STATUT

 

Acesta este primul STATUT al Asociaţiei. Până în luna Februarie a anului 2018, el rămâne în vigoare, după care el va fi schimbat cu cel modificat deja în AG a membrilor şi care urmează să fie avizat de Judecatoria Timisoara.

 

„ASOCIAȚIA MIȘCAREA FOCUL DACIC”

STATUT

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Asociația Mișcarea Focul Dacic este fondată, potrivit actului constitutiv, de

 1. Toroican Ioan
 2. Tănasă Maria-Lăcrămioara
 3. Ioana Dumitru
 4. Corbeanu Vasile – Vali

care au constituit sus-numita Asociație în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr 26/2000, cu privire la Asociații și Fundații, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Generalități

 1. Asociația Mișcarea Focul Dacic este persoană juridică de drept privat, independentă, fără scop patrimonial, non-profit, de interes public.
 2. Asociația Mișcarea Focul Dacic sprijină reformele instituționale; promovează și susține valorilor civice ale democraţiei şi ale Statului de Drept.
 3. Deviza Asociației Mișcarea Focul Dacic este: Libertate! Adevăr! Dreptate!

Art. 3. Scopul Asociației îl constituie: RENAȘTEREA NAȚIUNII.

Art. 4. Denumirea ei este Asociația Mișcarea Focul Dacic.

Art. 5. Sediul Asociației Mișcarea Focul Dacic este situat în Timișoara, județul Timiș, str.Stejarul nr.4. El poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului director.

Art. 6. Asociația Mișcarea Focul Dacic se constituie pe o durată nedeterminată.

Art. 7. Patrimoniul social al Asociației este alcătuit dintr-un activ patrimonial, inițial, în valoare de 1200 lei care va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația româna în materie, pe numele Asociației, și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art.8. Asociația Mișcarea Focul Dacic susține și promovează următoarele principii:

 1. Românii sunt urmași ai dacilor și România este urmașă a Daciei.
  2. Fidelitatea față de națiune și țară este o datorie sacră.
  3. Națiunea, unitatea și identitatea națională, suveranitatea poporului, integritatea teritorială a țării, libertatea ei, sunt inalienabile.
  4. Renaștem ca națiune doar prin noi înșine strânși uniți în jurul unor idealuri înalte.
  5. Resursele naturale, educația și sănătatea poporului, fac parte din avuția națională și sunt parte intrinsecă a siguranței naționale;
  6. Drepturile și libertăților fundamentale ale omului sunt garantate prin Constituție, sunt susținute de legile țării și instituțiile Statului, sunt apărate de Justiție.
  7. Nimeni nu este mai presus de lege.
  8. Familia este celula de bază a societății.
  9. Sprijinim și promovăm ferm: unitatea națională, demnitatea, cinstea, onoarea, libertatea, adevărul, dreptatea, solidaritatea, moralitatea, competența și munca.
  10. O națiune puternică fundamentează toate activitățile poporului său pe credință, iubire de aproape, de familie, de neam și de țară.

Art. 9. Asociația Mișcarea Focul Dacic, pentru îndeplinirea scopului său, militează și susține prin toate formele legale de manifestare, realizarea următoarelor obiective de interes național:

 1. Redobândirea identității naționale prin stabilirea adevărului istoric cu privire la descendența țării noastre și a poporului nostru precum și stipularea în Constituție a acestei descendențe.
  2. Modificarea Constituției prin introducerea unor articole care să conțină norme clare și de neinterpretat în direcția îmbunătățirii activității celor trei Puteri în Stat și a separării lor reale, conform aspirațiilor prezente și viitoare ale poporului nostru.
  3. Reforma tuturor instituțiilor Statului, a tuturor structurilor societății românești, pornind de la principiile și valorile fundamentale ale oricărei societăți umane civilizate: unitate națională, demnitate, cinste, onoare, libertate, adevăr, dreptate, solidaritate, moralitate, competență, muncă, iubire de aproape, de familie, de neam și de țară.
  4. Anchetarea de către autoritățile competente a tuturor privatizărilor și contractelor încheiate cu Statul, începând cu anul 1990. Depistarea tuturor celor care au adus, aduc și vor aduce prejudicii majore naţiunii noastre, ţării, poporului nostru şi trimiterea lor în fața Justiţiei; celor găsiți vinovați, pe lângă pedeapsa cu închisoarea să li se confiște toate bunurile mobile şi imobile pe care nu le pot justifica; această măsură să fie aplicată de asemenea şi rudelor lor până la gradul al III-lea (dacă acestea nu pot justifica averea pe care o dețin).
  5. Stabilirea adevărului legat de Revoluția română din Decembrie 1989.
  6. Declanșarea în regim de urgență a unui proces masiv de reîmpădurire a țării.
  7. Inițierea de proiecte naționale care să asigure independența energetică a țării.
  8. Începerea unui proces de regândire urbanistică și rurală a țării, a infrastructurii sale, promovarea unor proiecte de reconstrucție a așezărilor urbane și rurale care să se subordoneze în totalitate intereselor cetățeanului și ale obștii.
  9. Renegocierea tuturor clauzelor de aderare a țării la Uniunea Europeană.

Țara rămâne în Uniunea Europeană în condițiile în care Europa va înțelege, în principal, faptul că: în relațiile bilaterale trebuie să fim tratați de la egal la egal; noi ne stabilim Constituția care să guverneze țara, normele etice, sociale, economice, politice și culturale; suvernatitatea, independența, identitatea și libertatea națiunii noastre la toate nivelele structurilor sale, tradițiile noastre, sunt intangibile.

Art.10. Pentru realizarea obiectivelor sale Asociația Mișcarea Focul Dacic își propune să acționeze în următorele direcții:

 1. Sprijinirea unor ample activități de, cercetare științifică a istoriei țării și a neamului nostru.
  2. Comunicarea prin toate mijloacele legale a rezultatelor acestor cercetări și a documentelor probatorii.
  3. Sprijinirea editării unei cărți de istorie a țării și poporului nostru precum și omologarea ei.
  4. Sprijinirea editării unor culegeri de basme și povești autohtone și promovarea lor.
  5. Sprijinirea tuturor valorilor folclorice autohtone și promovarea lor.
  6. Sprijinirea reînvierii vechilor tradiții autohtone.
  7. Editarea și publicarea de reviste conform legilor în vigoare și distribuirea lor în toată țara.
  8. Înființarea unui post de radio și televiziune cu emitere națională.
  9. Organizarea de conferințe și simpozioane naționale.
  10. Amendarea prin acțiunii legale (marșuri de protest, demonstranții, greve, scrisori deschise, interpelări publice, pichetări de sedii) a oricăror derapaje de la principiile democratice și de la cele ale Statului de Drept, a reprezentatelor și reprezentanților celor trei Puteri consacrate în Stat.
  11. Organizarea, conform legi, a unor manifestații și demonstrații publice revendicative.
  12. Strângerea de semnături pentru organizarea unor referendumuri naționale.

Art.11. Schimbarea scopului și obiectivelor Asociației se poate face numai de către majoritatea fondatorilor în viață, iar dacă nici unul dintre fondatori nu mai trăiește, aceasta se face numai cu întrunirea votului a 4/5 (patru cincimi) din numărul membrilor Consiliului director.

 1. În toate cazurile, schimbarea scopului Asociației se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

Art. 12. Structurile Asociației Mișcarea Focul Dacic, alianțe.

 1. Asociația Mișcarea Focul Dacic poate colabora prin diferite convenții legale și alianțe cu alte persoane juridice non-profit, din țară și/sau din străinătate, în vederea realizarii scopului și a obiectivelor sale.
  2. Asociația Mișcarea Focul Dacic își poate constitui sucursale, în țară sau în străinătate, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii a Adunării Generale, prin care li se alocă un patrimoniu.
  3. Sucursalele nu au personalitate juridică proprie, functionând ca structuri ale Asociației.

