STATUT

 

STATUT

„ASOCIAŢIA MIŞCAREA FOCUL DACIC”

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALES

Art.1 Asociaţia Mişcarea Focul Dacic este fondată, potrivit actului constitutiv, de

1. Toroican Ioan
2. Tănasă Maria-Lăcrămioara
3. Ioana Dumitru
4. Corbeanu Vasile-Vali
care au constituit sus-numita Asociaţie în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr 26/2000, cu privire la Asociaţii și Fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2. Generalităţi

1. Asociaţia Mişcarea Focul Dacic este persoană juridică de drept privat, independentă, fără scop patrimonial, non-profit, de interes public.
2. Asociaţia Mişcarea Focul Dacic sprijină reformele instituţionale; promovează şi susţine valorile civice ale democraţiei şi ale Statului de Drept.
3. Deviza Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic este: Libertate! Adevăr! Dreptate!
4. Marca oficială a Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic este inscripţionarea grafică a portretului lui Burebista conform anexei 1.
5. Drapelul Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic este alcătuit din culorile roşu, galben şi albastru, dispuse orizontal (jos-roşu, la mijloc-galben, sus-albastru), iar în mijlocul părţii sale galbene se află marca oficială a MFD, portretul lui Burebista, conform anexei 1.
6. Imnul Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic este „Renaştem împreună”; muzica: Ciprian Porumbescu , versuri: Ioan Toroican (vezi anexa1).

Art.3. Scopul Asociaţiei îl constituie: RENAŞTEREA NAŢIUNII.

Art.4. Denumirea organizaţiei este Asociaţia Mişcarea Focul Dacic, prescurtat M.F.D.

Art.5. Sediul Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic este situat în Timişoara, judeţul Timiș, str.Stejarul nr.4. El poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Naţional Director.

Art.6. Asociaţia Mişcarea Focul Dacic se constituie pe o durată nedeterminată.

Art.7. Patrimoniul social al Asociaţiei este alcătuit dintr-un activ patrimonial, iniţial, în valoare de 1200 lei care va fi evidenţiat și păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele Asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art.8. Asociaţia Mişcarea Focul Dacic susţine şi promovează următoarele principii:

1. Românii sunt urmaşii traco-geto-dacilor şi România este urmaşă a Daciei.
2. Libertatea se dobândeşte prin acţiune unitară constructivă, adevărul prin cunoaştere, dreptatea prin lege.
3. Identitatea naţională, tradiţiile, patrimoniul cultural, istoric, precum şi toate celelalte valori naţionale, sunt garantate de Constituţie şi sunt apărate prin legi drepte şi clare.
4. Iubirea de ţară, competenţa şi moralitatea, sunt principii fundamentale în ocuparea oricărui post în structurile Mişcării Focul Dacic.
5. Renaştem ca națiune, ne dezvoltăm în mod armonios şi sustenabil, prin propriile noastre forţe, în colaborare şi cu respect faţă de alte naţiuni, strânși uniți în jurul unor valori morale înalte, a unor idealuri luminoase.
6. În centrul tuturor preocupărilor şi acţiunilor Mişcării Focul Dacic, propuse societăţii româneşti, este omul şi familia sa, alcătuită în mod fundamental dintr-un bărbat şi o femeie.
7. Proprietatea privată este garantată, intangibilă, atâta timp cât este dobândită licit, nu aduce pagube ţării şi cetăţenilor ei, iar proprietarul nu produce daune prin încălcarea legii.
8. Economia naţională este motorul dezvoltării durabile şi sustenabile a ţării; ea asigură, în mod prioritar, un nivel de trai decent cetăţenilor ei.
9. Justiţia slujeşte, în mod real, adevărul şi dreptatea doar dacă este coerentă, morală şi egală pentru toţi cetăţenii ţării.
10. În relaţiile cu alte state suntem parteneri egali, iar cu românii de pretutindeni, fraţi.
11. Asociaţia colaborează, încheie convenţii şi alianţe cu organizaţii civice sau politice care îmbrăţişează partial sau în totalitate Programul său de Renaştere Naţională.
12. Asociaţia fuzionează cu alte organizaţii civice doar prin absorbţia acestora.

Art.9. Asociaţia Mişcarea Focul Dacic, pentru îndeplinirea scopului său, militează şi susţine, prin toate formele legale de manifestare, realizarea următoarelor obiective de interes naţional:

1. Redobândirea identităţii naţionale prin stabilirea adevărului istoric cu privire la descendenţa ţării noastre şi a poporului nostru, precum şi stipularea în Constituţie a acestei descendenţe.
2. Modificarea Constituţiei prin introducerea unor articole care să conţină norme clare şi de neinterpretat în direcţia îmbunătăţirii activităţii celor trei Puteri în Stat şi a separării lor reale, conform aspiraţiilor prezente şi viitoare ale poporului nostru.
3. Reforma tuturor instituţiilor Statului, a tuturor structurilor societăţii româneşti, pornind de la principiile şi valorile fundamentale ale oricărei societăţi umane civilizate: unitate naţională, independenţă demnitate, cinste, onoare, libertate, adevăr, dreptate, solidaritate, moralitate, competenţă, muncă, iubire de aproape, de familie, de neam şi de ţară.
4. Anchetarea, de către autorităţile competente, a tuturor privatizărilor şi contractelor încheiate cu Statul, începând cu anul 1990. Depistarea tuturor celor care au adus, aduc şi vor aduce prejudicii majore naţiunii noastre, ţării, poporului nostru şi trimiterea lor în fața Justiţiei; celor găsiţi vinovaţi, pe lângă pedeapsa cu închisoarea să li se confişte toate bunurile mobile şi imobile pe care nu le pot justifica; această măsură să fie extinsă şi asupra rudelor lor până la gradul al III-lea, precum şi terţilor dovediţi a fi în legătură cu ei (dacă acestea/aceştia nu pot justifica licit averea deţinută).
5. Stabilirea adevărului legat de Revoluţia Română din Decembrie 1989.
6. Declanşarea în regim de urgenţă a unui proces masiv de reîmpădurire a ţării.
7. Iniţierea de proiecte naţionale care să asigure independenţa energetică a ţării.
8. Începerea unui proces de regândire urbanistică şi rurală a ţării, a infrastructurii sale, promovarea unor proiecte de reconstrucţie a aşezărilor urbane şi rurale care să se subordoneze în totalitate intereselor cetăţeanului şi ale obştii.
9. Renegocierea tuturor clauzelor de aderare a ţării la Uniunea Europeană.
10. Rămânerea ţării în Uniunea Europeană este necesară dar numai în condițiile în care Europa va înțelege, în principal, faptul că: în relațiile bilaterale trebuie să fim tratați de la egal la egal; noi ne stabilim Constituția care să guverneze țara, normele spirituale, etice, sociale, economice, politice, religioase și culturale, iar suveranitatea, independența, identitatea și libertatea națiunii noastre la toate nivelele structurilor sale, tradițiile noastre, sunt intangibile.

