru toți cetățenii țării.
 9. Dreptul cetățenilor la educație și asistență medicală trebuie să fie garantat și să nu poată fi condiționat, în nicio situație, de nivelul veniturilor.
 10. Funcțiile de conducere în structurile societății românești trebuie să fie ocupate pe bază de competență și moralitate.
 11. Infrastructura, exploatarea resurselor naturale, agricultura, industria, turismul, cercetarea, inovația, protecția mediului, sunt domenii strategice pe care se poate sprijini o dezvoltarea economică consistentă, reală, atât de necesară asigurării unui nivel de trai decent pentru toți cetățenii țării.
 12. România trebuie să fie un partener puternic al UE și NATO, trebuie să fie o țară respectată la nivel internațional, o țară capabilă să asigure protecția cetățenilor săi, oriunde s-ar afla aceștia, din toate punctele de vedere.
 13. Asociația colaborează, încheie convenții și alianțe cu organizații civice sau politice care îmbrățișează parțial sau în totalitate Programul său de Renaștere Națională.
 14. Asociația fuzionează cu alte organizații civice doar prin absorbția acestora.

Art.9. Asociația Mișcarea Focul Dacic, pentru îndeplinirea scopului său, militează și susține, prin toate formele legale de manifestare, realizarea următoarelor obiective de interes național:

 1. Redobândirea identității naționale prin stabilirea adevărului istoric cu privire la descendența țării noastre și a poporului nostru, precum și stipularea în Constituție a acestei descendențe.
 2. Modificarea Constituției prin introducerea unor articole care să conțină norme clare și de neinterpretat în direcția îmbunătățirii activității celor trei Puteri în Stat și a separării lor reale, conform aspirațiilor prezente și viitoare ale poporului nostru.
 3. Reforma tuturor instituțiilor Statului, a tuturor structurilor societății românești, pornind de la principiile și valorile fundamentale ale oricărei societăți umane civilizate: unitate națională, independentă demnitate, cinste, onoare, libertate, adevăr, dreptate, solidaritate, moralitate, competentă, muncă, iubire de aproape, de familie, de neam și de tara.
 4. Anchetarea, de către autoritățile competente, a tuturor privatizărilor și contractelor încheiate cu Statul, începând cu anul 1990. Depistarea tuturor celor care au adus, aduc și vor aduce prejudicii majore națiunii noastre, țării, poporului nostru și trimiterea lor în fața Justiției; celor găsiți vinovați, pe lângă pedeapsa cu închisoarea să li se confiște toate bunurile mobile și imobile pe care nu le pot justifica; această măsură să fie extinsă și asupra rudelor lor până la gradul al III-lea, precum și terților dovediți a fi în legătură cu ei (dacă acestea/aceștia nu pot justifica licit averea deținută).
 5. Stabilirea adevărului legat de Revoluția Română din Decembrie 1989.
 6. Declanșarea în regim de urgenta a unui proces masiv de reîmpădurire a țării.
 7. Inițierea de proiecte naționale care să asigure independentă energetică a țării.
 8. Începerea unui proces de regândire urbanistică și rurală a țării, a infrastructurii sale, promovarea unor proiecte de reconstrucție a așezărilor urbane și rurale care să se subordoneze în totalitate intereselor cetățeanului și ale obștii.
 9. Renegocierea tuturor clauzelor de aderare a țării la Uniunea Europeană.
 10. Rămânerea țării în Uniunea Europeană este necesară dar numai în condițiile în care Europa va înțelege, în principal, faptul că: în relațiile bilaterale trebuie să fim tratați de la egal la egal; noi ne stabilim Constituția care să guverneze țara, normele spirituale, etice, sociale, economice, politice, religioase și culturale, iar suveranitatea, independența, identitatea și libertatea națiunii noastre la toate nivelele structurilor sale, tradițiile noastre, sunt intangibile.

Art.10. Pentru realizarea obiectivelor sale Asociația Mișcarea Focul Dacic își propune să acționeze în următoarele direcții:

 1. Sprijinirea unor ample activități de cercetare științifică a istoriei țării și a neamului nostru.
 2. Comunicarea prin toate mijloacele legale a rezultatelor acestor cercetări și a documentelor probatorii.
 3. Sprijinirea editării unei cărți de istorie a țării și a poporului nostru, care să reflecte adevărul istoric, precum și omologarea ei.
 4. Sprijinirea editării unor culegeri de basme și povesti autohtone și promovarea lor.
 5. Sprijinirea tuturor valorilor folclorice autohtone și promovarea lor.
 6. Sprijinirea reînvierii vechilor tradiții autohtone.
 7. Editarea și publicarea de reviste conform legilor în vigoare și distribuirea lor în toată țara.
 8. Înființarea unui post de radio și televiziune propriu, cu emitere națională.
 9. Organizarea de conferințe și simpozioane naționale.
 10. Amendarea prin acțiuni legale (marșuri de protest, demonstrații, greve, scrisori deschise, interpelări publice, pichetări de sedii) a oricăror derapaje de la principiile democratice și de la cele ale Statului de Drept, a reprezentantelor și reprezentanților celor trei Puteri consacrate în Stat.
 11. Organizarea, conform Legii, a unor manifestații și demonstrații publice revendicative.
 12. Sprijinirea și cooperarea cu persoanele îndreptățite, conform legii, în desfășurarea activităților privind referendumuri, proiecte legislative și strângerea de semnături legale pentru promovarea acestora în Parlament, în conformitate cu dispozițiile legii.
 13. Obținerea de acreditări, avize, aprobări etc. pentru a participa la ședințele Consiliilor Locale și Județene precum și ale Parlamentului României, conform legii.
 14. Supravegherea alegerilor locale și generale în calitate de observatori, conform legislației în vigoare.

Art.11. Schimbarea scopului și a obiectivelor Asociației se poate face numai de către majoritatea fondatorilor în viață activi, iar dacă nici unul dintre fondatori nu mai trăiește, aceasta se face numai de către Adunarea Generală a membrilor asociați. Pentru aceasta este nevoie de votul a 4/5 din cei prezenți.

 1. În toate cazurile, schimbarea scopului Asociației se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte, ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

Art.12. Structurile teritoriale ale Asociației Mișcarea Focul Dacic.