CAPITOLUL II MEMBRII ASOCIAȚIEI

Art. 13. Membri Asociației Mișcarea Focul Dacic, persoane fizice sau juridice, sunt:

 1. Membri fondatori – membri care au constituit Asociația și au contribuit moral și material la fondarea ei și la constituirea patrimoniului social;
  2. Membri asociați – membri care se asociază ulterior fondării Asociației Mișcarea Focul Dacic, membri care contribuie moral și material la completarea patrimoniului Asociației și care, prin activitatea lor, sprijină Asociația în realizarea obiectivelor acesteia;
  3. Membri susținatori; persoanele care aderă la scopul Asociației Mișcarea Focul Dacic si care sprijină material și moral Asociația în realizarea obiectivelor sale.
  4. Membri de onoare care pot fi:
  (a) persoane fizice sau/și persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijină în mod substanțial Asociația în realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcțional la realizarea scopului Asociației Mișcarea Focul Dacic;
  (b) personalități marcante ale vieții științifice, sportive sau culturale, care s-au remarcat, cu deosebire, în domeniile de interes ale Asociației și care, prin activitatea lor, sprijină Asociația în realizarea obiectivelor acesteia;
  5. Calitatea de membru-asociat sau de membru-susținător al Asociației Mișcarea Focul Dacic se acordă de către Consiliul director, prin votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor Consiliului.
  6. Calitatea de membru de onoare al Asociației se acordă, la propunerea Consiliului director, de către Adunarea Generală, prin votul a cel putin 2/3 din numărul membrilor prezenți.
  7. Contribuțiile membrilor Asociației la realizarea scopului și obiectivelor acesteia constau în sprijin financiar, material, moral și activități voluntare în cadrul programelor/proiectelor inițiate/derulate de Asociația Mișcarea Focul Dacic.
  8. Din punct de vedere pecuniar cotizația lunară a tuturor membrilor Asociației Mișcarea Focul Dacic și taxa de înscriere achitată la intrarea în Asociație, vor fi stabilite la prima Adunare general a membrilor, iar contribuția membrilor asociați la intrarea în asociere va fi egală cu valoarea unei părți sociale din momentul înscrierile.

Art. 14. Membri fondatori și membri asociați ai Asociației Mișcarea Focul Dacic au următoarele drepturi:

1) Pot să-și exprime prin vot opțiunea față de proiectele de hotărâri în Adunările generale;
2) Să aleagă și să fie aleși în Consiliul Director, dacă au aptitudini și capacitate pentru functiile pentru care candidează;
3) Să beneficieze de programele inițiate de Asociație;
4) Să participe la toate activitățile și programele derulate de Asociație;
5) Să beneficieze de serviciile Asociației;
6) Să beneficieze de rezultatele programelor inițiate de Asociație;
7) Să aibă acces la spațiile și dotările Asociației pentru organizarea unor manifestări și activități științifice, culturale și sportive, sau alte manifestări ce se încadrează în domeniile de interes ale Asociației Mișcarea Focul Dacic.
8) Alte drepturi prevăzute în regulamentele Asociației.

Art. 15. Membri susținători și membri de onoare ai Asociației Mișcarea Focul Dacic beneficiază și ei de drepturile prevazute în prezentul Statut la art.14 dar numai de cele de la aliniatele 3,4,5,6 și 7.

Art.16. Obligațiile membrilor Asociației Mișcarea Focul Dacic sunt următoarele:

 1. Să sprijine în mod necondiționat realizarea scopului Asociației.
  2. Să sprijine necondiționat realizarea obiectivelor promovate de Asociație.
  3. Să respecte principiie Asociației, Statutul, regulamentele și hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director.
  4. Să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor Asociației prin sprijin financiar, material, moral și activități voluntare în cadrul programelor/proiectelor inițiate/derulate de Asociația Mișcarea Focul Dacic.
  5. Să-și respecte angajamentele morale și materiale luate față de Asociație.
  6. Să îndeplinească toate celelalte sarcini prevăzute în Regulamentele adoptate de Asociație.

Art.17. În Asociația Mișcarea Focul Dacic vor fi primite ca membri doar acele persoane care declară în scris faptul că susțin necondiționat scopul, obiectivele și principiile promovate de Asociație, Statutul și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Art.18. În Asociația Mișcarea Focul Dacic nu sunt primite ca membre persoanele aflate în următoarele situații:

 1. Sunt dovedite ca informatoare ale securității înainte de anul 1989.
  2. Au avut funcții de conducere în structurile Partidului Comunist și ale securității înainte de anul 1989.
  3. Sunt înregistrate ca fiind persoane cu afecțiuni psihice.