Art.10. Pentru realizarea obiectivelor sale Asociaţia Mişcarea Focul Dacic îşi propune să acţioneze în următorele direcţii:

1. Sprijinirea unor ample activităţi de cercetare ştiinţifică a istoriei ţării şi a neamului nostru.
2. Comunicarea prin toate mijloacele legale a rezultatelor acestor cercetări şi a documentelor probatorii.
3. Sprijinirea editării unei cărţi de istorie a ţării şi poporului nostru, care să reflecte adevărul istoric, precum şi omologarea ei.
4. Sprijinirea editării unor culegeri de basme şi poveşti autohtone şi promovarea lor.
5. Sprijinirea tuturor valorilor folclorice autohtone şi promovarea lor.
6. Sprijinirea reînvierii vechilor tradiţii autohtone.
7. Editarea şi publicarea de reviste conform legilor în vigoare şi distribuirea lor în toată ţara.
8. Înfiinţarea unui post de radio şi televiziune propriu, cu emitere naţională.
9. Organizarea de conferinţe şi simpozioane naţionale.
10. Amendarea prin acţiuni legale (marşuri de protest, demonstraţii, greve, scrisori deschise, interpelări publice, pichetări de sedii) a oricăror derapaje de la principiile democratice şi de la cele ale Statului de Drept, a reprezentantelor și reprezentanţilor celor trei Puteri consacrate în Stat.
11. Organizarea, conform legii, a unor manifestaţii şi demonstrații publice revendicative.
12. Sprijinirea şi cooperarea cu persoanele îndreptăţite, conform legii, în desfăşurarea activităţilor privind referendumuri, proiecte legislative şi strângerea de semnături legale pentru promovarea acestora în Parlament, în conformitate cu dispoziţiile legii.
13. Obţinerea de acreditări, avize, aprobări etc. pentru a participa la şedinţele Consiliilor Locale şi Judeţene precum şi ale Parlamentului României, conform legii.
14. Supravegherea alegerilor locale şi generale în calitate de observatori, conform legislaţiei în vigoare.

Art.11. Schimbarea scopului şi a obiectivelor Asociaţiei se poate face numai de către majoritatea fondatorilor în viaţă activi, iar dacă nici unul dintre fondatori nu mai trăieşte, aceasta se face numai de către Adunarea Generală a membrilor asociaţi. Pentru aceasta este nevoie de votul a 4/5 din cei prezenţi. În toate cazurile, schimbarea scopului Asociaţiei se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte, ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

Art.12. Structurile teritoriale ale Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic.

1. Asociația Mișcarea Focul Dacic își poate constitui Filiale cu personalitate juridică în ţară, ca structuri teritoriale judeţene, dar şi în Municipiul Bucureşti, pe baza Hotărârii Consililului Naţional Director, în condiţiile legii, ale prezentului Statut şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare. Ele vor avea acelaşi Program de Renaştere Naţională ca şi Asociaţia.
2. Costituirea Fililalelor cade în sarcina şi obligaţia expresă a iniţiatorilor din fiecare judeţ şi din municipiul Bucureşti.
3. Asociația Mișcarea Focul Dacic își poate constitui Sucursale în ţară sau în străinătate, ca structuri teritoriale, pe baza Hotărârii Consililului Naţional Director, în condiţiile legii, a prezentului Statut şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
4. Constituirea de Sucursale într-un anumit judeţ sau în Municipiul Bucureşti, cade în sarcina Filialei Mişcării Focul Dacic din acel judeţ sau Municipiului Bucureşti, care poate deschide dezmembrăminte fără personalitate juridică în localităţile judeţului pe care îl reprezintă, cu aprobarea Consiliului Naţional Director. În municipiul Bucureşti Filiala Mişcării Focul Dacic Bucureşti va putea deschide Sucursale de Sector.
5. Sucursalele locale funcţionează ca structuri ale Filialei de care aparţin.
6. Asociația Mișcarea Focul Dacic poate colabora, prin diferite convenții legale și alianțe, cu alte persoane fizice si juridice, cu profit sau non-profit, din țară și/sau din străinătate, cu partide politice româneşti, în vederea realizării scopului și a obiectivelor sale.
7. Orice Filială sau Sucursală poate fi desfiinţată prin Hotărârea Consiliului Naţional Director, în condiţiile în care se constată că organizaţia respectivă a încălcat grav Statutul, ROF, sau a adus prejudicii Programului de Renaştere Naţională.
CAPITOLUL II

MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art.13. Membrii Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic sunt:

1. Membri fondatori – membri care au constituit Asociaţia şi au contribuit moral şi material la fondarea ei, la constituirea patrimoniului social;
2. Membri asociaţi – cetăţeni români, sunt membri activi, militanţi, cu implicare directă, membri care se asociază ulterior fondării Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic.
3. Membri susţinători – cetăţeni români şi cetăţeni străini căsătoriţi cu cetăţeni români sau fii ai acestora, sunt membri care aderă la scopul Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic, fără implicare directă şi care pot sprijini material şi moral Asociaţia în realizarea obiectivelor sale.
4. Principalele criterii de admitere ca membru asociat sau susţinător în Asociaţia Mişcarea Focul Dacic sunt iubirea de ţară şi de naţiune, dorinţa de implicare în viaţa civică a ţării.
5. Înscrierea ca membru-asociat sau ca membru-susţinător al Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic se face pe baza completării cererii de înscriere tip existentă pe site-ul oficial sau la secretariatele Asociaţiei.

Art.14. Membrii fondatori şi membrii asociaţi ai Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic au următoarele drepturi de esenţă:

1. Au drept de vot, să aleagă şi să fie aleşi.
2. Au dreptul să convoace Adunarea Generală sau Consiliul Naţional Director, online sau în mod real, atunci când constată o abatere a Consiliului Naţional Director de la Statut, de la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi de la Programul de Renaştere Naţională, sau ori de câte ori se impune acest lucru ca fiind absolut necesar, conform Statut şi ROF.
3. Au dreptul să conteste în Instanţă orice acţiune a Consiliului Naţional Director sau chiar a Adunării Generale a membrilor, atunci când consideră că acele acţiuni au adus sau pot aduce prejudicii Scopului MFD, Programului său de Renaştere Naţională, Statututlui, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
4. Au dreptul să participe la ședințele MFD în cadrul cărora își pot exprima liber opiniile cu privire la activitatea Mişcării.
5. Trebuie să fie informaţi la timp şi corect cu privire la activităţile MFD şi a reprezentanţilor acesteia;
6. Au dreptul să participe la toate conferinţele, simpozioanele şi taberele organizate de MFD.
7. Au dreptul să se autosuspende din Asociaţie în orice moment fără a fi nevoiţi să motiveze asta.
8. Au dreptul să îşi exprime liber opiniile în cadrul MFD.
9. Au dreptul să îşi exprime în mod liber opiniile personale în afara MFD, dar numai în măsura în care ele nu contravin principiilor MFD, celor asumate prin Statut, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Programul de Renaştere Naţională.
10. Au dreptul să se apere atunci când fac obiectul unei sancţiuni.
11. Au dreptul să se folosească de baza materială a MFD, dar numai în interesul acesteia.
12. Membri fondatori şi asociaţi sunt apărați de către MFD împotriva atacurilor și presiunilor publice injuste care le afectează imaginea și statutul social.
13. Orice limitare a acestor drepturi, în afara cazurilor de indisciplină prevăzute expres în acest Statut şi în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, este interzisă şi atrage după sine răspunderea disciplinară a celor vinovaţi.