 1. Asociația Mișcarea Focul Dacic își poate constitui Filiale cu personalitate juridică în țară, ca structuri teritoriale județene, dar și în Municipiul București, pe baza Hotărârii Consiliului National Director, în condițiile Legii, ale prezentului Statut și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare. Ele vor avea același Program de Renaștere Națională ca și Asociația.
 2. Constituirea Filialelor cade în sarcina și obligația expresă a inițiatorilor din fiecare județ și din municipiul București.
 3. Asociația Mișcarea Focul Dacic își poate constitui Sucursale în țară sau în străinătate, ca structuri teritoriale, pe baza Hotărârii Consiliului National Director, în condițiile Legii, a prezentului Statut și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.
 4. Constituirea de Sucursale într-un anumit județ sau în Municipiul București, cade în sarcina Filialei Mișcării Focul Dacic din acel județ sau Municipiului București, care poate deschide dezmembrăminte fără personalitate juridică în localitățile județului pe care îl reprezintă, cu aprobarea Consiliului National Director. În municipiul București Filiala Mișcării Focul Dacic București va putea deschide Sucursale de Sector.
 5. Sucursalele locale funcționează ca structuri ale Filialei de care aparțin.
 6. Asociația Mișcarea Focul Dacicpoate colabora, prin diferite convenții legale și alianțe, cu alte persoane fizice si juridice, cu profit sau non-profit, din țară și/sau din străinătate, cu partide politice românești, în vederea realizării scopului și a obiectivelor sale.
 7. Orice Filială sau Sucursală poate fi desființată prin Hotărârea Consiliului National Director, în condițiile în care se constată că organizația respectivă a încălcat grav Statutul, ROF, sau a adus prejudicii Programului de Renaștere Națională.

CAPITOLUL II

MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art.13. Membrii Asociației Mișcarea Focul Dacic sunt:

 1. Membri fondatori – membri care au constituit Asociația și au contribuit moral și material la fondarea ei, la constituirea patrimoniului social;
 2. Membri asociați – cetățeni români, sunt membri activi, militanți, cu implicare directă, membri care se asociază ulterior fondării Asociației Mișcarea Focul Dacic.
 3. Membri susținători – cetățeni români și cetățeni străini din UE căsătoriți cu cetățeni români sau fii ai acestora, sunt membri care aderă la scopul Asociației Mișcarea Focul Dacic, fără implicare directă și care pot sprijini material și moral Asociația în realizarea obiectivelor sale.
 4. Principalele criterii de admitere ca membru asociat sau susținător în Asociația Mișcarea Focul Dacic sunt patriotismul și dorința de implicare în viața civică a țării.
 5. Înscrierea ca membru-asociat sau ca membru-susținător al Asociației Mișcarea Focul Dacic se face pe baza completării cererii de înscriere tip existentă pe site-ul oficial sau la secretariatele Asociației.

Art.14. Membrii fondatori și membrii asociați ai Asociației Mișcarea Focul Dacic au următoarele drepturi de esență:

 1. Au drept de vot, să aleagă și să fie aleși.
 2. Au dreptul să convoace Adunarea Generală sau Consiliul Naţional Director, online sau în mod real, atunci când constată o abatere a Consiliului Naţional Director de la Statut, de la Regulamentul de Organizare și Funcționare și de la Programul de Renaștere Națională, sau ori de câte ori se impune acest lucru ca fiind absolut necesar, conform Statut și ROF.
 3. Au dreptul să conteste în Instanță orice acțiune a Consiliului Naţional Director sau chiar a Adunării Generale a membrilor, atunci când consideră că acele acțiuni au adus sau pot aduce prejudicii Scopului MFD, Programului său de Renaștere Națională, Statutului, Regulamentul de Organizare și Funcționare.
 4. Au dreptul să participe la ședințele MFD în cadrul cărora își pot exprima liber opiniile cu privire la activitatea Mișcării.
 5. Trebuie să fie informați la timp și corect cu privire la activitățile MFD și a reprezentanților acesteia;
 6. Au dreptul să participe la toate conferințele, simpozioanele și taberele organizate de MFD.
 7. Au dreptul să se autosuspende din Asociație în orice moment fără a fi nevoiți să motiveze asta.
 8. Au dreptul să își exprime liber opiniile în cadrul MFD.
 9. Au dreptul să își exprime în mod liber opiniile personale în afara MFD, dar numai în măsura în care ele nu contravin principiilor MFD, celor asumate prin Statut, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Programul de Renaștere Națională.
 10. Au dreptul să se apere atunci când fac obiectul unei sancțiuni.
 11. Au dreptul să se folosească de baza materială a MFD, dar numai în interesul acesteia.
 12. Membri fondatori și asociați sunt apărați de către MFD împotriva atacurilor și presiunilor publice injuste care le afectează imaginea și statutul social.
 13. Au dreptul să participe la votul decizional online.
 14. Orice limitare a acestor drepturi, în afara cazurilor de indisciplină prevăzute expres în acest Statut și în Regulamentul de Organizare și Funcționare, este interzisă și atrage după sine răspunderea disciplinară a celor vinovați.

Art.15. Membrii susținători ai Asociației Mișcarea Focul Dacic au următoarele drepturi de esență:

 1. Trebuie să fie informați la timp și corect cu privire la activitățile MFD și a reprezentanților acesteia;
 2. Pot să participe la toate conferințele, simpozioanele și taberele organizate de MFD.
 3. Pot să se autosuspende din Asociație, în orice moment fără a fi nevoiți să motiveze asta.
 4. Pot să își exprime liber opiniile în cadrul MFD.
 5. Pot să își exprime în mod liber opiniile personale în afara MFD, dar numai în măsura în care ele nu contravin principiilor MFD, celor asumate prin Statut, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Programul de Renaștere Națională.
 6. Pot să se apere atunci când fac obiectul unei sancțiuni.
 7. Pot să se folosească de baza materială a MFD, dar numai în interesul acesteia.
 8. Să fie informați la timp și corect cu privire la activitățile MFD și a reprezentanților acesteia;
 9. Să fie consultați periodic, prin votul consultativ online, de către CND, înaintea oricăror Hotărâri.
 10. Pot să participe la ședințele în care se discută problemele legate de persoana și activitatea lor în cadrul MFD.
 11. Pot să participe la toate conferințele, simpozioanele și taberele organizate de MFD.
 12. Orice limitare a acestor drepturi, în afara cazurilor de indisciplină prevăzute expres în acest Statut și în Regulamentul de Organizare și Funcționare, este interzisă și atrage după sine răspunderea disciplinară a celor vinovați.