Art.19. Calitatea de membru asociat în Asociația Mișcarea Focul Dacic nu o pot obține, atât persoanele enumerate la articolul 18, precum și cele aflate în următoarele situații:

 1. Fac parte din organizații secrete sau semisecrete, înțelegând prin asta organizații la care accesul mass-media este interzis de regulă; aceste persoane se pot înscrie în Mișcare numai ca membri susținători.
  2. Sunt persoane care au avut funcții de conducere într-un partid care a condus România după anul 1989; acestea vor putea dobândi calitatea de membru asociat doar după un stagiu de un an de zile ca membru susținător.
  3. Aparțin sau trăiesc în valorile și principiile unui cult spiritual, altul decât cel creștin; aceste persoane se pot înscrie în Mișcare numai ca membri simpatizanți.

Art.20. Persoanele candidate la funcțiile de conducere ale Asociației, vor depune o autobiografie completă la secretariatul Mișcării, vor da o declarație prin care își vor asuma pe propria răspundere autobiografia respectivă și vor consimți în același timp ca Asociația Mișcarea Focul Sacru să poată investiga veridicitatea acesteia prin toate mijloacele legale.

Art.21. În conducerea Asociației Mișcarea Focul Dacic nu pot fi promovate următoarele categorii de persoane:

 1. Au avut funcții de conducere, la vârf, pe scena politică românească după anul 1989; aceste persoane pot accede la o funcție de conducere doar după un stagiu de 3 ani în calitate de membru asociat simplu.
  2. Fac parte din organizații secrete sau semisecrete, înțelegând prin asta organizații la care accesul mass-media este interzis de regulă.
  3. Aparțin sau trăiesc în valorile și principiile unui cult religios-spiritual altul decât cel creștin.

Art.22. Toate persoanele care vor dori să acceadă la conducerea Mișcării vor rosti, în cadrul unei ședințe solemne a Adunării generale, un angajament de credință față de Mișcare, față de obiectivele și principiile pe care ea le susține.

Art.23. Membri asociați pot fi sancționați cu avertisment, avertisment sever-ultimativ, suspendarea pe termen determinat din Asociație sau din funcția de conducere, potrivit Statului, excluși din Asociație în cazul săvârșirii următoarelor abateri:

 1. Denigrarea activității Asociației.
  2. Intreprinderea unor acțiuni ce aduc prejudicii de orice natură Asociației.
  3. Angajarea Asociației în acțiuni pentru care nu a fost autorizată de organele de conducere.
  4. Abaterile de la etica profesională și morală incluse in Regulamentul de Organizare și Functionare al Asociației.
  5. Comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care există o hotărâre judecatorească rămasă definitivă; în funcție de sentiță, persoana va putea trece la categoria de „membru susținător.”
  6. Neparticiparea sistematică la activitatea structurii de conducere în care a fost ales sau impiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta să-și desfășoare în mod eficient activitatea;

Art.24. Membri susținători pot fi sancționați cu avertisment, avertisment sever-ultimativ, suspendarea pe termen determinat din Asociație sau din funcția de conducere, potrivit Statului, excluși din Asociație în cazul săvârșirii următoarelor abateri:

 1. Denigrarea activității Asociației.
  2. Intreprinderea unor acțiuni ce aduc prejudicii de orice natură Asociației.
  3. Angajarea Asociației în acțiuni pentru care nu a fost autorizată de organele de conducere.
  4. Abaterile de la etica profesională și morală incluse in Regulamentul de Organizare și Functionare al Asociației.

Art.25. Membri de onoare, pot fi sancționați cu avertisment, avertisment sever-ultimativ, suspendarea pe termen determinat din Asociație, excluși, în cazul săvârșirii următoarelor abateri:

 1. Denigrarea activității Asociației.
  2. Intreprinderea unor acțiuni ce aduc prejudicii de orice natură Asociației.
  3. Angajarea Asociației în acțiuni pentru care nu a fost autorizată de organele de conducere.
  4. Abaterile de la etica profesională și morală incluse in Regulamentul de Organizare și Functionare al Asociației.
  5. Comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotărâre judecatorească rămasă definitivă.
  6. Înscrierea într-o altă formațiune politică sau susținerea altui partid, altul decât partidul înființat și susținut de Asociație.