Art.15. Membrii susţinători ai Asociaţiei Mişcarea Focul au următoarele drepturi de esenţă:

1. Trebuie să fie informaţi la timp şi corect cu privire la activităţile MFD şi a reprezentanţilor acesteia;
2. Pot să participe la toate conferinţele, simpozioanele şi taberele organizate de MFD.
3. Pot să se autosuspende din Asociaţie, în orice moment fără a fi nevoiţi să motiveze asta.
4. Pot să îşi exprime liber opiniile în cadrul MFD.
5. Pot să îşi exprime în mod liber opiniile personale în afara MFD, dar numai în măsura în care ele nu contravin principiilor MFD, celor asumate prin Statut, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Programul de Renaştere Naţională.
6. Pot să se apere atunci când fac obiectul unei sancţiuni.
7. Pot să se folosească de baza materială a MFD, dar numai în interesul acesteia.
8. Să fie informaţi la timp şi corect cu privire la activităţile MFD şi a reprezentanţilor acesteia;
9. Să fie consultaţi periodic, prin votul consultativ online, de către CND, înaintea oricăror Hotărâri.
10. Pot să participe la şedinţele în care se discută problemele legate de persoana şi activitatea lor în cadrul MFD.
11. Pot să participe la toate conferinţele, simpozioanele şi taberele organizate de MFD.
12. Orice limitare a acestor drepturi, în afara cazurilor de indisciplină prevăzute expres în acest Statut şi în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, este interzisă şi atrage după sine răspunderea disciplinară a celor vinovaţi.

Art.16. Îndatoririle membrilor Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic sunt, în esenţă, următoarele:

1. Să sprijine realizarea scopului Asociaţiei.
2. Să cunoască Statutul, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Programul de Renaştere Naţională al MFD.
3. Să respecte Programul de Renaştere Naţională, Principiile Asociaţiei, Statutul, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Naţional Director.
4. Să sprijine realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei prin ajutor financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor iniţiate/derulate de Asociaţia Mişcarea Focul Dacic (valabil pentru membri fondatori şi asociaţi).
5. Să achite la timp (cu excepţia membrilor fondatori) taxa de înscriere (pentru membri asociaţi) şi cotizaţia de membru datorată Asociaţiei.
6. Să-şi respecte angajamentele morale şi materiale luate faţă de Asociaţie.
7. Să își îndeplinească întocmai atribuțiile prevăzute în Statut, în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
8. Să promoveze MFD și Programul său de Renaştere Naţională (valabil pentru membri fondatori şi asociaţi).
9. Să dovedească unitate în cadrul MFD.
10. Să nu atace, să nu defăimeze, să nu ia în derâdere, în mod public MFD, conducerea acesteia, sau pe oricare alt membru al ei.
11. Să promoveze în spaţiul public principii ale iubirii de naţiune, de ţară şi de neam.
12. Să participe activ la susținerea proiectelor MFD, a organizaţiilor civice şi/sau politice, organizaţii cu care MFD are o convenţie de colaborare (valabil pentru membri fondatori şi asociaţi).
13. Să manifeste o activitate susţinută şi constructivă în MFD (valabil pentru membri fondatori şi asociaţi).
14. Să își respecte colegii din Mişcare și să se supună Hotărârilor conducerii MFD;
15. Să se abţină în a exprima în mod public, în numele MFD, opinii și păreri care contravin principiilor şi obiectivelor acestuia, Statutului, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi Programului de Renaştere Naţională;
16. Să se abţină în a participa la manifestări care instigă la rasism, fascism, segregare etnică, autonomie teritorială.
17. Să respecte libertatea de opinie.
18. Să nu aducă daune imaginii și prestigiului MFD.
19. Să contribuie la sporirea imaginii, notorietății și autorității MFD.
20. Să respecte Constituţia şi legile ţării, să respecte întocmai Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Programul de Renaştere Naţională.
21. Să participe la votul online consultativ sau decisional.
22. Să aducă noi membri în Mişcare.

Art.17. În Asociaţia Mişcarea Focul Dacic vor fi primite ca membri doar cetăţenii majori, care declară în scris faptul că susţin şi respect documentele descries la art. 66 din prezentul Statut.

1. Membrii asociaţi sau susţinători ai MFD, aparţinători Sucursalelor sunt înscrişi în Registrul de evidenţă al Sucursalei, cei aparţinători Filialelor, sunt înscriși în Registrul de Evidență al Filialei, iar toţi membrii sunt înscrişi în Registrul de Evidenţă Naţională a membrilor.
2. Datele personale ale membrilor asociaţi sau susţinători, identitatea lor, apartenenţa la MFD sunt aspecte confidenţiale şi nu sunt dezvăluite nici chiar în interiorul MFD. Procedura de prelucrare şi păstrare a datelor personale va respecta în totalitate legislaţia internă şi europeană.
3. Procedură generală de primire în Asociaţia MFD a membrilor asociaţi sau susţinători este următoarea:
a. Persoana solicitantă completează o cerere de înscriere online sau normală care cuprinde principalele sale date de identitate, adică: nume şi prenume, domiciliul stabil, telefon de contact, o adresă de mail, studiile, profesia, ocupaţia actuală, dacă a facut sau nu parte dintr-o altă organismizaţie civică sau politică şi rolul şi funcţiile pe care le-a avut în acea organismizaţie.
b. în cererea de înscriere ca membru asociat va fi trecut şi următorul text:

Declar pe proprie răspundere că am citit, am înţeles şi accept integral toate prevederile cuprinse în Statutul, Programul de Renaştere Naţională, Regulamentul său de Organismizare si Functionare, documente ale MFD.
Declar pe proprie răspundere că: nu sunt înscris/înscrisă în nici un partid politic, nu fac parte din nici o organismizatie ocultă, nu mă aflu în postura de a avea unele drepturi suspendate în urma unei condamnări penale suferite pentru o faptă săvârsită cu intentie, nu am promovat şi nu promovez idei sau acţiuni de rasism, xenofobie, antisemitism sau intoleranţă, extremism, nu mi s-a stabilit, printr-o Hotărâre definitivă, calitatea de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securităţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu am decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese.