Art.16. Îndatoririle membrilor Asociației Mișcarea Focul Dacic sunt, în esență, următoarele:

 1. Să sprijine realizarea scopului Asociației.
 2. Să cunoască Statutul, Regulamentul de Organizare și Funcționare și Programul de Renaștere Națională al MFD.
 3. Să respecte Programul de Renaștere Națională, Principiile Asociației, Statutul, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Naţional Director.
 4. Să sprijine realizarea scopului și obiectivelor Asociației prin ajutor financiar, material, moral și activități voluntare în cadrul programelor/proiectelor inițiate/derulate de Asociația Mișcarea Focul Dacic (valabil pentru membri fondatori și asociați).
 5. Să achite la timp (cu excepția membrilor fondatori) taxa de înscriere (pentru membri asociați) și cotizația de membru datorată Asociației.
 6. Să-și respecte angajamentele morale și materiale luate fată de Asociație.
 7. Să își îndeplinească întocmai atribuțiile prevăzute în Statut, în Regulamentul de Organizare și Funcționare.
 8. Să promoveze MFD și Programul său de Renaștere Națională (valabil pentru membri fondatori și asociați).
 9. Să dovedească unitate în cadrul MFD.
 10. Să nu atace, să nu defăimeze, să nu ia în derâdere, în mod public MFD, conducerea acesteia, sau pe oricare alt membru al ei.
 11. Să promoveze în spațiul public principii ale iubirii de națiune, de țară și de neam.
 12. Să participe activ la susținerea proiectelor MFD, a organizațiilor civice și/sau politice, organizații cu care MFD are o convenție de colaborare (valabil pentru membri fondatori și asociați).
 13. Să manifeste o activitate susținută și constructivă în MFD (valabil pentru membri fondatori și asociați).
 14. Să își respecte colegii din Mișcare și să se supună Hotărârilor conducerii MFD;
 15. Să se abțină în a exprima în mod public, în numele MFD, opinii și păreri care contravin principiilor și obiectivelor acestuia, Statutului, Regulamentului de Organizare și Funcționare și Programului de Renaștere Națională;
 16. Să se abțină în a participa la manifestări care instigă la rasism, fascism, segregare etnică, autonomie teritorială.
 17. Să respecte libertatea de opinie.
 18. Să nu aducă daune imaginii și prestigiului MFD.
 19. Să contribuie la sporirea imaginii, notorietății și autorității MFD.
 20. Să respecte Constituția și legile țării, să respecte întocmai Statutul și Regulamentul de Organizare și Funcționare, Programul de Renaștere Națională.
 21. Să participe la votul online consultativ sau decizional.
 22. Să aducă noi membri în Mișcare.

Art.17. În Asociația Mișcarea Focul Dacic vor fi primite ca membri doar cetățenii majori, care declară în scris faptul că susțin și respect documentele descrise la art. 66 din prezentul Statut.

 1. Membrii asociați sau susținători ai M.F.D. aparținători Sucursalelor sunt înscriși în Registrul de evidentă al Sucursalei, cei aparținători Filialelor, sunt înscriși în Registrul de Evidență al Filialei, iar toți membrii sunt înscriși în Registrul de Evidentă Națională a membrilor.
 2. Datele personale ale membrilor asociați sau susținători, identitatea lor, apartenența la M.F.D. sunt aspecte confidențiale și nu sunt dezvăluite nici chiar în interiorul M.F.D. Procedura de prelucrare și păstrare a datelor personale va respecta în totalitate legislația internă și europeană.
 3. Procedură generală de primire în Asociația MFD a membrilor asociați sau susținători este următoarea:
 4. Persoana solicitantă completează o cerere de înscriere online sau normală care cuprinde principalele sale date de identitate, adică: nume și prenume, domiciliul stabil, telefon de contact, o adresă de mail, studiile, profesia, ocupația actuală, dacă a făcut sau nu parte dintr-o altă organizație civică sau politică și rolul și funcțiile pe care le-a avut în acea organizație.
 5. În cererea de înscriere ca membru asociat va fi trecut și următorul text:

 Declar pe proprie răspundere faptul că am citit, am înțeles și accept prevederile cuprinse în Statutul și Programul de Renaștere Națională, documente fundamentale ale MFD.

Declar pe proprie răspundere că: nu sunt înscris/înscrisă în nici un partid politic, nu fac parte din nici o organizație ocultă, nu mă aflu în postura de a avea unele drepturi suspendate în urma unei condamnări penale suferite pentru o faptă săvârșită cu intenție, nu am promovat și nu promovez idei sau acțiuni de rasism, xenofobie, antisemitism sau intoleranță, extremism, nu mi s-a stabilit, printr-o Hotărâre definitivă, calitatea de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securității în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu am decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese.

6. în cererea de înscriere ca membru susținător va fi trecut, conform legii, și următorul text:

 Declar pe proprie răspundere că am citit, am înțeles și că accept integral toate prevederile cuprinse în Statutul, Programul de Renaștere Națională, Regulamentul său de Organizare si Funcționare, documente ale MFD.

Declar pe proprie răspundere că: nu fac parte din nici o organizație ocultă, nu mă aflu în postura de a avea unele drepturi suspendate în urma unei condamnări penale suferite pentru o faptă săvârșită cu intenție, nu am promovat și nu promovez idei sau acțiuni de rasism, xenofobie, antisemitism sau intoleranță, extremism, nu mi s-a stabilit, printr-o Hotărâre definitivă, calitatea de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securității în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu am decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese.

Art.18. Nu pot fi membri persoanele care se află în următoarele situații:

 1. Le este interzisă, prin Hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor cetățenești.
 2. Promovează sau au promovat idei sau acțiuni de rasism, xenofobie, extremism.
 3. Sunt înregistrate de instituții de specialitate ca fiind persoane cu afecțiuni psihice.
 4. Li s-a stabilit, printr-o Hotărâre definitivă, calitatea de lucrător, colaborator sau asimilat, cea de colaborator al Securității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 5. Fac parte din masonerie sau alte organizații secrete, oculte.

Art.19. Calitatea de membru asociat în Asociația Mișcarea Focul Dacic nu o pot obține persoanele aflate în situațiile arătate la art.18, precum și cele aflate în următoarea situație:

 1. Au avut funcții de conducere, la nivel național, într-un partid parlamentar care a participat la conducerea României după anul 1989.

Art.20. Persoanele candidate la funcțiile de conducere ale Asociației, vor prezenta în fata Adunării Generale proiectele pe care le au în vederea îndeplinirii Programului de Renaștere Națională sau a unor obiective cuprinse în el, vor depune o autobiografie completă la Secretariatul Mișcării, vor da o declarație prin care își vor asuma pe propria răspundere autobiografia respectivă și vor consimți în același timp ca Asociația Mișcarea Focul Dacic să poată investiga veridicitatea acesteia prin toate mijloacele legale.