Art. 26. Calitatea de membru încetează imediat în următoarele situații:

 1. Persoana se retrage, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivată.
  2. Se încalcă gravă prevederile statutare și hotărârile organismelor de conducere.
  3. Intervine o condamnare penală printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.
  4. Persoana este depistată ca făcând parte dintre cele enumerate la Art. 18 aliniat 1,2,3 și/sau dintre cele de la articolul 19 aliniatul 1,2,3.
  5. În caz de neplată a cotizației timp de trei luni.

Art. 27. Excluderile din Asociație se fac de către Comitetul Director prin decizie.

 1. Împotriva deciziei se poate depune contestație în termen de 15 zile de la comunicare.
  2. Contestația se soluționează de Adunarea Generală, care nu se va convoca în mod extraordinar pentru astfel de cauze decât dacă Consiliul director hotărăște asta.
  3. De la data înregistrării deciziei și până la soluționarea acesteia în Adunarea Generală, calitatea de membru al Asociației este suspendată.

CAPITOLUL III
RESURSELE PATRIMONIALE

Art. 28. Patrimoniul social inițial al Asociației Mișcarea Focul Dacic este alcătuit dintr-un activ patrimonial, în valoare de 1200 lei.

 1. Patrimoniul social inițial al Asociației se completează cu veniturile din contributiile membrilor asociați, cotizațiile și taxele de înscriere a membrilor susținători și a membrilor asociați, dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii, sponsorizări sau legate, venituri realizate din activități economice directe, resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale, precum și alte venituri, în conformitate cu prevederile legii.
  2. Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele Asociației, și va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului și obiectivelor ei.
  3. Nu se vor accepta sponsorizări sau donații de la persoane fizice sau juridice care vor condiționa aceste contribuții financiare de susținerea unor interese, personale sau de grup, care contravin principiilor, scopului și obiectivelor Asociației Mișcarea Focul Dacic.
  4. Contribuțiile financiare destinate bunei funcționări a Asociației Mișcarea Focul Dacic sunt atribuite în exclusivitate pentru realizarea scopului și obiectivelor Asociației în modalitățile în care ea și-a propus să realizeze aceste deziderate.

CAPITOLUL IV
CONDUCEREA ȘI CONTROLUL ASOCIAȚIEI

Sectiunea I

ADUNAREA GENERALĂ

Art. 29. Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor fondatori și a membrilor asociați și are următoarele competențe:

 1. Stabilește strategia și a obiectivele generale ale Asociației.
  2. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil.
  3. Alege și revocă membri Consiliului Director.
  4. Alege și revocă cenzorul.
  5. Modifică Actul Constitutiv și a Statutul Asociației Mișcarea Focul Dacic.
  6. Dizolvă și lichidează Asociația, stabilește destinația bunurilor rămase după lichidare.
  7. Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare.
  8. Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de Lege sau în Statut.

Art. 30. Convocarea Adunării Generale.

 1. Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control permanent asupra Consiliului Director și a cenzorului.
  2. Adunarea Generală se convoacă cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea ei sau, în cazuri de urgență, cu cel putin 3 (trei) zile de la data desfăsurării ei, în acest din urmă caz dacă:
  a) se impune în mod necesar modificarea Statutului;
  b) apar situații care afectează existența Asociației;
  c) la cererea scrisă a unui număr de cel putin 1/2 din numărul membrilor fondatori și al membrilor asociați.
  3. Adunarea Generală se convoacă de Consiliul Director, printr-un convocator scris, punându-se la dispoziția participanților și materialele supuse dezbaterii.
  4. Participanții (membrii fondatori,membri asociați,membrii de onoare, membrii susținători), pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate în scris, și depuse cu cel puțin 10 zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală, la secretariatul Asociației.