c. în cererea de înscriere ca membru susţinător va fi trecut, conform legii, şi următorul text:

Declar pe proprie răspundere că am citit, am înţeles şi că accept integral toate prevederile cuprinse în Statutul, Programul de Renaştere Naţională, Regulamentul său de Organizare si Functionare, documente ale MFD.
Declar pe proprie răspundere că: nu fac parte din nici o organismizatie ocultă, nu mă aflu în postura de a avea unele drepturi suspendate în urma unei condamnări penale suferite pentru o faptă săvârsită cu intentie, nu am promovat şi nu promovez idei sau acţiuni de rasism, xenofobie, antisemitism sau intoleranţă, extremism, nu mi s-a stabilit, printr-o Hotărâre definitivă, calitatea de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securităţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu am decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese

Art.18. Nu pot fi membri persoanele care se află în următoarele situaţii:

1. Le este interzisă, prin Hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor cetăţeneşti.
2. Promovează sau au promovat idei sau acţiuni de rasism, xenofobie, extremism.
3. Sunt înregistrate de instituţii de specialitate ca fiind persoane cu afecțiuni psihice.
4. Li s-a stabilit, printr-o Hotărâre definitivă, calitatea de lucrător, colaborator sau asimilat, cea de colaborator al Securităţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
5. Fac parte din masonerie sau alte organizaţii secrete, oculte.

Art.19. Calitatea de membru asociat în Asociația Mișcarea Focul Dacic nu o pot obține persoanele aflate în situaţiile arătate la art.18, precum şi cele aflate în următoarea situaţie:

1. Au avut funcții de conducere, la nivel naţional, într-un partid parlamentar care a participat la conducerea României după anul 1989.

Art.20. Persoanele candidate la funcţiile de conducere ale Asociaţiei, vor prezenta în faţa Adunării Generale proiectele pe care le au în vederea îndeplinirii Programului de Renaştere Naţională sau a unor obiective cuprinse în el, vor depune o autobiografie completă la Secretariatul Mişcării, vor da o declaraţie prin care îşi vor asuma pe propria răspundere autobiografia respectivă şi vor consimţi în acelaşi timp ca Asociaţia Mişcarea Focul Dacic să poată investiga veridicitatea acesteia prin toate mijloacele legale.

Art.21. În conducerea Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic nu pot fi promovate următoarele categorii de persoane:

1. Au avut funcții de conducere, la vârf, pe scena politică românească după anul 1989; aceste persoane pot accede la o funcție de conducere doar după un stagiu de 2 ani în calitate de membru asociat simplu.

Art.22. Toate persoanele care vor dori să acceadă la conducerea Mişcării vor rosti în faţa Adunării Generale un angajament solemn de fidelitate faţă de Mişcare, faţă de obiectivele şi principiile pe care ea le susţine, care are următorul text:

Eu… (numele şi prenumele) mă angajez acum în faţa lui Dumnezeu şi a membrilor
Mişcării Focul Dacic să slujesc întotdeauna şi în orice împrejurare, interesele ţării, ale naţiunii mele. Mă angajez să respect cu stricteţe Statutul Mişcării Focul Dacic, Regulamentul său de Organizare şi Funcţionare, Principiile sale, să susţin Programul său de Renaştere Naţională.
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!
Dumnezeu să binecuventeze România şi poporul român!
Dumnezeu să binecuvânteze Mişcarea Focul Dacic!

Art.23. Membrii Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic pot fi sancţionaţi cu avertisment, avertisment sever-ultimativ, suspendarea pe termen determinat din funcţia de conducere, excluşi din Asociaţie, în cazul săvârşirii următoarelor abateri:

1. Încălcare Statutului, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Programului de Renaştere Naţională.
2. Denigrarea sau luarea în derâdere a Mişcării Focul Dacic şi a Programului său de Renaştere Naţională.
3. Întreprinderea unor acţiuni ce aduc prejudicii Asociaţiei
4. Neparticiparea, fără motive temeinice, la activitatea structurii de conducere în care a fost ales, sau împiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta să-şi desfăşoare în mod eficient activitatea.
5. Neimplicarea, timp de trei luni consecutive, fără motive temeinice, în viaţa Asociaţiei (valabil doar pentru membrii fondatori).
6. Angajarea Asociaţiei în acţiuni care nu au fost autorizate de către organele sale de conducere.
7. Săvârşirea unor fapte care atrag începerea urmăririi penale sau comiterea unor infracţiuni pentru care există o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi prin care se suspendă anumite drepturi civile.
8. Înscrierea în masonerie sau în alte organizaţii secrete, oculte.
9. Înscrierea într-un partid politic, altul decât cel cu care Asociaţia are o Convenţie legală.
10. Provocarea repetată a unor stări conflictuale în interiorul Asociaţiei.
11. Arestarea preventivă sau trimiterea în judecată pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.
12. Stabilirea, printr-o Hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, a calității de lucrător, colaborator sau, asimilat, colaborator al Securității în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
13. Promovarea de idei sau acțiuni de rasism, xenofobie, anti-semitism și intoleranță.
14. Comportament public indecent, violență fizică sau amenințări la integritatea fizică a oricărui cetățean, declarații publice jignitoare.
15. Asumarea unor angajamente, în numele și pe seama MFD, cu partide, asociații sau structuri profesionale fără acordul organelor competente ale MFD.
16. Acțiuni care compromit obiectivele MFD.
17. Încălcarea prevederilor Statutului şi a ROF.
18. Susţinerea unor idei sau proiecte care se dovedesc incompatibile cu obiectivele Programului de Renaştere Naţională promovat de MFD.
19. Nerespectarea Hotărârilor organelor de conducere ale MFD.
20. Refuzul nejustificat de a participa la acţiunile MFD, sau de a susţine într-un fel sau altul aceste acţiuni.
21. Absența nemotivată a membrilor aleși în diferite funcţiile ale MFD de la întâlniri programate.
22. Orice acţiune care aduce prejudicii MFD, membrilor săi, documentelor sale fundamentale descrise la art.66 al prezentului Statut.

Art.24. În cazul în care un membru fondator primeşte o sancţiune de excludere, sau demisionează, el îşi pierde toate drepturile şi atribuţiile în cadrul Asociaţiei, dar va rămâne în istoricul ei ca membru fondator, conform legii.

Art.25. Membrii asociaţi, în cazul unor abateri disciplinare, a unei inactivităţi nejustificate pe o perioadă mai mare de 3 luni, sau care nu au cotizaţia plătită la zi, pierd dreptul de vot sau chiar a calităţii de membru asociat. În acest utim caz el poate fi trecut în rândul membrilor susţinători.