Art.21. În conducerea Asociației Mișcarea Focul Dacic nu pot fi promovate următoarele categorii de persoane:

 1. Au avut funcții de conducere, la vârf, pe scena politică românească după anul 1989; aceste persoane pot accede la o funcție de conducere doar după un stagiu de 2 ani în calitate de membru asociat.

Art.22. Toate persoanele care vor dori să acceadă la conducerea Mișcării Focul Dacicvor rosti în fata Adunării Generale un angajament solemn de fidelitate fată de Mișcare, fată de obiectivele și principiile pe care ea le susține, care are următorul text:

Eu… (numele și prenumele) mă angajez acum în fata lui Dumnezeu și a membrilor

Mișcării Focul Dacicsă slujesc întotdeauna și în orice împrejurare, interesele țării, ale națiunii mele. Mă angajez să respect cu strictețe Statutul Mișcării Focul Dacic, Regulamentul său de Organizare și Funcționare, Principiile sale, să susțin Programul său de Renaștere Națională.

Așa să îmi ajute Dumnezeu! Dumnezeu!

Art.23. Membrii Asociației Mișcarea Focul Dacic pot fi sancționați cu avertisment, avertisment sever-ultimativ, suspendarea pe termen determinat din funcția de conducere, excluși din Asociație, în cazul săvârșirii următoarelor abateri:

 1. Încălcare Statutului, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Programului de Renaștere Națională.
 2. Denigrarea sau luarea în derâdere a Mișcării Focul Dacic și a Programului său de Renaștere Națională.
 3. Întreprinderea unor acțiuni ce aduc prejudicii Asociației
 4. Neparticiparea, fără motive temeinice, la activitatea structurii de conducere în care a fost ales, sau împiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta să-și desfășoare în mod eficient activitatea.
 5. Neimplicarea, timp de trei luni consecutive, fără motive temeinice, în viața Asociației (valabil doar pentru membrii fondatori).
 6. Angajarea Asociației în acțiuni care nu au fost autorizate de către organele sale de conducere.
 7. Săvârșirea unor fapte care atrag începerea urmăririi penale sau comiterea unor infracțiuni pentru care există o hotărâre judecătorească rămasă definitivă și prin care se suspendă anumite drepturi civile.
 8. Înscrierea în masonerie sau în alte organizații secrete, oculte.
 9. Înscrierea într-un partid politic, altul decât cel cu care Asociația are o Convenție legală.
 10. Provocarea repetată a unor stări conflictuale în interiorul Asociației.
 11. Arestarea preventivă sau trimiterea în judecată pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.
 12. Stabilirea, printr-o Hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, a calității de lucrător, colaborator sau, asimilat, colaborator al Securității în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 13. Promovarea de idei sau acțiuni de rasism, xenofobie, anti-semitism și intoleranță.
 14. Comportament public indecent, violență fizică sau amenințări la integritatea fizică a oricărui cetățean, declarații publice jignitoare.
 15. Asumarea unor angajamente, în numele și pe seama MFD, cu partide, asociații sau structuri profesionale fără acordul organelor competente ale MFD.
 16. Acțiuni care compromit obiectivele MFD.
 17. Încălcarea prevederilor Statutului și a ROF.
 18. Susținerea unor idei sau proiecte care se dovedesc incompatibile cu obiectivele Programului de Renaștere Națională promovat de MFD.
 19. Nerespectarea Hotărârilor organelor de conducere ale MFD.
 20. Refuzul nejustificat de a participa la acțiunile MFD, sau de a susține într-un fel sau altul aceste acțiuni.
 21. Absența nemotivată a membrilor aleși în diferite funcțiile ale MFD de la întâlniri programate.
 22. Orice acțiune care aduce prejudicii MFD, membrilor săi, documentelor sale fundamentale descrise la art.66 al prezentului Statut.

Art.24. În cazul în care un membru fondator primește o sancțiune de excludere, sau demisionează, el își pierde toate drepturile și atribuțiile în cadrul Asociației, dar va rămâne în istoricul ei ca membru fondator, conform legii.

Art.25. Membrii asociați, în cazul unor abateri disciplinare, a unei inactivități nejustificate pe o perioadă mai mare de 3 luni, sau care nu au cotizația plătită la zi, pierd dreptul de vot sau chiar a calității de membru asociat. În acest ultim caz el poate fi trecut în rândul membrilor susținători.

Art.26. Calitatea de membru încetează, în general,  imediat, în următoarele situații:

 1. Denigrarea sau luarea în derâdere a Mișcării Focul Dacic și a Programului său de Renaștere Națională.
 2. Înscrierea în masonerie sau în alte organizații secrete, oculte.
 3. Înscrierea într-un partid politic, altul decât cel cu care Asociația are o Convenție legală.
 4. Persoana își manifestă ferm hotărârea de retragere din Mișcarea Focul Dacic.
 5. Încălcare gravă a Statutului, Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Programului de Renaștere Națională.
 6. Intervine o condamnare penală printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.
 7. Persoana este depistată ca făcând parte dintre cele enumerate la Art. 18 punctul 1,2,3,4,5 și/sau, în cazul special al membrilor asociați, dintre cele de la articolul 19 punctul (1).
 8. În caz de neplată a cotizației de membru pe o perioadă mai mare de trei luni.

Art.27. În Asociația Mișcarea Focul Dacic funcționează Comisia de Etică și Disciplină care are rolul de a sancționa prin Hotărâre orice abatere disciplinară a membrilor, sau a unei structuri componente a Asociației, activitatea acestei Comisii fiind stabilită prin acest Statut precum și prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, conform legii.

 

CAPITOLUL III

RESURSELE PATRIMONIALE

Art.28. Patrimoniul social inițial al Asociației Mișcarea Focul Dacic este alcătuit dintr-un activ patrimonial, în valoare de 1200 lei.