Art. 31. La Adunarea Generală participă:

 1. Membri fondatori.
  2. Membri-asociați.
  3. Membri-susținatori, în calitate de invitați, pot veni cu propuneri dar nu au drept de vot.
  4. Membri de onoare, în calitate de invitati, pot veni cu propuneri dar nu au drept de vot.
  5. Alți invitați, fără drept de interpelare și fără drept de vot.
  6. În cadrul Adunării Generale, fiecare membru fondator și membru-asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.

Art. 32. Asociații care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării generale, sunt interesați personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendenții, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare și nici la vot. În caz contrar vor răspunde în conditiile legii pentru daunele cauzate Asociației, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

Art. 33. Alegerile pentru Consiliul director și cenzor au loc o dată la patru ani, cu excepția cazurilor de retragere sau revocare, cand ele se pot organiza la Adunarea generală care urmează.

Art. 34. Adunarea Generală poate avea loc numai dacă sunt prezenți cel putin o jumătate plus unul dintre membri fondatori și membri-asociați.

 1. Dacă nu se îndeplinește cvorumul prevăzut la art.34, Adunarea Generală se reconvoacă dupa o perioadă de 15 zile și poate avea loc oricare ar fi numărul asociaților prezenți.
  2. Modul de desfășurare, dezbaterile care au avut loc și hotărârile adoptate de Adunarea Generală, la fiecare convocare a acesteia, se consemnează în procesul-verbal întocmit.
  3. Asociații absenți iau cunoștință de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul Asociatiei.

Art. 35 Adunarea Generală este prezidată de Președintele Asociației Mișcarea Focul Dacic sau, în lipsa acestuia, de către înlocuitorul său.

 1. Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a membrilor fondatori și a membrilor-asociați prezenți, cu excepția hotărârilor care au ca obiect dizolvarea Asociației sau modificarea scopului ei.

Art. 36 Hotărârile Adunarii generale contrare legii, actului constitutiv a Statutului Asociației sau Regulamentului de organizare și funcționare pot fi atacate potrivit dispozitiilor legale în vigoare, de către oricare dintre asociații care au lipsit sau au votat împotrivă și au cerut să se însereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data la care au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data cand a avut loc ședința, după caz.

Secțiunea a II-a

CONSILIUL DIRECTOR

Art. 37 Consiliul Director al Asociației asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale.

 1. Consiliul Director inițial al Asociației Mișcarea Focul Dacic este constituit din 3 persoane, astfel:
  a) Președinte: TOROICAN IOAN
  b) Vicepreședinte: IOANA DUMITRU
  c) Vicepreședinte: CORBEANU VASILE-VALI
  2. Numărul celor care alcătuiesc Consiliului director al Asociației poate fi mărit în funcție de dezvoltarea Mișcării la nivel național, până la maxim 55 de membrii.

Art. 38 Membrii Consiliului Director se aleg prin vot deschis, de Adunarea Generală, cu întrunirea unei jumătăți plus unu din votul membrilor fondatori și a membrilor-asociați prezenți la Adunarea Generală, pentru un mandat de 4 ani, cu excepția membrilor fondatori care sunt membrii de drept în primul Consiliu Director al Asociației.

 1. În cazul în care un membru desemnat părăsește Consiliul Director, el va fi înlocuit cu unul din membrii fondatori, sau o terță persoană, potrivit hotărârii Adunarii generale, cu întrunirea votului unei jumătăți plus unul din numărul membrilor cu drept de vot prezenți.
  2. În cazul în care un membru desemnat în Consiliul director se retrage, el are obligația să notifice în scris intenția sa, cu un preaviz de 90 de zile calendaristice înainte, demisia operând la data împlinirii preavizului.
  3. Pentru motive temeinice, Adunarea Generală, cu întrunirea votului unei jumătăți plus unul din numărul membrilor cu drept de vot prezenți, poate decide excluderea membrilor sau revocarea membrilor Consiliului Director al Asociației Mișcarea Focul Dacic.
  4. Persoanele care ajung în conducerea Asociației și se descoperă ulterior că au făcut-o într-un mod ascuns, necorespunzând, de fapt, celor arătate la articolele 18 și 19 vor fi excluse, pierzându-și în același timp și calitatea de membru al Asociației.
  6. Funcțiile rămase libere se completează prin hotărârea Adunării Generale, cu întrunirea votului unei jumătăți plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenți.
  7. Completarea funcțiilor rămase libere se face în cel mult 30 de zile de la vacantarea acestora.