Art.26. Calitatea de membru încetează, în general, imediat, în următoarele situaţii:

1. Denigrarea sau luarea în derâdere a Mişcării Focul Dacic şi a Programului său de Renaştere Naţională.
2. Înscrierea în masonerie sau în alte organizaţii secrete, oculte.
3. Înscrierea într-un partid politic, altul decât cel cu care Asociaţia are o Convenţie legală.
4. Persoana îşi manifestă ferm hotărârea de retragere din Mişcarea Focul Dacic.
5. Încălcare gravă a Statutului, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Programului de Renaştere Naţională.
6. Intervine o condamnare penală printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.
7. Persoana este depistată ca făcând parte dintre cele enumerate la Art. 18 punctul 1,2,3,4,5 şi/sau, în cazul special al membrilor asociaţi, dintre cele de la articolul 19 punctul (1).
8. În caz de neplată a cotizației de membru pe o perioadă mai mare de trei luni.

Art.27. În Asociaţia Mişcarea Focul Dacic funcţionează Comisia de Etică şi Disciplină care are rolul de a sancţiona prin Hotărâre orice abatere disciplinară a membrilor, sau a unei structuri componente a Asociaţiei, activitatea acestei Comisii fiind stabilită prin acest Statut precum şi prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, conform legii.

CAPITOLUL III

RESURSELE PATRIMONIALE

Art.28. Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic este alcătuit dintr-un activ patrimonial, în valoare de 1200 lei.

1. Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei se completează cu veniturile din contribuţiile membrilor, cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor asociaţi, cotizaţiile ale membrilor, dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii, sponsorizări sau legate, venituri realizate din activităţi economice directe, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, precum şi alte venituri, în conformitate cu prevederile legii.
2. Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele Asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului şi obiectivelor ei.
3. Nu se vor accepta sponsorizări sau donaţii de la persoane fizice sau juridice care vor condiţiona aceste contribuţii financiare de susţinerea unor interese personale sau de grup, condiţii care contravin principiilor, scopului şi obiectivelor Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic.
4. Contribuţiile financiare destinate bunei funcţionări a Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic sunt atribuite în exclusivitate pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei în modalităţile în care ea şi-a propus să realizeze aceste deziderate.
5. Este interzisă cu desăvârșire acceptarea unor angajamente financiare de orice natură, pentru care nu există deja constituite fondurile necesare.
6. Principiul general valabil care va fi respectat, este ca fiecare angajament financiar să fie validat doar pe baza fondurilor reale deja existente, nu pe baza unor estimări, oricât de realiste ar fi.

CAPITOLUL IV

FUNCŢII ŞI STRUCTURI ORGANIZATORICE

Art.29. În cadrul Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic există următoarele funcţii, atribuţiile fiecăreia fiind reglementate prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare:

1. Funcţii de conducere:
a. preşedinte al MFD;
b. prim-vice-preşedinte;
c. membru al Consiliului Naţional Director al MFD;
d. preşedinte al Consiliului Director al Filialei MFD;
e. vicepreşedinte al Consiliului Director al Filialei MFD;
f. membru al Consiliului Director al Filialei MFD;
g. preşedinte al Consiliului Director al Sucursalei MFD;
h. vice-preşedinte al Consiliului Director al Sucursalei MFD.

2. Funcţii de evidenţă şi comunicare internă:
a. Secretar general;
b. Secretar general adjunct;
c. membru al Secretariatului General;
d. secretar al Filialei;
e. secretar adjunct al Filialei;
f. membru al Secretariatului Filialei;
g. secretar Sucursală.

3. Funcţii de disciplină:
a. preşedinte al Comisiei Naţionale de Etică şi Disciplină;
b. vice-preşedinte al Comisiei Naţionale de Etică şi Disciplină;
c. preşedinte al Comisiei Judeţene de Etică şi Disciplină;
d. vice-preşedinte al Comisiei Judeţene de Etică şi Disciplină.

3. Funcţii administrativ-financiare, gestionare patrimoniu.
a. Trezorier naţional;
b. Trezorier naţional adjunct;
c. Trezorier Filială;
d. Trezorier adjunct Filială;
e. Cenzor Filială;

4. Funcţii de promovare a MFD:
a. preşedinte al Comisiei Naţionale de Promovare;
b. vicepreşedinte al Comisiei Naţionale de Promovare;
c. membru al Comisiei Naţionale de Promovare;
d. preşedinte al Comisiei de Promovare a Filialei;
e. vicepreşedinte al Comisiei de Promovare a Filialei;
f. membru al Comisiei de Promovare a Filialei.

ADUNAREA GENERALĂ NAŢIONALĂ

Art. 30. Adunarea Generală Naţională a membrilor MFD, prescurtat AGN.

1. Adunarea Generală Naţională a membrilor este forul suprem de decizie şi de conducere al MFD.
2. AGN a membrilor MFD se convoacă în sesiune ordinară o dată la 4 (patru) ani, ocazie cu care au loc şi alegerile generale în MFD.
3. Adunarea Generală Naţională se reunește în sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie, la cererea membrilor fondatori, la cerererea a 2/3 din numărul total al membrilor Consiliului Naţional Director al MFD, sau a 2/3 din numărul total al membrilor asociaţi al MFD, sau la cererea expresă a 2/3 din numărul total al Filialelor MFD.
4. Adunarea Generală Naţională ordinară este convocată de către Consiliul Naţional Director al MFD, prin Hotărâre, în care se stabileşte data şi locaţia în care va avea loc, anunţând acest lucru, tuturor Filialelor şi membrilor MFD, cu cel puţin 90 de zile înainte.
5. Adunarea Generală Naţională este statutară dacă la ea participă cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor asociaţi.
6. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, se va convoca o nouă Adunarea Generală Naţională care se va desfăşura indiferent de numărul celor prezenţi.
7. Secretariatul General al Asociei Mişcarea Focul Dacic, la toate Adunările Generale Naţionale va anunţa ordinea de zi, va întocmi procesul verbal precum şi un tabel cu toţi membrii cu drept de vot prezenţi.

Art.31. Componenţa Adunării Generale Naţionale a MFD.

1. Adunarea Generală a Asociei Mişcarea Focul Dacic este compusă din:
a. Prezidiul Adunării Generale Naţionale, format din: Preşedinte, prim-vice-presedinţi, Secretarul General; Preşedintele Consiliului Consultativ – Strategic, Preşedintele Comisiei Naţionale de Etică şi Disciplină, Trezorierul Naţional, Preşedintele Comisiei Naţionale de Promovare;
b. membrii Consiliului Naţional Director;
c. membrii Secretariatului General;
d. membii Comisiei de Etică şi Disciplină;
e. membrii Trezoreriei Naţionale a MFD;
f. membrii Comisiei Naţionale de Promovare;
g. membrii Consiliilor Directoare ale Filialelor;
h. secretarii, secretarii adjuncţi şi trezorierii Filialelor;
i. membri asociaţi;
j. membri ai altor organizaţii civice, politice, personalităţi marcante ale vieţii româneşti;
k. invitaţii de onoare;
l. invitaţii de onoare la Adunarea Generală Naţională pot lua cuvântul însă nu au drept de vot.
m. la toate şedinţele AGN a membrilor MFD va fi invitată şi mass-media, în condiţiile legii.