 1. Patrimoniul social inițial al Asociației se completează cu veniturile din contribuțiile membrilor, cotizațiile și taxele de înscriere ale membrilor asociați, cotizațiile ale membrilor, dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii, sponsorizări sau legate, venituri realizate din activități economice directe, resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale, precum și alte venituri, în conformitate cu prevederile legii.
 2. Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele Asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului și obiectivelor ei.
 3. Nu se vor accepta sponsorizări sau donații de la persoane fizice sau juridice care vor condiționa aceste contribuții financiare de susținerea unor interese personale sau de grup, condiții care contravin principiilor, scopului și obiectivelor Asociației Mișcarea Focul Dacic.
 4. Contribuțiile financiare destinate bunei funcționări a Asociației Mișcarea Focul Dacic sunt atribuite în exclusivitate pentru realizarea scopului și obiectivelor Asociației în modalitățile în care ea și-a propus să realizeze aceste deziderate.
 5. Este interzisă cu desăvârșire acceptarea unor angajamente financiare de orice natură, pentru care nu există deja constituite fondurile necesare.
 6. Principiul general valabil care va fi respectat, este ca fiecare angajament financiar să fie validat doar pe baza fondurilor reale deja existente, nu pe baza unor estimări, oricât de realiste ar fi.

CAPITOLUL IV

FUNCŢII ŞI STRUCTURI ORGANIZATORICE

Art.29. În cadrul Asociației Mișcarea „Focul Dacic” există următoarele funcții, atribuțiile fiecăreia fiind reglementate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare:

 1. Funcții de conducere:
 2. președinte al CND și al MFD;
 3. vicepreședinte al CND;
 4. membru al Consiliului Naţional Director al MFD;
 5. președinte al Consiliului Director al Filialei MFD;
 6. vicepreședinte al Consiliului Director al Filialei MFD;
 7. membru al Consiliului Director al Filialei MFD;
 8. președinte al Consiliului Director al Sucursalei MFD;
 9. vicepreședinte al Consiliului Director al Sucursalei MFD.

Funcții de evidentă și comunicare internă:

1. Secretar general;

 1. Secretar general adjunct;
 2. membru al Secretariatului General;
 3. secretar al Filialei;
 4. secretar adjunct al Filialei;
 5. membru al Secretariatului Filialei;
 6. secretar Sucursală.

Funcții de disciplină

 1. președinte al Comisiei Naționale de Etică și Disciplină;
 2. vicepreședinte al Comisiei Naționale de Etică și Disciplină;
 3. președinte al Comisiei Județene de Etică și Disciplină;
 4. vicepreședinte al Comisiei Județene de Etică și Disciplină.

Funcții administrativ-financiare, gestionare patrimoniu.

 1. Trezorier național;
 2. Trezorier național adjunct;
 3. Trezorier Filială;
 4. Trezorier adjunct Filială;
 5. Cenzor Filială;

Funcții de promovare a MFD:

 1. președinte al Comisiei Naționale de Promovare;
 2. vicepreședinte al Comisiei Naționale de Promovare;
 3. membru al Comisiei Naționale de Promovare;
 4. președinte al Comisiei de Promovare a Filialei;
 5. vicepreședinte al Comisiei de Promovare a Filialei;
 6. membru al Comisiei de Promovare a Filialei.

ADUNAREA GENERALĂ NAŢIONALĂ – AGN

Art. 30. Adunarea Generală Națională a membrilor MFD, prescurtat AGN.

 1. Adunarea Generală Națională a membrilor este forul suprem de decizie și de conducere al MFD.
 2. AGN a membrilor MFD se convoacă în sesiune ordinară o dată la 4 (patru) ani, ocazie cu care au loc și alegerile generale în MFD.
 3. Adunarea Generală Națională se reunește în sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie, la cererea membrilor fondatori, la cererea a 2/3 din numărul total al membrilor Consiliului Naţional Director al MFD, sau a 2/3 din numărul total al membrilor asociați al MFD, sau la cererea expresă a 2/3 din numărul total al Filialelor MFD.
 4. Adunarea Generală Națională ordinară este convocată de către Consiliul Naţional Director al MFD, prin Hotărâre, în care se stabilește data și locația în care va avea loc, anunțând acest lucru, tuturor Filialelor și membrilor MFD, cu cel puțin 90 de zile înainte.
 5. Adunarea Generală Națională este statutară dacă la ea participă cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor asociați.
 6. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, se va convoca o nouă Adunarea Generală Națională care se va desfășura indiferent de numărul celor prezenți.
 7. Secretariatul General al Asociației Mișcarea Focul Dacic, la toate Adunările Generale Naționale va anunța ordinea de zi, va întocmi procesul verbal precum și un tabel cu toți membrii cu drept de vot prezenți.

Art.31.  Componenta Adunării Generale Naționale a MFD.

 1. Adunarea Generală a Asociației Mișcarea Focul Dacic este compusă din:
 2. Prezidiul Adunării Generale Naționale, format din: Președintele și vicepreședinți CND, Secretarul General; Președintele Consiliului Consultativ – Strategic, Președintele Comisiei Naționale de Etică și Disciplină, Trezorierul Naţional, Președintele Comisiei Naționale de Promovare;
 3. membrii Consiliului Naţional Director;
 4. membrii Secretariatului General;
 5. membrii Comisiei de Etică și Disciplină;
 6. membrii Trezoreriei Naționale a MFD;
 7. membrii Comisiei Naționale de Promovare;
 8. membrii Consiliilor Directoare ale Filialelor;
 9. secretarii, secretarii adjuncți și trezorierii Filialelor;
 10. membri asociați;
 11. membri ai altor organizații civice, politice, personalități marcante ale vieții românești;
 12. invitații de onoare;
 13. invitații de onoare la Adunarea Generală Națională pot lua cuvântul însă nu au drept de vot.
 14. la toate ședințele AGN a membrilor MFD va fi invitată și mass-media, în condițiile legii.

Art.32. Competente ale Adunării Generale Naționale a membrilor MFD.

 1. Adunarea Generală Națională aprobă proiectele de reorganizare a MFD.
 2. Adunarea Generală Națională aprobă proiectele de fuziune cu o altă organizație civică, în condițiile arătate la capitolul I articolului (8) punctul (12).
 3. Adoptă și modifică, proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare al MFD.
 4. Adoptă și modifică Statutul MFD.
 5. Adoptă și modifică Programul de Renaștere Națională.
 6. Adoptă sau modifică semnul și drapelul MFD.
 7. Adoptă sau schimbă imnul MFD.
 8. Adunarea Generală Națională poate anula orice Hotărâre, a Consiliului Naţional Director.
 9. Adunarea Generală poate anula orice Decizie a Comisie Naționale de Etică și Disciplină.
 10. Alege și revocă președintele MFD.
 11. Alege și revocă vicepreședinții Consiliul Național Director.
 12. Alege și revocă Secretarul General al MFD.
 13. Alege și revocă Trezorierul Naţional al MFD.
 14. Alege și revocă cenzorul sau cenzorii în cazul în care există, conform legii, o comisie de cenzori.
 15. Dizolvă și lichidează Asociația, stabilește destinația bunurilor rămase după lichidare.
 16. Analizează contestațiile făcute la Deciziile Comisiei Naționale de Etică și Disciplină și dă Hotărârile definitive și irevocabile în cazurile prezentate.
 17. Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de Lege sau în Statut, precum și în Regulamentul de Organizare și Funcționare.
 18. Stabilește valoarea taxei de înscriere în Asociație și a cotizației lunare.
 19. Toate Hotărârile Adunării Generale a MFD se iau prin votul a 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot prezenți.