Art. 39. În exercitarea competenței sale, Consiliul Director are următoarele atributii:

 1. Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, proiectele program ale Asociației.
  1. Încheie acte juridice în numele și pe seama Asociatiei.
  2. Aprobă organigrama și strategia de personal, documentele interne ale Asociatiei.
  3. Elaborează Regulamentul de Organizare și Functionare – ROF – al Asociației.
  4. Hotărăște înființarea de sucursale.
  5. Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în lege sau în Statut.

Art. 40. Membrii Consiliului director care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii sale, sunt interesați personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendenții, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare și nici la vot. În caz contrar vor răspunde în condițiile legii pentru daunele cauzate Asociației, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

Art. 41. Deciziile contrare Legii, Actului Constitutiv sau Statutului Asociației pot fi atacate de către membrii fondatori, membrii asociați sau de către oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat împotriva și au cerut să se însereze aceasta în procesul-verbal de sedință, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 42. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt straine de Asociație pentru a incheia acte juridice în numele și pe seama Asociației sau orice alte atribuții prevazute în lege sau în Statut.

Art. 43. Consiliul Director se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile Asociației o impun.

 1. Convocarea Consiliului Director se face de președinte, iar în lipsa acestuia de înlocuitorul său, cu cel putin 10 zile inainte de data fixată.
  2. Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezența a 2/3 din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu o jumătate plus unu din voturi.

Art. 44. Deliberările și hotărârile Consiliului director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecarei ședințe.

Art.45. În realizarea scopului și a obiectivelor sale, Asociația Mișcarea Focul Dacic poate avea, în structurile sale servicii-comisii specializate a căror modalitate de funcționare o stabilește Consiliul Director prin Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Secțiunea a III-a

CONTROLUL FINANCIAR

Art. 46. Controlul financiar al Asociației este asigurat de un cenzor sau o comisie de cenzori după caz.

 1. În realizarea competenței sale, cenzorul/comisia de cenzori are următoarele atribuții:
  a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
  b) întocmește rapoarte și le prezintă Adunării generale și Consiliului Director;
  c) poate participa la ședintele Consiliului Director, fără drept de vot;
  d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Consiliul Director.
  2. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
  3. Controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori, numai dacă Asociația va avea mai mult de 100 de membri înscrisi, în conditiile dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 47. Adunarea Generală aprobă regulile generale de organizare a controlului financiar intern al Asociației.
1. Cenzorul este ales de către Adunarea Generală, prin vot deschis, cu intrunirea a 2/3 din votul membrilor fondatori și membrilor-asociați prezenti, pentru un mandat de 4 ani.

CAPITOLUL V
VENITURILE SI CHELTUIELILE ASOCIATIEI

Art. 48. Veniturile Asociației Mișcarea Focul Dacic provin din:

 1. Taxa de înscriere în Asociație și cotizațiile care se achită de membri asociați și membri susținători. Valoarea acestei taxe va fi stabilită la prima Adunare Generală. În caz de retragere din Asociație taxele plătite anterior nu se restituie.
  2. Contribuțiile membrilor asociați pe care le vor achita la intrarea în asociere.
  3. Dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legale.
  4. Venituri realizate din activități ce au legătură cu urmărirea scopului și atingerea obiectivelor asociației.
  5. Donații, sponsorizări sau legate.
  6. Resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale.
  7. Alte venituri prevăzute de lege.

Art.49. Valoarea inițială a unei părți sociale a Asociației Mișcarea Focul Sacru este de 300 lei. Ea poate fi mărită în timp prin hotărârea Consiliului Director care o va supune aprobării Adunării Generale.

 1. Mărirea valorii unei părți sociale se consideră aprobată doar dacă votează în această direcție 2/3 din numărul membrilor prezenți.
  2. Nici un membru al Asociației Mișcarea Focul Dacic nu poate deține mai mult de o parte socială în cadrul Asociației.
  3. La ieșirea din Asociație membri asociați nu au dreptul să solicite plata părții sale sociale.