Art.32. Competenţe ale Adunării Generale Naţionale a membrilor MFD.

1. Adunarea Generală Naţională aprobă proiectele de reorganizare a MFD.
2. Adunarea Generală Naţională aprobă proiectele de fuziune cu o altă organizaţie civică, în condiţiile arătate la capitolul I articolulul (8) punctul (12).
3. Adoptă şi modifică, proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al MFD.
4. Adoptă şi modifică Statutul MFD.
5. Adoptă şi modifică Programul de Renaştere Naţională.
6. Adoptă sau modifică semnul şi drapelul MFD.
7. Adoptă sau schimbă imnul MFD.
8. Adunarea Generală Naţională poate anula orice Hotărâre, a Consiliului Naţional Director al MFD.
9. Alege şi revocă preşedintele MFD.
10. Alege şi revocă prim-vice-preşedinţii MFD.
11. Alege şi revocă Secretarul General al MFD.
12. Alege şi revocă Trezorierul Naţional al MFD.
13. Alege şi revocă cenzorul sau cenzorii în cazul în care există, conform legii, o comisie de cenzori.
14. Dizolvă şi lichidează Asociaţia, stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare.
15. Analizeză contestaţiile făcute la Deciziile Comisiei Naţionale de Etică şi Disciplină şi dă Hotarârile definitive şi irevocabile în cazurile prezentate.
16. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege sau în Statut, precum şi în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
17. Stabileşte valoarea taxei de înscriere în Asociaţie şi a cotizaţiei lunare.
18. Toate Hotărârile Adunării Generale a MFD se iau prin votul a 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.

Art.33. Adunările Generale ale Asociaţiei, cu excepţia celor care au pe ordinea de zi modificarea Statutului, un proiect de fuziune, reorganizarea MFD, pot fi organizate şi online, votul membrilor asociaţi în acest caz putând fiind dat pe site-ul organizaţiei, dublat de un e-mail de confirmare a votului.

Art.34. Modul de desfăşurare al Adunării Generale se stabileşte prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, iar dezbaterile care au avut loc şi hotărârile adoptate de Adunarea Generală, la fiecare întrunire a acesteia, se consemnează în procesul – verbal întocmit de către Secretarul General şi semnat de toţi cei prezenţi, cu drept de vot.

Art.35. Membrii asociaţi absenţi iau cunoştință de dezbateri din procesul-verbal aflat la Secretariatul General al Asociaţiei, dar şi de pe site-ul oficial, la rubrica informaţii interne.

Art.36. Adunarea Generală este prezidată de oricare dintre membrii Consiliul Naţional Director sau de către unul dintre fondatori.

 

CONSILIUL NAŢIONAL DIRECTOR

Art.37. Consiliul Naţional Director al MFD (CND).

1. Consiliul Naţional Director al MFD este organul de conducere a MFD între Adunările Generale Naţionale.
2. Consiliul Naţional Director se întâlneşte trimestrial în şedinţe ordinare, directe sau prin intermediul internetului, planificarea acestora fiind stabilită pe un an caledaristic şi anunţată, până în data de 15 ianuarie a fiecărui an, tuturor membrilor MFD.
3. Toţi membrii Consiliului sunt convocaţi la şedinţe, nominal, de către Secretarul General al MFD, cu cel puţin 10 (zece) zile înainte de data fiecărei şedinţe.
4. Prezenţa membrilor care compun Consiliul Naţional Director, a Preşedintelui şi a Prim-vice-preşedinţilor la şedinţele ordinare sau extraordinare este obligatorie, de aceea, la a doua absenţă nemotivată temeinic, într-un an caledaristic, membrul respectiv va fi exclus din acest for de conducere, dar şi din funcţia de preşedinte de Filială. În cazul absenţelor motivate orice membru al CND va delega, pentru înlocuirea sa, pe unul dintre cei doi vice-preşedinţi ai Filialei pe care o conduce.
5. Consiliul Naţional Director, în cazuri urgente, poate fi convocat în şedinţe extraordinare de cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor săi.
6. Şedinţele Consiliul Naţional Director sunt conduse de către Preşedintele MFD sau de către unul dintre prim-vice-presedinţi.
7. Şedinţa Consiliul Naţional Director este validă doar dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul total al membrilor săi, în acel moment.
8. Toate Hotărârile şi Deciziile CND se iau cu votul pozitiv a cel puţin 2/3 din numărul celor prezenţi.
9. Consiliul poate adopta Hotărâri numai după ce are avizul (pozitiv sau negativ) al Consiliului Consultativ şi organizează apoi o consultare a membrilor săi, folosind pentru asta mijloacele electronice de comunicare și vot (teleconferința, videoconferința, e-mail-ul, votul electronic).
10. Consiliul Naţional Director al MFD are în subordine directă: Secretarul General, Trezorierul Naţional, Preşedintele Comisiiei Naţionale de Promovare, Consiliile Directoare ale Filialelor.

Art.38. Componenţa Consiliului Naţional Director al MFD.

1. Consiliul Naţional Director este compus din maxim 45 de membri, adică din preşedintele MFD, 2 vice-prim preşedinţi şi cei 42 de preşedinţi de Filiale.

Art.39. Competenţe ale Consiliului Naţional Director
1. Consiliul Naţional Director al MFD emite Hotărâri urmând procedura de la art.40.
2. Consiliul Naţional Director prin preşedintele MFD şi prin prim-vice-preşedinţi, reprezintă MFD la nivel naţional, în relaţiile cu autorităţile publice şi cu terţii.
3. Consiliul Naţional Director propune Adunării Generale reorganizarea MFD.
4. Consiliul Naţional Director hotărăşte fuziunea prin absorbţie a altei organizaţii civice (în condiţiile arătate la capitolul I articolulul (8) punctul (12). Hotărârea de fuziune prin absorbiţie împreună cu proiectul fuziunii respective vor fi trimise Consiliului Consultativ pentru avizare, apoi vor fi supuse aprobării Adunării Generale sau votului online, conform procedurii descrise la art.40.
5. Elaborează proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al MFD, cere avizul Consiliului Consultativ şi îl supune apoi aprobării Adunării Generale.
6. Elaborează proiecte de modificare a Statutului, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Programului de Renaştere naţională, urmând procedura de la art.40.
7. Consiliul Naţional Director adoptă măsurile care se impun pentru îndeplinirea Hotărârilor Adunării Generale a membrilor MFD.
8. Consiliul Naţional Director revocă prin Hotărâre, în urma unei decizii definitive a Comisiei de Etică şi Disciplină, orice membru al Consiliului, cu excepţia Preşedintelui şi a Prim-vice-preşedinţilor, precum şi orice membru al MFD.
9. Numeşte prin Hotărâre membrii Secretariatului General, cu excepţia Secretarului General.
10. Numeşte şi revocă membrii Comisiei Naţionale de Promovare.
11. Hotărăşte schimbarea parţială sau totală a conducerilor Filialelor, atunci când constată încălcări ale Statului, ale Programului de Renaştere Naţională, sau Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
12. Hotărăşte înfiinţarea sau desfiinţarea Filialelor, urmând procedura de la art.40 .
13. Organizează alegeri pentru înfiinţarea Filialelor.
14. Urmăreşte activitatea Consiliilor Directoare ale Filialelor, cere trimestrial de la acestea o analiză a activităţii lor şi intervine cu corecţii atunci când este cazul.
15. Aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli, planul de acţiune şi programul de activitate ale Filialelor, urmând procedura de la art.40.
16. Modifică nivelul cotizaţiei lunare de membru al Asociaţiei, urmând procedura de la art.40.
17. Îndeplineşte orice atribuţii care decurg din prezentul Statut şi din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