Art.33. Adunările Generale ale Asociației, cu excepția celor care au pe ordinea de zi modificarea Statutului,  un proiect de fuziune, reorganizarea MFD,  pot fi organizate și online, votul membrilor asociați în acest caz putând fiind dat pe site-ul organizației, dublat de un e-mail de confirmare a votului.

Art.34. Modul de desfășurare al Adunării Generale se stabilește prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, iar dezbaterile care au avut loc și hotărârile adoptate de Adunarea Generală, la fiecare întrunire a acesteia, se consemnează în procesul – verbal întocmit de către Secretarul General și semnat de toți cei prezenți, cu drept de vot.

Art.35. Membrii asociați absenți iau cunoștință de dezbateri din procesul-verbal aflat la Secretariatul General al Asociației, dar și de pe site-ul oficial, la rubrica informații interne.

Art.36. Adunarea Generală este prezidată de oricare dintre membrii Consiliul Naţional Director sau de către unul dintre fondatori.

CONSILIUL NAŢIONAL DIRECTOR – CND

Art.37. Consiliul Naţional Director al MFD (CND).

 1. Consiliul Naţional Director al MFD este organul de conducere a MFD între Adunările Generale Naționale.
 2. Consiliul Naţional Director se întâlnește trimestrial în ședințe ordinare, directe sau prin intermediul internetului, planificarea acestora fiind stabilită pe un an calendaristic și anunțată, până în data de 15 ianuarie a fiecărui an, tuturor membrilor MFD.
 3. Toți membrii Consiliului sunt convocați la ședințe, nominal, de către Secretarul General al MFD, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data fiecărei ședințe.
 4. Prezenta membrilor care compun Consiliul Naţional Director, a Președintelui și a vicepreședinților CND la ședințele ordinare sau extraordinare este obligatorie, de aceea, la a doua absență nemotivată temeinic, într-un an calendaristic, membrul respectiv va fi exclus din acest for de conducere, dar și din funcția de președinte de Filială. În cazul absențelor motivate orice membru al CND va delega, pentru înlocuirea sa, pe unul dintre cei doi vicepreședinți ai Filialei pe care o conduce.
 5. Consiliul Naţional Director, în cazuri urgente, poate fi convocat în ședințe extraordinare de cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor săi.
 6. Ședințele Consiliul Naţional Director sunt conduse de către Președintele MFD sau de către unul dintre vicepreședinți CND.
 7. Ședința Consiliul Naţional Director este validă doar dacă sunt prezenți 2/3 din numărul total al membrilor săi, în acel moment.
 8. Toate Hotărârile CND se iau cu votul pozitiv a cel puțin 2/3 din numărul celor prezenți.
 9. Consiliul poate adopta Hotărâri numai după ce are avizul (pozitiv sau negativ) al Consiliului Consultativ și organizează apoi o consultare a membrilor săi, folosind pentru asta mijloacele electronice de comunicare și vot (teleconferința, videoconferința, e-mail-ul, votul electronic).
 10. Consiliul Naţional Director al MFD are în subordine directă: Secretarul General, Trezorierul Naţional, Președintele Comisiei Naționale de Promovare, Consiliile Directoare ale Filialelor.

Art.38. Componenta Consiliului Naţional Director al MFD.

 1. Consiliul Naţional Director este compus din maxim 45 de membri, adică din președintele MFD, 2 (doi) vicepreședinți și cei 42 de președinți de Filiale, în calitate de membri.

Art.39. Competente ale Consiliului Naţional Director

 1. Consiliul Naţional Director al MFD emite Hotărâri urmând procedura de la art.40.
 2. Consiliul Naţional Director prin președintele MFD și prin vicepreședinți, reprezintă MFD la nivel național, în relațiile cu autoritățile publice și cu terții.
 3. Consiliul Naţional Director propune Adunării Generale reorganizarea MFD.
 4. Consiliul Naţional Director hotărăște fuziunea prin absorbție a altei organizații civice (în condițiile arătate la capitolul I articolului (8) punctul (12). Hotărârea de fuziune prin absorbitei împreună cu proiectul fuziunii respective vor fi trimise Consiliului Consultativ pentru avizare, apoi vor fi supuse aprobării Adunării Generale sau votului online, conform procedurii descrise la art.40.
 5. Elaborează proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare al MFD, cere avizul Consiliului Consultativ și îl supune apoi aprobării Adunării Generale.
 6. Elaborează proiecte de modificare a Statutului, Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Programului de Renaștere națională, urmând procedura de la art.40.
 7. Consiliul Naţional Director adoptă măsurile care se impun pentru îndeplinirea Hotărârilor Adunării Generale a membrilor MFD.
 8. Consiliul Naţional Director revocă prin Hotărâre, în urma unei decizii definitive a Comisiei de Etică și Disciplină, orice membru al CND (cu excepția Președintelui și a vicepreședinților), precum și oricare alt membru al MFD.
 9. Numește prin Hotărâre membrii Secretariatului General, cu excepția Secretarului General.
 10. Numește și revocă membrii Comisiei Naționale de Promovare.
 11. Hotărăște schimbarea parțială sau totală a conducerilor Filialelor, atunci când constată încălcări ale Statului, ale Programului de Renaștere Națională, sau Regulamentului de Organizare și Funcționare.
 12. Hotărăște înființarea sau desființarea Filialelor, urmând procedura de la art.40 .
 13. Organizează alegeri pentru înființarea Filialelor.
 14. Urmărește activitatea Consiliilor Directoare ale Filialelor, cere trimestrial de la acestea o analiză a activității lor și intervine cu corecții atunci când este cazul.
 15. Aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli, planul de acțiune și programul de activitate ale Filialelor, urmând procedura de la art.40.
 16. Modifică nivelul cotizației lunare de membru al Asociației, urmând procedura de la art.40.
 17. Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și din Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Art.40. Toate Hotărârile CND, cu excepția celor de excludere a membrilor,  urmează de fiecare dată  următoarea procedură:

 1. Supune Hotărârea respectivă Consiliului Consultativ care în termen de maxim 10 zile are obligația să dea un aviz (pozitiv sau negativ) bine motivat.
 2. După primirea avizului Consiliului Consultativ CND poate revizui sau nu textul Hotărârii în sensul recomandărilor Consiliului Consultativ, poate renunța la acea Hotărâre, dacă avizul este negativ, sau nu.
 3. În cazul în care CND decide să meargă mai departe cu acea Hotărâre, anunță acest lucru Secretariatului General care va publica imediat Avizul Consiliului Consultativ, cu motivația de rigoare, împreună cu Hotărârea în cauză, pe website-ul MFD la rubrica informații interne, iar membrii MFD vor fi atenționați imediat, pe toate căile cunoscute, despre publicarea lui.
 4. În finalul textului publicat se va indica, de fiecare dată, într-o rubrică separată, data începerii votului online pentru membrii susținători și apoi pentru membrii asociați.
 5. După 7 zile de la publicare, Secretariatul General cere votul online consultativ membrilor susținători, care timp de alte 3 zile vor avea posibilitatea să voteze.
 6. După încheierea votului online consultativ, Secretariatul General publică pe același website, rezultatul votului;
 7. La trei zile de la publicare rezultatului votului online consultativ solicită votul online decizional al membrilor asociați, care timp de alte 3 zile vor putea să-și exercite votul. Ei vor fi anunțați de fiecare dată prin toate mijloacele tehnice cunoscute de începerea votului online;
 8. În condițiile în care 2/3 din cei care au votat, votează cu DA, Decizia sau Hotărârea se consideră adoptată și se publică pe același website, considerându-se deja intrată în vigoare.
 9. Dacă nu se întrunește votul pozitiv a 2/3 din totalul celor care votează, Decizia sau Hotărârea în cauză pică.

Art.41. Consiliul Naţional Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat, ori sunt străine de Asociație, pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama Asociației, sau orice alte atribuții prevăzute în lege sau în Statut.

COMISIA NAŢIONALĂ DE ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ

Art.42. Comisia Națională de Etică și Disciplină. Prescurtat CNED.

 1. Este un organism de control, supraveghere și sancțiune a oricăror acțiuni întreprinse de membrii MFD la nivel național, aflate în contradicție cu documentele fundamentale ale Asociației, redate la art.66 din acest Statut.
 2. Are libertate deplină de acțiune în conformitate cu normele legale, cu Statutul și Regulamentul de Organizare și Funcționare al MFD, cu Programul de Renaștere Națională.
 3. Deciziile ei au caracter definitiv în cadrul MFD și se pun în aplicare de îndată de către Consiliul Naţional Director prin emiterea de Hotărâri.
 4. Deciziile Comisiei Naționale de Etică și Disciplină pot fi atacate doar în cadrul Adunării Generale.
 5. Până la o Hotărâre Definitivă si irevocabilă a Adunării Generale, Decizia Comisiei Naționale de Etică si Disciplină se pune în aplicare.

Art.43.  Componenta Comisiei Naționale de Etică și Disciplină.

 1. Comisia Națională de Etică și Disciplină este compusă dintr-un președinte, doi vicepreședinți aleși de Adunarea Generală a membrilor și șase membri pe care conducerea CNED și-i alege singură.

Art.44.  Competente ale Comisiei Naționale de Etică și Disciplină.

 1. Veghează la nivel național asupra disciplinei în MFD, asupra legalității actelor ei și a membrilor.
 2. Veghează la respectarea documentelor fundamentale ale MFD, descrise la art.66 din prezentul Statut.
 3. Analizează faptele de indisciplină, emite Decizii irevocabile și definitive de sancționare a membrilor aflați în structurile naționale, sau de respingere a unor acțiuni ale CND sau ale altor structuri naționale, atunci când este sesizată sau se autosesizează de faptul că ele încalcă prevederile documentelor MFD.
 4. Deciziile în cadrul Comisiei se iau prin votul a 2/3 din numărul total al membrilor săi.
 5. Analiza și sancționarea faptelor de indisciplină, prin care se încalcă Statutul, Regulamentul de Organizare și Funcționare și se aduc prejudicii Programului de Renaștere Națională, la nivel de Filială Județeană, cad în sarcina Comisiei Județene de Etică și Disciplină.
 6. Sancțiunile date de către Comisia Județeană de Etică și Disciplină, pot fi atacate în termen de 15 zile calendaristice la Comisia Națională de Etică și Disciplină în condițiile prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare.

CONSILIUL CONSULTATIV – STRATEGIC

Art.45.Consiliul Consultativ-Strategic al MFD.

 1. Este un organ consultativ al MFD alcătuit din oameni cu o deosebită experiență spirituală și materială, oameni realizați din punct de vedere profesional, profund credincioși, oameni cu o vastă experiență de viață.
 2. Este un organ care elaborează proiecte de programe și activități, strategii.
 3. Consiliul Consultativ al MFD este format din maxim 24 de persoane, membri ai MFD sau nu.
 4. Regulamentul de funcționare al acestui Consiliu este stabilit prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației.
 5. Formarea acestui Consiliu Consultativ cade în sarcina directă a membrilor fondatori care vor constitui legătura între el și CND precum și cu Secretariatul General al MFD.
 6. Consiliul Consultativ al MFD avizează, pozitiv sau negativ, în maxim trei zile de la primire, toate deciziile și hotărârile luate de Consiliul Naţional Director al MFD, având ca puncte de reper: Statutul MFD, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Programul de Renaștere Națională, Constituția și Legile țării și emite imediat, odată cu avizul, motivația necesară avizului dat.
 7. Avizul Consiliului Consultativ-strategic al Mișcarea Focul Dacic nu are un caracter decizional, nu este obligatoriu de urmat, ci așa după cum este și titulatura sa, este doar unul consultativ, iar programele și strategiile sale sunt supuse votului membrilor conform proceduri descrise la art.40 .

CONTROLUL FINANCIAR

Art.46. Controlul financiar al Asociației este asigurat de un Cenzor sau o Comisie de Cenzori, după caz, conform ROF.