Art. 50. Principalele cheltuieli ale Asociației sunt:

 1. Cheltuieli pentru realizarea programelor și obiectivelor Asociației.
  2. Salarii și adaosuri la salarii.
  3. Indemnizații, prime și premii.
  4. Procurări de rechizite, imprimate de birou, aparatură medicală și alte bunuri si servicii necesare realizării scopului Asociației.
  5. Chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare.
  6. Burse, cazare, masă, transport.
  7. Utilități: energie electrică, termică, gaze naturale, apă, etc.
  8. Alte cheltuieli.
  9. Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și se aprobă de persoane însărcinate de Consiliul Director.
  10. Salariile, indemnizațiile și alte drepturi bănești ale personalului se stabilesc în limitele Statutului de funcționare, ale Regulamentului de organizare și funcționare și ale bugetului de venituri și cheltuieli.
  11. Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificații și altele asemenea din disponibilitățile existente.

Art. 51 Exercițiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

CAPITOLUL VI
DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

Art. 52. Asociația Mișcarea Focul Dacic se va dizolva:

 1. De drept prin: imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost construită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt, nu se produce schimbarea acestui scop.
  2. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate atunci când:
  a) scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
  b) realizarea scopului este urmarită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
  c) urmărește alt scop decât cel pentru care a fost constituit;
  d) a devenit insolvabilă;
  e) nu mai obține autorizațiile prealabile necesare, potrivit legii.
  3. Prin hotărârea Adunării generale.
  4. În alte situatii prevăzute de lege.

Art. 53. În cazul dizolvării Asociației, lichidatorii se numesc de Adunarea Generală sau, în cazul în care nu se întrunește un cvorum de 2/3 al membrilor cu drept de vot, de instanța judecătorească, după caz.
1. Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează.
2. Lichidatorii la intrarea în funcție efectuează inventarul și încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului.
3. Ei sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale Asociației și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei acestora.
4. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Art. 54. Lichidatorii au obligația de a continua operațiunile juridice în curs, de a încasa creanțele, de a plătii creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.
1. Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

Art. 55. În cazul dizolvarii Asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
1. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, care susțin și promovează, în totalitate, principiile menționate la art. 8.
2. Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile în condițiile alineatului (2), ele se atribuie de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
3. Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin aceasta nu s-a stabilit o dată ulterioara.

Art. 56. Lichidatorii încheie operațiunile și remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociației.

Art. 57. După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, să declare operațunile de lichidare la Registrul asociațiilor și Fundațiilor al Judecatoriei în a carei circumscriptie teritoriala iși are sediul Asociația și să îndeplinească toate procedurile de publicare și radiere din acest Registru.

Art. 58. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor in drept bunurile și sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele și actele Asociației și ale lichidării, după aceasta fiind considerați descărcați.

Art. 59. Asociația încetează a avea ființă la data radierii din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.
1. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.

CAPITOLUL VII
DISPOZIȚII FINALE

Art. 60. Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile legii.

Art. 61. Punctul de vedere al ASOCIATIEI se poate exprima numai cu mandate aprobat de Consiliul Director. Opiniile personale ale membrilor nu angajează în nici un fel ASOCIAŢIA.

Art. 62. Litigiile între membri și între aceștia și alte persoane juridice sau fizice sunt de competenta instantelor judecătoreşti de drept comun, dacă ele nu pot fi stinse prin medierea Consiliului Director.

Art. 63. Prezentul Statut si Actul Constitutiv intra în vigoare după înscrierea ASOCIATIEI în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa Judecătoriei în a cărei circumscripţie teritoriala îşi are sediul.

 

LIBERTATE!  ADEVĂR!  DREPTATE!

Veniți în Mișcarea Focul Dacic!

http://foculdacic.ro/inscriere-2/

Mai înainte de a te înscrie citeşte R.O.F al Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic şi Statutul ei pe care le găseşti pe prima pagina a website-ului nostru oficial www.foculdacic.ro

Dacă doreşti să ne transmiţi ceva foloseşte această adresă de mail: foculdacic@yahoo.com