Art.40. Toate Hotărârile CND, cu excepţia celor de excludere a membrilor, urmează de fiecare dată următoarea procedură:

1. Supune Hotărârea respectivă Consiliului Consultativ care în termen de maxim 10 zile are obligaţia să dea un aviz (pozitiv sau negativ) bine motivat.
2. După primirea avizului Consiliului Consultativ CND poate revizui sau nu textul Hotărârii în sensul recomandărilor Consilului Consultativ, poate renunţa la acea Hotărâre, dacă avizul este negativ, sau nu.
3. În cazul în care CND decide să meargă mai departe cu acea Hotărâre, anunţă acest lucru Secretariatului General care va publica imediat Avizul Consiliului Consultativ, cu motivaţia de rigoare, împreună cu Hotărârea în cauză, pe website-ul MFD la rubrica informaţii interne, iar membrii MFD vor fi atenţionaţi imediat, pe toate căile cunoscute, despre publicarea lui.
4. În finalul textului publicat se va indica, de fiecare dată, într-o rubrică separată, data începerii votului online pentru membrii susţinători şi apoi pentru membrii asociaţi.
5. După 7 zile de la publicare, Secretariatul General cere votul online consultativ membrilor susţinători, care timp de alte 3 zile vor avea posibilitatea să voteze.
6. După încheierea votului online consultativ, Secretariatul General publică pe acelaşi website, rezultatul votului;
7. La trei zile de la publicare rezultatului votului online consultativ solicită votul online decizional al membrilor asociaţi, care timp de alte 3 zile vor putea să-şi exercite votul. Ei vor fi anunţaţi de fiecare dată prin toate mijloacele tehnice cunoscute de începerea votului online;
8. În condiţiile în care 2/3 din cei care au votat, votează cu DA, Decizia sau Hotărârea se consideră adoptată şi se publică pe acelaşi website, considerându-se deja intrată în vigoare.
9. Dacă nu se întruneşte votul pozitiv a 2/3 din totalul celor care votează, Decizia sau Hotărârea în cauză pică.

Art.41. Consiliul Naţional Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat, ori sunt străine de Asociaţie, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, sau orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în Statut.

COMISIA NAŢIONALĂ DE ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ

Art.42. Comisia Naţională de Etică şi Disciplină. Prescurtat CNED.

1. Este un organism de control, supraveghere şi sancţiune a oricăror acţiuni întreprinse de membrii MFD la nivel naţional, aflate în contradicţie cu documentele fundamentale ale Asociaţiei, redate la art.66 din acest Statut.
2. Are libertate deplină de acţiune în conformitate cu normele legale, cu Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al MFD, cu Programul de Renaştere Naţională.
3. Decizile ei au caracter definitiv în cadrul MFD şi se pun în aplicare de îndată de către Consiliul Naţional Director prin emiterea de Hotărâri.
4. Deciziile Comisiei Naţionale de Etică şi Disciplină pot fi atacate doar în cadrul Adunării Generale.
5. Până la o Hotărâre Definitivă si irevocabilă a Adunării Generale, Decizia Comisiei Naţionale de Etică si Disciplină se pune în aplicare.

Art.43. Componenţa Comisiei Naţionale de Etică şi Disciplină.

1. Comisia Naţională de Etică şi Disciplină este compusă dintr-un preşedinte, doi vice-preşedinţi aleşi de Adunarea Generală a membrilor şi şase membri pe care conducerea CNED şi-i alege singură.

Art.44. Competenţe ale Comisiei Naţionale de Etică şi Disciplină.

1. Veghează la nivel naţional asupra disciplinei în MFD, asupra legalităţii actelor ei şi a membrilor.
2. Veghează la respectarea documentelor fundamentale ale MFD, descrise la art.66 din prezentul Statut.
3. Analizează faptele de indisciplină, emite Decizii irevocabile şi definitive de sancţionare a membrilor aflaţi în structurile naţionale, sau de respingere a unor acţiuni ale CND sau ale altor structuri naţionale, atunci când este sesizată sau se autosesizează de faptul că ele încalcă prevederile documentelor MFD.
4. Deciziile în cadrul Comisiei se iau prin votul a 2/3 din numărul total al membrilor săi.
5. Analiza şi sancţionarea faptelor de indisciplină, prin care se încalcă Statutul, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi se aduc prejudicii Programului de Renaştere Naţională, la nivel de Filială Judeţeană, cad în sarcina Comisiei Judeţene de Etică şi Disciplină.
6. Sancţiunile date de către Comisia Judeţeană de Etică şi Disciplină, pot fi atacate în termen de 15 zile calendaristice la Comisia Naţională de Etică şi Disciplină în condiţiile prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

CONSILIUL CONSULTATIV – STRATEGIC

Art.45.Consiliul Consultativ-Strategic al MFD.

1. Este un organ consultativ al MFD alcătuit din oameni cu o deosebită experienţă spirituală şi materială, oameni realizaţi din punct de vedere profesional, profund credincioşi, oameni cu o vastă experienţă de viaţă.
2. Este un organ care elaborează proiecte de programe şi activităţi, strategii.
3. Consiliul Consultativ al MFD este format din maxim 24 de persoane, membri ai MFD sau nu.
4. Regulamentul de funcţionare al acestui Consiliu este stabilit prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei.
5. Formarea acestui Consiliu Consultativ cade în sarcina directă a membrilor fondatori care vor constitui legătura între el şi CND precum şi cu Secretariatul General al MFD.
6. Consiliul Consultativ al MFD avizează, pozitiv sau negativ, în maxim trei zile de la primire, toate deciziile şi hotărârile luate de Consiliul Naţional Director al MFD, având ca puncte de reper: Statutul MFD, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Programul de Renaştere Naţională, Constituţia şi Legile ţării şi emite imediat, odată cu avizul, motivaţia necesară avizului dat.
7. Avizul Consililui Consultativ-strategic al Miscarea Focul Dacic nu are un caracter decizional, nu este obligatoriu de urmat, ci aşa după cum este şi titulatura sa, este doar unul consultativ, iar programele şi strategiile sale sunt supuse votului membrilor conform proceduri descrise la art.40 .