 1. În realizarea competenței sale, cenzorul/comisia de cenzori are următoarele atribuții:
 2. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
 3. întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale și Consiliului Naţional Director;
 4. poate participa la ședințele Consiliului Naţional Director, fără drept de vot;
 5. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Consiliul Naţional Director.
 6. Membrii Consiliului Naţional Director nu pot fi cenzori.
 7. Controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori, în condițiile dispozițiilor legale în vigoare și a ROF

Art.47. Adunarea Generală Națională aprobă regulile generale de organizare a controlului financiar intern al Asociației.

 1. Cenzorul/cenzorii este/sunt ales/aleși, demis/demiși de către Adunarea Generală, Națională, prin vot deschis, cu întrunirea a 2/3 din votul membrilor fondatori și membrilor asociați prezenți, sau de către CND, în aceleași condiții, pentru un mandat de 4 ani.
 2. Controlul financiar la nivelul unei Filiale se efectuează la Hotărârea Consiliului Naţional Director de către Cenzorul Naţional sau Comisia Națională de Cenzori, după caz.

CAPITOLUL V

VENITURILE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI

Art.48. Veniturile Asociației Mișcarea Focul Dacic provin din:

 1. Taxa de înscriere, care se achită de către membrii asociați.
 2. Cotizațiile care se achită de către membrii asociați și membrii susținători.
 3. Dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legale.
 4. Venituri realizate din activități ce au legătură cu urmărirea scopului și atingerea obiectivelor asociației.
 5. Donații, sponsorizări sau legate.
 6. Resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale și internaționale.
 7. Alte venituri prevăzute de lege.

Art.49. Principalele cheltuieli ale Asociației sunt:

 1. Cheltuieli pentru realizarea programelor și obiectivelor Asociației.
 2. Salarii și adaosuri la salarii.
 3. Indemnizații, prime și premii.
 4. Procurări de rechizite, imprimate de birou, aparatură medicală și alte bunuri și servicii necesare realizării scopului Asociației.
 5. Chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare.
 6. Burse, cazare, masă, transport.
 7. Utilități: energie electrică, termică, gaze naturale, apă, etc.
 8. Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și se aprobă de persoane însărcinate de Consiliul Naţional Director.
 9. Salariile, indemnizațiile și alte drepturi bănești ale personalului se stabilesc în limitele Statutului de funcționare, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare și ale bugetului de venituri și cheltuieli.
 10. Alte cheltuieli.

Art.50. Consiliul Naţional Director poate dispune plata de premii, gratificații și altele asemenea din disponibilitățile existente.

Art.51 Exercițiul economic-financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

CAPITOLUL VI

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art.52. Asociația Mișcarea Focul Dacic se va dizolva:

 1. De drept prin: imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt, nu se produce schimbarea acestui scop.
 2. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:
 3. scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice
 4. realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 5. urmărește alt scop decât cel pentru care a fost constituită;
 6. a devenit insolvabilă;
 7. nu mai obține autorizațiile prealabile necesare, potrivit legii;
 8. Prin hotărârea Adunării Generale Naționale.
 9. În alte situații prevăzute de lege.

Art.53. În cazul dizolvării Asociației, lichidatorii se numesc de către Adunarea Generală sau, în cazul în care nu se întrunește un cvorum de 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot, de către instanța judecătorească, după caz.

 1. Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Naţional Director încetează.
 2. Lichidatorii la intrarea în funcție efectuează inventarul și încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului.
 3. Ei sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale Asociației și să tina un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei acestora.
 4. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul Cenzorului.

Art.54. Lichidatorii au obligația de a continua operațiunile juridice în curs, de a încasa creanțele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.

 1. Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

Art.55. În cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

 1. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, care susțin și promovează, în totalitate, principiile menționate la art. 8.
 2. Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile în condițiile alineatului (2), ele se atribuie, de instanța competentă, unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
 3. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin aceasta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art.56. Lichidatorii încheie operațiunile și remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociației.

Art.57. După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, să declare operațiunile de lichidare la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor al Judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul Asociația și să îndeplinească toate procedurile de publicare și radiere din acest Registru.

Art.58. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea Judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile și sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele și actele Asociației și ale lichidării, după aceasta fiind considerați descărcați.

Art.59. Asociația încetează a avea ființă la data radierii din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

 1. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.

CAPITOLUL VII

DISPOZIŢII FINALE

Art.60. Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile legii și cu toate cele expuse în ROF, și care sunt în conformitate cu Legea, cu acest Statut.

Art.61. Punctul de vedere al ASOCIAŢIEI se poate exprima numai cu mandat aprobat de Consiliul Naţional Director. Opiniile personale ale membrilor nu angajează în nici un fel ASOCIAŢIA.

Art.62. Litigiile între membri și între aceștia și alte persoane juridice sau fizice sunt de competenta instanțelor judecătorești de drept comun, dacă ele nu pot fi stinse prin medierea Comisiei de Etică și de Disciplină.

Art.63. Prezentul Statut și Actul Constitutiv intră în vigoare după înscrierea ASOCIAŢIEI în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, aflat la grefa Judecătoriei în a cărei circumscripție teritoriala își are sediul.

Art.64. În Asociația Mișcarea Focul Dacic” convocarea, dezbaterile si exprimarea voturilor la nivelul oricărei structuri de conducere a Asociației se poate realiza prin orice mijloace tehnice sau electronice (inclusiv, prin poștă electronică sau online) care pot asigura transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia.

Art.65. Asociația Mișcarea Focul Dacic își poate constitui și alte organisme necesare dezvoltării activității ei, în conformitate cu normele legale, cu prezentul Statut și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Art.66. Documentele fundamentale ale MFD sunt:

 1. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE – ROF (în care se definesc metodologiile de aplicare a Statutului, se stabilesc toate cele necesare bunei funcționări a MFD în vederea îndeplinirii scopului și a obiectivelor sale, cu respectarea prezentului Statut, a Constituției și a legilor țării).
 2. PROGRAMUL DE RENAŞTERE NAŢIONALĂ (alcătuit în vederea îndeplinirii scopului MFD, în conformitate cu Constituția României și cu legislația în vigoare).

Art.67. Acest Statut se completează cu toate cele corespunzătoare prevederilor OG.26/2000 republicată și modificată.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veniți în Mișcarea Focul Dacic!

http://foculdacic.ro/inscriere-2/

Mai înainte de a te înscrie citeşte R.O.F al Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic şi Statutul ei pe care le găseşti pe prima pagina a website-ului nostru oficial www.foculdacic.ro

Dacă doreşti să ne transmiţi ceva foloseşte această adresă de mail: foculdacic@yahoo.com