CONTROLUL FINANCIAR

Art.46. Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de un Cenzor sau o Comisie de Cenzori, după caz, conform ROF.

1. În realizarea competenței sale, cenzorul/comisia de cenzori are următoarele atribuții:
a. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
b. întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale și Consiliului Naţional Director;
c. poate participa la ședintele Consiliului Naţional Director, fără drept de vot;
d. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Consiliul Naţional Director.
2. Membrii Consiliului Naţional Director nu pot fi cenzori.
3. Controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori, în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare şi a ROF

Art.47. Adunarea Generală Naţională aprobă regulile generale de organizare a controlului financiar intern al Asociaţiei.

1. Cenzorul/cenzorii este/sunt ales/aleşi, demis/demişi de către Adunarea Generală, Naţională, prin vot deschis, cu întrunirea a 2/3 din votul membrilor fondatori şi membrilor asociaţi prezenţi, sau de către CND, în aceleaşi condiţii, pentru un mandat de 4 ani.
2. Controlul financiar la nivelul unei Filiale se efectuează la Hotărârea Consiliului Naţional Director de către Cenzorul Naţional sau Comisia Naţională de Cenzori, după caz.

CAPITOLUL V

VENITURILE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI

Art.48. Veniturile Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic provin din:

1. Taxa de înscriere, care se achită de către membrii asociaţi.
2. Cotizațiile care se achită de către membrii asociați și membrii susținători.
3. Dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legale.
4. Venituri realizate din activități ce au legătură cu urmărirea scopului și atingerea obiectivelor asociației.
5. Donații, sponsorizări sau legate.
6. Resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale şi internaţionale.
7. Alte venituri prevăzute de lege.

Art.49. Principalele cheltuieli ale Asociaţiei sunt:

1. Cheltuieli pentru realizarea programelor şi obiectivelor Asociaţiei.
2. Salarii şi adaosuri la salarii.
3. Indemnizaţii, prime şi premii.
4. Procurări de rechizite, imprimate de birou, aparatură medicală şi alte bunuri şi servicii necesare realizării scopului Asociaţiei.
5. Chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare.
6. Burse, cazare, masă, transport.
7. Utilităţi: energie electrică, termică, gaze naturale, apă, etc.
8. Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoane însărcinate de Consiliul Naţional Director.
9. Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se stabilesc în limitele Statutului de funcţionare, ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.
10. Alte cheltuieli.

Art.50. Consiliul Naţional Director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea din disponibilităţile existente.

Art.51 Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

CAPITOLUL VI

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art.52. Asociaţia Mişcarea Focul Dacic se va dizolva:

1. De drept prin: imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt, nu se produce schimbarea acestui scop.
2. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:
a. scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice
b. realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c. urmărește alt scop decât cel pentru care a fost constituită;
d. a devenit insolvabilă;
e. nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii;
3. Prin hotărârea Adunării Generale Naţionale.
4. În alte situaţii prevăzute de lege.

Art.53. În cazul dizolvării Asociaţiei, lichidatorii se numesc de către Adunarea Generală sau, în cazul în care nu se întrunește un cvorum de 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot, de către instanţa judecătorească, după caz.

1. Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Naţional Director încetează.
2. Lichidatorii la intrarea în funcţie efectuează inventarul şi încheie un bilanț care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.
3. Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.
4. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul Cenzorului.

Art.54. Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

1. Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

Art.55. În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

1. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, care susţin şi promovează, în totalitate, principiile menţionate la art. 8.
2. Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alineatului (2), ele se atribuie, de instanţa competentă, unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
3. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin aceasta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art.56. Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociaţiei.

Art.57. După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor al Judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest Registru.

Art.58. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea Judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele Asociaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi.

Art.59. Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
1. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

CAPITOLUL VII

DISPOZIŢII FINALE

Art.60. Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile legii şi cu toate cele expuse în ROF, şi care sunt în conformitate cu Legea, cu acest Statut.

Art.61. Punctul de vedere al ASOCIAŢIEI se poate exprima numai cu mandat aprobat de Consiliul Naţional Director. Opiniile personale ale membrilor nu angajează în nici un fel ASOCIAŢIA.

Art.62. Litigiile între membri şi între aceştia şi alte persoane juridice sau fizice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun, dacă ele nu pot fi stinse prin medierea Comisiei de Etică şi de Disciplină.

Art.63. Prezentul Statut şi Actul Constitutiv intră în vigoare după înscrierea ASOCIAŢIEI în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, aflat la grefa Judecătoriei în a cărei circumscripţie teritoriala îşi are sediul.

Art.64. În Asociaţia Mişcarea Focul Dacic convocarea, dezbaterile si exprimarea voturilor la nivelul oricarei structuri de conducere a Asociaţiei se poate realiza prin orice mijloace tehnice sau electronice (inclusiv, prin poşta electronică sau online) care pot asigura transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.

Art.65. Asociaţia Mişcarea Focul Dacic îşi poate constitui şi alte organisme necesare dezvoltării activităţii ei, în conformitate cu normele legale, cu prezentul Statut şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

Art.66. Documentele fundamentale ale MFD sunt:

1. STATUTUL.
2. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE – ROF (în care se definesc metodologiile de aplicare a Statutului, se stabilesc toate cele necesare bunei funcţionări a MFD în vederea îndeplinirii scopului şi a obiectivelor sale, cu respectarea prezentului Statut, a Constituţiei şi a legilor ţării).
3. PROGRAMUL DE RENAŞTERE NAŢIONALĂ (alcătuit în vederea îndeplinirii scopului MFD, în conformitate cu Constituţia României şi cu legislaţia în vigoare).

IMN MIŞCAREA FOCUL DACIC

RENAŞTEM ÎMPREUNĂ

Tot mai tare se aude
Glasul marilor străbuni.
Vor s-aprindem „focul dacic”
Să fim demni să fim mai buni.
Să renaştem împreună
Sub al nostru tricolor
Să luptăm cu fermitate
Pentru-al ţării viitor.
„Lupul dacic” se întoarce
Şi ne cheamă sub drapel,
Să renaştem împreună
Să fim iarăşi fraţi cu el.
Suntem un popor ce mândru
Peste veacuri a trecut.
Prin iubire şi credinţă
Tot mereu am renăscut.

Veniți în Mișcarea Focul Dacic!

http://foculdacic.ro/inscriere-2/

Mai înainte de a te înscrie citeşte R.O.F al Asociaţiei Mişcarea Focul Dacic şi Statutul ei pe care le găseşti pe prima pagina a website-ului nostru oficial www.foculdacic.ro

Dacă doreşti să ne transmiţi ceva foloseşte această adresă de mail: foculdacic@yahoo.com